hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 48 năm 2022.

Thứ hai - 28/11/2022 10:49 620 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 48 (Từ ngày 28/11/2022 đến 02/12/2022)       THỨ HAI (28/11):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự giải bóng chuyền truyền thống lực lượng vũ trang thị xã lần thứ XIII năm 2022.
+ Cùng dự : TP. Văn hóa – TT, TP. Tài chính – KH, CHT. Ban CHQS thị xã.
                             + Địa điểm: Phòng Văn hóa – TT thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Chi bộ Phòng Tài chính - KH.
                   + Địa điểm: Phòng Tài chính - KH thị xã.
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự lễ ra mắt hợp tác xã sản xuất rau an toàn Phú Thịnh.
                             + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (29/11):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra số 331 về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (Giao Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).
                     + Mời dự: Thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã theo Quyết định số 4757/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND thị xã: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Trưởng Công an thị xã, TP. Tư pháp, PTP. Tư pháp, CTV. Ban CHQS thị xã, PTP. Nội vụ (phụ trách công tác PBGDPL), Phó Chánh Thanh tra thị xã, TP. Văn hóa – TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB & XH, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn; Công chức tham mưu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật – Phòng Tư pháp; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chánh Văn phòng – Nguyễn Duy Khang dự họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh; số liệu về số hộ đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo của xã, phường.
                     + Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, VP: Tấn (CV).
                     + Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
- 9g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022.
                     + Địa điểm: Hội trường Công ty MTV cao su Bình Long.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020 - 2025.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Địa điểm: Trung tâm Hội nghị trường Chính trị tỉnh (Hội trường lầu 8).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Chi bộ Phòng Lao động TB & XH.
                   + Địa điểm: Phòng Lao động TB & XH thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh; Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
                   + Cùng dự: TP. Tài chính – KH thị xã.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ TƯ (30/11):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Đảng bộ phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo chủ trì họp Thường trực HĐND thị xã tháng 11/2022.
                   + Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Trưởng + Phó Hai ban HĐND thị xã, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Chi bộ Phòng Kinh tế.
                   + Địa điểm: Phòng Kinh tế thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp về việc giao đất về địa phương thực hiện các dự án: quy hoạch Trường Tiểu học Thanh Bình; Khu dân cư hai bên đường Trần Hưng Đạo; Khu dân cư Phú Đức; xác định lại vị trí diện tích và bàn giao đất cho Công ty TNHH Chế biến gỗ Hưng Mai. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, đại diện Công ty TNHH Chế biến gỗ Hưng Mai; Lãnh đạo: Phòng Quản lý Đô thị; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, UBND phường Phú Đức; UBND phường Phú Thịnh; UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
          - 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 34/2022.
                             + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
         - 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ tổng kết và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp khu vực phía Nam năm 2022.
                             + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (01/12):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp đánh giá, xếp loại tập thể và CBCCVC năm 2022 (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Các đ/c Ủy viên UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã – phường. VP: CVP + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
                   + Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” về xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” năm 2022. (Giao Liên đoàn lao động thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch 250/KH-BCĐ ngày 27/09/2022 Của UBND thị xã: TP. Văn hóa – TT, CT. Liên đoàn lao động, TP. Nội Vụ, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PBT. Thị đoàn (Đ/c Bắc), PCT. Hội Liên hiệp phụ nữ (Đ/c Mai), CT. Hội Cựu chiến binh, CHP. Ban CHQS thị xã (Đ/c Tuấn), ĐP. Đội phong trào – Công an thị xã (Đ/c Đạt), CT. Hội Nông dân (Đ/c Duyên), CV. Phòng Văn hóa – TT (Đ/c Quang), CB. Liên đoàn lao động (Đ/c Toàn, Đ/c Dằn); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. (Giao Phòng Tài chính - KH chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Kho bạc Nhà nước Bình Long, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Chi bộ Phòng Tài nguyên - MT.
                   + Địa điểm: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 125 mở tại thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
                     * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (02/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã dự Đại hội đại biểu “Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bình Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
                             + Địa điểm: Hội trường Chính trị tỉnh.
- 8g00:         Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND thị xã năm 2022.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã.
                   + Mời dự: Trưởng + Phó Hai ban HĐND thị xã, Trưởng + Phó các phòng chuyên môn thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Kho bạc Bình Long, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: LĐVP + CV (các khối).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Đảng bộ xã Thanh Phú.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây