hien ke

Thị Ủy Bình Long

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Thường trực Thị ủy

1

Bùi Quốc Bảo


Email: bithuthiuybinhlong@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Bùi Quốc Bảo
2

Nguyễn Thị Loan


Email: loannt.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Thường trực TU Nguyễn Thị Loan
3

Hoàng Thị Hồng Vân


Email: hoangthihongvan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Thị uỷ Hoàng Thị Hồng Vân

Văn phòng Thị ủy

1

Ngô Thị Bích Nhung


Email: ngothibichnhung.txbl@binhphuoc.gov.vn
TUV, Chánh Văn phòng Ngô Thị Bích Nhung
2

Huỳnh Thị Tuyết Nhung


Email: huynhthituyetnhung.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Huỳnh Thị Tuyết Nhung
3

Nguyễn Lý Thanh Tâm


Email: nguyenlythanhtam.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Lý Thanh Tâm

Ban Dân vận

1

Bùi Thị Hiển


Email: buithihien.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
UV.BTV Thị uỷ, Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Bùi Thị Hiển

Ban Tuyên giáo

1

Nguyễn Thị Huyền Linh


Email: nguyenthihuyenlinh.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
UV.BTV Thị uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo TU, Giám đốc TTBDCT thị xã Nguyễn Thị Huyền Linh
2

Lê Ngọc Sáng


Email: lengocsang.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
TUV, Phó Trưởng ban Lê Ngọc Sáng

Ban tổ chức

1

Nguyễn Thị Hiền


Email: nguyenthihien.txbl@binhphuoc.gov.vn
UV.BTV Thị uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Nguyễn Thị Hiền
2

Lê Việt Hoàng

Điện thoại:
0271.3683445
Email: leviethoang.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
TUV, Phó Trưởng ban Lê Việt Hoàng
3

Nguyễn Thanh Phương


Email: phuongnt.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Nguyễn Thanh Phương

Ủy ban kiểm tra Thị ủy

1

Võ Khắc Hổ


Email: vokhacho.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
UV.BTV Thị uỷ, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ, Chánh Thanh tra thị xã Võ Khắc Hổ
2

Lê Văn Phẩm


Email: levanpham.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
TUV. Phó Chủ nhiệm Lê Văn Phẩm
3

Bùi Thị Bích Liên


Email: buithibichlien.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ nhiệm Bùi Thị Bích Liên

UB MTTQVN Thị xã

1

Bùi Thị Hiển


Email: buithihien.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Bùi Thị Hiển
2

Trần Thanh Hoa


Email: tranthanhhoa.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Trần Thanh Hoa
3

Điểu Hải


Email: dieuhai.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Điểu Hải

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

1

Nguyễn Thị Huyền Linh


Email: nguyenthihuyenlinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Thị Huyền Linh
2

Nguyễn Thế Hợp

Điện thoại:
0271.3666974
Email: nguyenthehop.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hợp

Thường trực HĐND thị xã


Điện thoại:0271.3681816
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Xuân Quang


Email: nguyenxuanquang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang
2

Nguyễn Mai Khanh


Email: nguyenmaikhanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Nguyễn Mai Khanh
3

Giang Thanh Phát


Email: giangthanhphat.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Giang Thanh Phát

Khối Đoàn thể

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

UB Mặt trận Tổ quốc VN

1

Bùi Thị Hiển


Email: buithihien.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
UV.BTV Thị uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Bùi Thị Hiển
2

Trần Thanh Hoa

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hoa
3

Điểu Hải

Phó Chủ tịch Điểu Hải

Thị Đoàn

1

Nguyễn Thị Luận


Email: nguyenthiluan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Nguyễn Thị Luận

Hội cựu chiến binh

1

Nguyễn Minh Đức


Email: nguyenminhduc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Nguyễn Minh Đức

Liên đoàn Lao động

1

Nguyễn Văn Lễ

Điện thoại:
0271.3650239
Chủ tịch Nguyễn Văn Lễ
2

Hoàng Thị Bích Chung


Email: hoangthibichchung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Hoàng Thị Bích Chung

Hội Liên hiệp phụ nữ

1

Đặng Thị Sợi


Email: dangthisoi.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Đặng Thị Sợi

Hội Nông dân

1

Nguyễn Đăng Hoàn


Email: nguyendanghoan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch hội Nguyễn Đăng Hoàn
2

Lê Đình Miền


Email: ledinhmien.txbl@binhphuoc.gov.vn
P. Chủ thịch Lê Đình Miền

Hội Chữ Thập đỏ

1

Phạm Thị Hưởng


Email: phamthihuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Phạm Thị Hưởng
2

Vũ Văn Thẩm


Email: vuvantham.txbl@binhphuoc.gov.vn
P.Chủ tịch Vũ Văn Thẩm

Hội Người cao tuổi

1

Đoàn  Đức Đanh

Chủ tịch Đoàn  Đức Đanh

Hội Người mù

1

Dương Huỳnh Sang

Chủ tịch Dương Huỳnh Sang
2

Phan Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch Phan Ngọc Tuấn

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT - TRẺ MỒ CÔI VÀ BỆNH NHÂN NGHÈO

1

Phan Xuân Vĩnh


Email: phanxuanvinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Phan Xuân Vĩnh
2

Võ Văn Sa


Email: vovansa.txbl@binhphuoc.gov.vn
P. Chủ tịch Võ Văn Sa

Hội thanh niên xung phong

1

Nguyễn Quang Xảo

Chủ tịch Nguyễn Quang Xảo

Hội Đông y

1

Trần Quang Vinh

Chủ tịch Trần Quang Vinh
2

Bạch Hồng Quế

Phó Chủ tịch Bạch Hồng Quế

Hội khuyến học thị xã Bình Long


Email:hoikhuyenhocbl@gmai.com
1

Lê Thị Thanh Lan

Điện thoại:0918446757
Chủ tịch hội Lê Thị Thanh Lan
2

Trần Thị Mỹ Thành

Điện thoại:0913698917
Phó Chủ tịch hội Trần Thị Mỹ Thành
3

Võ Thị Tuyết Mai

Điện thoại:0908684939
Thường trực Hội Võ Thị Tuyết Mai

UBND Thị xã


Điện thoại:0271.3666.320
Số fax:0271.3666.786
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Thị Hồng Vân


Email: hoangthihongvan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Thị Hồng Vân
2

Đặng Hoàng Thái


Email: danghoangthai.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Hoàng Thái
3

Nguyễn Anh Đức


Email: nguyenanhduc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Anh Đức

Các Phòng ban chuyên môn thị xã

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THỊ XÃ

1

Trịnh Thị Hà


Email: trinhthiha.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Trịnh Thị Hà
2

Nguyễn Duy Khang

Điện thoại:
0271.3666140
Email: nguyenduykhang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Duy Khang
3

Nguyễn Mai Khanh


Email: nguyenmaikhanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Mai Khanh
4

Nguyễn Thanh Phương


Email: nguyenthanhphuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phương

Phòng Tài chính

1

Lưu Thành Long

Điện thoại:
0271.3680570
Email: luuthanhlong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lưu Thành Long
2

Hà Quốc Hưng

Điện thoại:
0271.3680570
Email: haquochung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Hà Quốc Hưng

Phòng Văn hóa & Thông tin

1

Văn Công Danh

Điện thoại:
0271.366140
Email: vancongdnh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Văn Công Danh
2

Mai Văn Truyền

Điện thoại:
0271.366140
Email: maivantruyen.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Mai Văn Truyền

Phòng Tài nguyên và môi trường

1

Tạ Quang Lâm

Điện thoại:
0271.3666510
Email: taquanglam.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Tạ Quang Lâm
2

Tô Mạnh Hà

Điện thoại:
0271.3666510
Email: tomanhha.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Tô Mạnh Hà

Phòng Tư pháp

1

Lưu Huy Hà

Điện thoại:
0271.3666169
Email: luuhuyha.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lưu Huy Hà
2

Đồng Tấn Sinh

Điện thoại:
0271.3666169
Email: dongtansinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Đồng Tấn Sinh

Phòng Quản lý đô thị

1

Nguyễn Cao Thanh


Email: nguyencaothanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Cao Thanh
2

Phan Trần Dũng

Điện thoại:
0271.3666332
Email: phantrandung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phan Trần Dũng

Phòng LĐTB&XH

1

Trần Kim Phượng

Điện thoại:
0271.3666163
Email: tranthikimphuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Kim Phượng
2

Nguyễn Thị Thoa

Điện thoại:
0271.3666163
Email: nguyenthithoa.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Thoa

Phòng GD&ĐT

1

Nguyễn Thị Ngọc Trang

Điện thoại:
0271.3666339
Email: nguyenthingoctrang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Trang
2

Hoàng Thị Thiên Kim

Điện thoại:
0271.3666339
Email: hoangthithienkim.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Thiên Kim

Phòng Kinh tế

1

Hà Thị Thu Vân

Điện thoại:
0271.3666171
Trưởng phòng Hà Thị Thu Vân
2

Nguyễn Văn Tưởng

Điện thoại:
0271.3666171
Email: nguyenvantuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Nguyễn Văn Tưởng

Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Thị Hiền

Điện thoại:
02713.666016
Email: nguyenthihien.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Hiền
2

Đỗ Thành Tư

Điện thoại:
0271.3666016
Email: dothanhtu.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Đỗ Thành Tư
3

Giang Thanh Phát

Điện thoại:
0271.3666016
Email: giangthanhphat.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Giang Thanh Phát

Thanh tra

1

Võ Khắc Hổ

Điện thoại:
0271.366142
Email: vokhacho.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Võ Khắc Hổ
2

Phan Văn Hương

Điện thoại:
0271.3666142
Email: phamvanhuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh thanh tra Phan Văn Hương

Chi cục thống kê

1

Nguyễn Phương Thắng


Email: nguyenphuongthang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chi cục trưởng Nguyễn Phương Thắng
2

Phạm Hữu Trúc

Điện thoại:
0271.3666104
Email: phamhuutruc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi cục trưởng Phạm Hữu Trúc

Các đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Trung tâm Y tế thị xã

1

Trần Ngọc Ẩn

Điện thoại:
0271.3666223
Email: tranngocan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Trần Ngọc Ẩn
2

Dương Phú Cường

Điện thoại:
0271.3682379
Email: duongphucuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Dương Phú Cường
3

Nguyễn Hữu Long

Điện thoại:
0271.3682379
Email: nguyenhuulong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Long
4

Văn Công Quý

Điện thoại:
0171.3682811
Email: vancongquy.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Văn Công Quý

Ngân hàng chính sách

1

Vũ Nam Long


Email: vunamlong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Vũ Nam Long
2

Nguyễn Thị Loan


Email: nguyenthiloan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Loan

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát riển nông thôn

1

Đinh Hồng Lương


Email: dinhhongluong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Đinh Hồng Lương
2

Nguyễn Minh Quốc


Email: nguyenminhquoc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Minh Quốc
3

Nguyễn Trường Thịnh


Email: nguyentruongthinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Trường Thịnh

Văn phòng đăng ký quyến sử dụng đất

1

Phạm Bá Trí

Điện thoại:
0271.3681844
Email: phambatri.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc phụ trách Phạm Bá Trí
2

Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại:
0271.3681844
Email: nguyenthithuhang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hằng

Xã, phường thuộc thị xã Bình Long

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Phường Phú Thịnh

1

Phạm Ngọc Thành

Điện thoại:
0271.3606437
Email: phamngocthanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Phạm Ngọc Thành
2

Trần Việt Hùng

Điện thoại:
0271.3683116
Chủ Tịch Trần Việt Hùng
3

Nguyễn Thị Thành

Điện thoại:
0271.3683116
P.Chủ Tịch Nguyễn Thị Thành

Phường Hưng Chiến

1

Nguyễn Thế Hòa

Bí thư Nguyễn Thế Hòa
2

Nguyễn Mạnh Sâm

Chủ Tịch Nguyễn Mạnh Sâm
3

Đỗ Thị Lịnh

Phó Chủ tịch Đỗ Thị Lịnh
4

Nguyễn Đăng Trường

Phó chủ tịch Nguyễn Đăng Trường

Phường Phú Đức

1

Huỳnh Thị Kim Yến

Điện thoại:
0271.3666140
Email: huynhthikimyen.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Huỳnh Thị Kim Yến
2

Bùi Thị Thúy Công

Phó Bí Thư TT Bùi Thị Thúy Công
3

Trương Tùng Lâm

Điện thoại:
0271.3683444
Phó Chủ Tịch Trương Tùng Lâm
4

Huỳnh Thị Kim Yến


Email: huynhthikimyen.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Huỳnh Thị Kim Yến

Phường An Lộc

1

Phạm Hữu Nhân

Điện thoại:
0271.3682575
Bí Thư – Chủ Tịch Phạm Hữu Nhân
2

Phan Văn Trọng

Điện thoại:
0271.3682575
P.Chủ Tịch Phan Văn Trọng

Xã Thanh Phú

1

Trần Văn Tuấn


Email: tranvantuan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Trần Văn Tuấn
2

Tạ Quang Khải

Điện thoại:
0271.3650242
P.Bí Thư TT Tạ Quang Khải
3

Vũ Văn Cương

Điện thoại:
0271.3650240
Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Cương
4

Nguyễn Danh Bằng


Email: nguyendanhbang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Danh Bằng

Xã Thanh Lương

1

Võ Văn Quốc

Điện thoại:
0271.3634593
Bi thư Võ Văn Quốc
2

Nguyễn Hữu Trù

Điện thoại:
0271.3634593
P.Bí thư Nguyễn Hữu Trù
3

Võ Văn Quốc

Chủ tịch Võ Văn Quốc
4

Nguyễn Bá Tự

P.Chủ tịch Nguyễn Bá Tự
5

Nguyễn Đăng Khiển

P.Chủ tịch Nguyễn Đăng Khiển
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
Thủ tục hành chính
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay1,506
  • Tháng hiện tại42,850
  • Tổng lượt truy cập10,692,451
Quảng cáo abc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây