hien ke

Lịch làm việc TT HĐND- UBND thị xã tuần 45.

Thứ hai - 07/11/2022 10:41 852 0
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 45 (Từ ngày 07/11/2022 đến 13/11/2022)       THỨ HAI (07/11):
Sáng:
- 9g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
                     + Cùng dự: TP. Tài chính – KH, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.
                     + Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
                     * Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 30/2022.
Nội dung: Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy khoá XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Điều chỉnh, bổ sung)
+ Địa điểm: Phòng họp Thị uỷ.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (08/11):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã nghe UBND xã Thanh Lương báo cáo kết quả rà soát tiêu chí nông thôn mới nâng cao (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung, tài liệu).
+ Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Kinh tế , Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Văn hóa và thông tin, Phòng Lao động, TB và XH , Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và môi trường, Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Chi cục Thống kê KV Bình Long - Hớn Quản, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện thị xã, Chi nhánh Điện lực Bình Long, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. (Giao Phòng Tài chính- KH chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Kho bạc Nhà nước, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ xây dựng các trường học năm 2022 trên địa bàn thị xã (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: TP. Tài chính – KH, GĐ. Kho bạc Nhà nước, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Quản lý đô thị, Các chủ thầu xây dựng (Giao Ban QLDA ĐTXD thị xã mời); VP: CVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì làm việc với lãnh đạo Nhà máy xi măng Bình Phước về việc thống nhất về giải pháp thực hiện thi công tuyến đường vùng đệm Nhà máy xi măng. (nội dung do Nhà máy xi măng Bình Phước chuẩn bị).
 + Mời dự:  TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Thanh Lương: Chủ tịch + CB. địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần SX – XD – TM và Nông nghiệp Hải Vương. (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và danh mục tài sản đã tiếp nhận từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và phương án xử lý tài sản tại Bệnh viện dã chiến số 2).
+ Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
+ Địa điểm: Phòng họp Sở Tài chính.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Tối:
- 19g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình Nghệ thuật kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2022); kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Chủ đề: Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ.
+ Địa điểm: Nhà văn hóa khu phố Bình Ninh 2, phường Hưng Chiến.
THỨ TƯ (09/11):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo các ngày lễ tết về triển khai dự thảo Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023.  (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Bà Hồ Thị Lan Chi - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần SX, XD, TM và Nông nghiệp Hải Vương; Bà Trần Thị Ngọc Thảo - Quản lý Khách sạn An Lộc Holtel Spa; thành phần theo Quyết định số 5332 ngày 27/12/2021 của UBND thị xã: CT. UBMTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH. Quân sự, TP. Tài chính – KH, TP. Lao động TB &XH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Kinh tế, TP. Tài nguyên – MT, TP. Giáo dục & ĐT, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền, Đ/c Công), GĐ. Điện lực Bình Long, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CT. Hội Chữ thập đỏ, BT. Thị đoàn, CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Tháilàm việc tại trụ sở.
- 13g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2022.
                     + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                     + Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 273/KH-BCĐ ngày 28/10/2022 của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”:  PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PT. Công an thị xã (Đ/c Huệ), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), ông Trương Thanh Hùng – Trụ trì Chùa Chưởng Phước; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Ấp Phú Long, xã Thanh Phú.
Tối:
- 19g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐNĐ, UBND thị xã dự Chương trình Nghệ thuật kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2022); kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Chủ đề: Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Lãnh đạo: UBMTTQVN thị xã; Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận thị ủy, Ban Tổ chức thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy; Lãnh đạo + cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội đoàn thể các phường: An Lộc, Phú Đức, Phú Thịnh; VP: Hai Phó ban HĐND thị xã, LĐVP + CV (các khối).
+ Địa điểm: Công viên văn hóa thị xã.
THỨ NĂM (10/11):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về việc chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2022 (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - KH, Thanh tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm GDNN - GDTX thị xã, Trường THCS An Lộc B, Trường TH Lê Văn Tám, Trường Mần non Sơn Ca, Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Mầm non Thanh Lương (các trường giao Phòng Giáo dục & ĐT mời), UBND các xã, phường; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g15:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì hội ý về việc điều chỉnh dự toán bồi thường dự án đường Lê Đại Hành nối dài, đường Nguyễn Thái Học nối dài; chủ trương bán đấu giá khu đất Sân banh lòng chảo (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, UBND các xã, phường: Phú Đức, Phú Thịnh, Thanh Phú; VP: CVP + PCVP – Nguyến Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại phường An Lộc.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường An Lộc, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Kiểm tra công tác Hội Chữ thập đỏ thị xã.
                   + Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ thị xã.
                     * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 30/2022.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét lập bản đồ giao thông trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đơn vị đo đạc 305 (giao Phòng Tài nguyên – MT mời), UBND các xã, phường + Cán bộ địa chính. VP: PCVP – Nguyến Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp thống nhất Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích.
                     + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài nguyên – MT, UBND phường An Lộc.
                     + Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
                     * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Tối:
- 19g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình Nghệ thuật kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2022); kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Chủ đề: Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ.
                   + Mời dự: lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã.
+ Địa điểm: tại Nhà văn hóa ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương.
THỨ SÁU (11/11):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức giảng bài lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa 2 năm 2022.
                     + Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Thanh Lương, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                     + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại phường An Lộc.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường An Lộc, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 9g15:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.
                     + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Hội đồng sáng kiến để xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND thị xã: TP. Nội vụ, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), TB. Tuyên giáo Thị ủy, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), TP. Kinh tế, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Hùng), VP: CVP + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (12/11):
Sáng:
          - 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Khai mạc giải bóng chuyền nam ngành Giáo dục và Đào tạo chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
                     + Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thị xã.
 - 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thi Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2022.
                     + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                     + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 273/KH-BCĐ ngày 28/10/2022 của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”:  PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), TP. Văn hóa – TT, TP. Lao động TB&XH, CVP. Thị ủy, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến.
                     + Địa điểm: khu phố Bình Ninh II, phường Hưng Chiến.
Chiều:
- 13g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2022.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 273/KH-BCĐ ngày 28/10/2022 của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”:  PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), CT. Hội Cựu chiến binh, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: ấp Thanh Hà, xã Thanh Phú.
CHỦ NHẬT (13/11):
Sáng:
          - 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Khai mạc Hội thi “Giáo viên thanh lịch” ngành Giáo dục & ĐT chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
          - 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tổng kết các Hội thi chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.


* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây