hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 41 năm 2022.

Thứ hai - 10/10/2022 10:22 700 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 41 (Từ ngày 10/10/2022 đến 15/10/2022)       

THỨ HAI (10/10):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh (đối tượng 2), khóa 105 năm 2022. (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 28/10/2022).
+ Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479, đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến Lễ công bố ngày chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
                   * Điểm cầu thị xã:
+ Mời dự: Lãnh đạo: Các Phòng ban chuyên môn thị xã, Công an thị xã, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc Nhà nước Bình Long, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa điện tử (Đ/c Đạt); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng + Ân (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Lãnh đạo UBND + đại diện tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06/CP


Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đồng chủ trì họp thông qua phương án xây dựng các khoa phòng Trung tâm Y tế thị xã (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (11/10):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND – Nguyễn Xuân Quang dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2022. (từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2022).
                   + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (phòng 202D).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các chỉ thị, đề án, kết luận về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm do Tỉnh ủy tổ chức. (cả ngày).
                   + Cùng dự: CVP.
                             + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Công an thị xã dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc do Bộ Công an tổ chức.
            + Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền GĐ. Trung tâm Y tế thị xã dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
                     + Địa điểm: Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (phòng họp B).
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Lễ đóng điện  công trình Đoàn thanh niên năm 2022 đường dây trung hạ áp và 2 TBA 1x50kVA cấp điện cho các hộ dân tổ 3, 4 ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương do Điện lực Bình Long mời.
                             + Địa điểm: Ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương.
Chiều:
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất giải thửa kỹ thuật thu hồi đất tuyến đường Nguyễn Thái Học, Lê Đại Hành. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: lãnh đạo: Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công ty đo đạc 268 (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời Công ty đo đạc 268 và Chi cục quản lý đất đai tỉnh); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái ủy quyền TP. Quản lý đô thị thị xã cùng đoàn Sở xây dựng tỉnh đi khảo sát thực địa các nội dung đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của UBND thị xã.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
THỨ TƯ (12/10):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã chủ trì xét duyệt chính trị, chính sách cho công dân nam sẵn sàng gọi nhập ngũ năm 2023. (từ ngày 12/10 đến ngày 14/10/2022).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã; PCHT-ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. UBMTTQVN thị xã; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bộ Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội năm 2022.
                    
+ Mời dự: lãnh đạo: Sở Lao động TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Cục thuế tỉnh; Thành phần theo Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thị xã: TP. Lao động TB&XH, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; lãnh đạo: Công an thị xã, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động, Phòng Văn hóa – TT, các Doanh nghiệp (Giao Phòng Lao động TB&XH phối hợp với Bảo hiểm xã hội mời).
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:          TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh đi giám sát tình hình thu ngân sách Nhà nước đối với Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                     + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 112/KH-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND thị xã: PTB. Kinh tế - xã hội HĐND thị xã, CT. Liên đoàn lao động, Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – KH, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Văn hóa – TT, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                     + Địa điểm: Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
Chiều:
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thông qua Kế hoạch xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất 2023. (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số  1970/QĐ-UBND  ngày 3/10/2022 của UBND thị xã: TP. Tài chính – KH, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà), PTP. Tư pháp (Đ/c Sinh), PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), PCCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Đức), PTP. Tài chính – KH (Đ/c Dịu), PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c Phượng), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Nga); UBND các xã, phường: Chủ tịch + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu)
THỨ NĂM (13/10):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham dự xét xử vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai giữa bà Nguyễn Thị Oanh và UBND thị xã.
                   + Cùng dự: PTP. Tài nguyên – MT thị xã (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh (phòng xét xử E).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp giao ban giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022. (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Cùng dự: TP. Tài chính – KH thị xã.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp giải quyết đơn khiếu nại của người lao động. (Giao Phòng Lao động TB&XH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Lao động TB&XH tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, đại diện phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Lao động TB&XH tỉnh, GĐ. Công ty TNHH Vận tải Võ Minh Hoàng, CT. Công đoàn Công ty TNHH vận tải Võ Minh Hoàng, Lãnh đạo: Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, Phòng Lao động TB&XH, Liên đoàn lao động, Bảo hiểm xã hội, Công an thị xã, UBND xã Thanh Lương, VP: PCVP- Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (14/10):
Sáng:
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng đoàn tỉnh đi khảo sát sạt lở kênh tiêu suối cầu trắng (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung liên quan).
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTTN, Sở Tài chính, Chi cục thủy lợi tỉnh, Phòng Kinh tế,  Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Lễ ra mắt Ban chấp hành lâm thời Hội nữ kháng chiến tỉnh Bình Phước.
                     + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
THỨ BẢY (15/10):
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự chương trình họp mặt kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2022).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ ra mắt cuốn sách “Lịch sử đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Bình Long (1931-2021).
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây