Thị Ủy Bình Long

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Thường trực Thị ủy

1

Bùi Quốc Bảo


Email: bithuthiuybinhlong@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Bùi Quốc Bảo
2

Nguyễn Thị Loan


Email: loannt.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Thường trực TU Nguyễn Thị Loan
3

Hoàng Thị Hồng Vân


Email: hoangthihongvan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Thị uỷ Hoàng Thị Hồng Vân

Văn phòng Thị ủy

1

Trần Văn Tuấn


Email: tuantv.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
TUV, Chánh Văn phòng Trần Văn Tuấn
2

Huỳnh Thị Tuyết Nhung


Email: huynhthituyetnhung.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Huỳnh Thị Tuyết Nhung
3

Nguyễn Lý Thanh Tâm


Email: nguyenlythanhtam.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Lý Thanh Tâm

Ban Dân vận

1

Bùi Thị Hiển


Email: buithihien.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
UV.BTV Thị uỷ, Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Bùi Thị Hiển
2

Trần Phương Nam

Phó Trưởng ban Trần Phương Nam

Ban Tuyên giáo

1

Nguyễn Thị Huyền Linh


Email: nguyenthihuyenlinh.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
UV.BTV Thị uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo TU, Giám đốc TTBDCT thị xã Nguyễn Thị Huyền Linh
2

Lê Ngọc Sáng


Email: lengocsang.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
TUV, Phó Trưởng ban Lê Ngọc Sáng

Ban tổ chức

1

Phạm Hữu Nhân


Email: nhanph.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
UV.BTV Thị uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Phạm Hữu Nhân
2

Lê Việt Hoàng

Điện thoại:
0271.3683445
Email: leviethoang.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
TUV, Phó Trưởng ban Lê Việt Hoàng
3

Bùi Việt Nam


Email: nambv.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Bùi Việt Nam

Ủy ban kiểm tra Thị ủy

1

Võ Khắc Hổ


Email: vokhacho.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
UV.BTV Thị uỷ, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ, Chánh Thanh tra thị xã Võ Khắc Hổ
2

Lê Văn Phẩm


Email: levanpham.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
TUV. Phó Chủ nhiệm Lê Văn Phẩm
3

Bùi Thị Bích Liên


Email: buithibichlien.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ nhiệm Bùi Thị Bích Liên

UB MTTQVN Thị xã

1

Bùi Thị Hiển


Email: buithihien.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Bùi Thị Hiển
2

Trần Thanh Hoa


Email: tranthanhhoa.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Trần Thanh Hoa
3

Ngô Thị Bích Nhung


Email: dieuhai.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Ngô Thị Bích Nhung

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

1

Nguyễn Thị Huyền Linh


Email: nguyenthihuyenlinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Thị Huyền Linh
2

Nguyễn Thế Hợp

Điện thoại:
0271.3666974
Email: nguyenthehop.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hợp

Thường trực HĐND thị xã


Điện thoại:0271.3681816
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Xuân Quang


Email: nguyenxuanquang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang
2

Nguyễn Thị Thành


Email: thanhnt.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Nguyễn Thị Thành
3

Nguyễn Phong Nhã


Email: nhanp.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó ban Nguyễn Phong Nhã

Khối Đoàn thể

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

UB Mặt trận Tổ quốc VN

1

Bùi Thị Hiển


Email: buithihien.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
UV.BTV Thị uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Bùi Thị Hiển
2

Trần Thanh Hoa

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hoa
3

Ngô Thị Bích Nhung

Phó Chủ tịch Ngô Thị Bích Nhung

Thị Đoàn

1

Nguyễn Thị Luận


Email: nguyenthiluan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Nguyễn Thị Luận

Hội cựu chiến binh

1

Nguyễn Minh Đức


Email: nguyenminhduc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Nguyễn Minh Đức

Liên đoàn Lao động

1

Nguyễn Văn Lễ

Điện thoại:
0271.3650239
Chủ tịch Nguyễn Văn Lễ
2

Hoàng Thị Bích Chung


Email: hoangthibichchung.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Hoàng Thị Bích Chung

Hội Liên hiệp phụ nữ

1

Đinh Thị Ngọc Cẩm


Email: camdtn.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Đinh Thị Ngọc Cẩm

Hội Nông dân

1

Nguyễn Đăng Hoàn


Email: nguyendanghoan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch hội Nguyễn Đăng Hoàn
2

Nguyễn Dũng Sỹ


Email: synd.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
P. Chủ thịch Nguyễn Dũng Sỹ

Hội Chữ Thập đỏ

1

Phạm Thị Hưởng


Email: phamthihuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Phạm Thị Hưởng
2

Vũ Văn Thẩm


Email: vuvantham.txbl@binhphuoc.gov.vn
P.Chủ tịch Vũ Văn Thẩm

Hội Người cao tuổi

1

Đoàn  Đức Đanh

Chủ tịch Đoàn  Đức Đanh

Hội Người mù

1

Dương Huỳnh Sang

Chủ tịch Dương Huỳnh Sang
2

Phan Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch Phan Ngọc Tuấn

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT - TRẺ MỒ CÔI VÀ BỆNH NHÂN NGHÈO

1

Phan Xuân Vĩnh


Email: phanxuanvinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch Phan Xuân Vĩnh
2

Nguyễn Danh Bằng


Email: bangnd.txbl@binhphuoc.gov.vn
P. Chủ tịch Nguyễn Danh Bằng

Hội Đông y

1

Trần Quang Vinh

Chủ tịch Trần Quang Vinh
2

Bạch Hồng Quế

Phó Chủ tịch Bạch Hồng Quế

Hội khuyến học thị xã Bình Long


Email:hoikhuyenhocbl@gmai.com
1

Lê Thị Thanh Lan

Điện thoại:0918446757
Chủ tịch hội Lê Thị Thanh Lan
2

Trần Thị Mỹ Thành

Điện thoại:0913698917
Phó Chủ tịch hội Trần Thị Mỹ Thành
3

Võ Thị Tuyết Mai

Điện thoại:0908684939
Thường trực Hội Võ Thị Tuyết Mai

UBND Thị xã


Điện thoại:0271.3666.320
Số fax:0271.3666.786
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Thị Hồng Vân


Email: hoangthihongvan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Thị Hồng Vân
2

Đặng Hoàng Thái


Email: danghoangthai.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Hoàng Thái
3

Nguyễn Anh Đức


Email: nguyenanhduc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Anh Đức

Các Phòng ban chuyên môn thị xã

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THỊ XÃ

1

Trịnh Thị Hà


Email: trinhthiha.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Trịnh Thị Hà
2

Nguyễn Duy Khang

Điện thoại:
0271.3666140
Email: nguyenduykhang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Duy Khang
3

Nguyễn Mai Khanh


Email: nguyenmaikhanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Mai Khanh

Phòng Tài chính

1

Phan Trần Dũng (Phó phụ trách)

Điện thoại:
0271.3680570
Email: dungpt.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Phan Trần Dũng (Phó phụ trách)
2

Nguyễn Thị Dịu

Điện thoại:
0271.3680570
Email: diunt.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Dịu

Phòng Văn hóa & Thông tin

1

Văn Công Danh

Điện thoại:
0271.366140
Email: vancongdnh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Văn Công Danh
2

Bùi Thúy Công

Điện thoại:
0271.366140
Email: congbt.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Bùi Thúy Công

Phòng Tài nguyên và môi trường

1

Tạ Quang Lâm

Điện thoại:
0271.3666510
Email: taquanglam.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Tạ Quang Lâm
2

Tô Mạnh Hà

Điện thoại:
0271.3666510
Email: tomanhha.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Tô Mạnh Hà

Phòng Tư pháp

1

Lưu Huy Hà

Điện thoại:
0271.3666169
Email: luuhuyha.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lưu Huy Hà
2

Phạm Trọng Nghĩa

Điện thoại:
0271.3666169
Email: nghiapt.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Phạm Trọng Nghĩa

Phòng Quản lý đô thị

1

Nguyễn Cao Thanh


Email: nguyencaothanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Cao Thanh
2

Phan Văn Đạt

Điện thoại:
0271.3666332
Email: datpv.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phan Văn Đạt

Phòng LĐTB&XH

1

Trần Kim Phượng

Điện thoại:
0271.3666163
Email: tranthikimphuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Kim Phượng
2

Điểu Nglonhor

Điện thoại:
0271.3666163
Email: hodn.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Điểu Nglonhor

Phòng GD&ĐT

1

Nguyễn Thị Ngọc Trang

Điện thoại:
0271.3666339
Email: nguyenthingoctrang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Trang
2

Hoàng Thị Thiên Kim

Điện thoại:
0271.3666339
Email: hoangthithienkim.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Thiên Kim
3

Lê Văn Phấn


Email: phanlv.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lê Văn Phấn

Phòng Kinh tế

1

Hà Thị Thu Vân

Điện thoại:
0271.3666171
Trưởng phòng Hà Thị Thu Vân
2

Đồng Tấn Sinh

Điện thoại:
0271.3666171
Email: sinhdt.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Đồng Tấn Sinh

Phòng Nội vụ

1

Đỗ Thành Tư

Điện thoại:
0271.3666016
Email: dothanhtu.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng Đỗ Thành Tư
2

Giang Thanh Phát

Điện thoại:
0271.3666016
Email: giangthanhphat.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Giang Thanh Phát

Thanh tra

1

Phan Văn Hương

Điện thoại:
0271.3666142
Email: phamvanhuong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh thanh tra Phan Văn Hương

Chi cục thống kê

1

Nguyễn Phương Thắng


Email: nguyenphuongthang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chi cục trưởng Nguyễn Phương Thắng
2

Phạm Hữu Trúc

Điện thoại:
0271.3666104
Email: phamhuutruc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chi cục trưởng Phạm Hữu Trúc

Các đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Trung tâm Y tế thị xã

1

Trần Ngọc Ẩn

Điện thoại:
0271.3666223
Email: tranngocan.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Trần Ngọc Ẩn
2

Nguyễn Hữu Long

Điện thoại:
0271.3682379
Email: nguyenhuulong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Long
3

Văn Công Quý

Điện thoại:
0171.3682811
Email: vancongquy.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Văn Công Quý

Ngân hàng chính sách

1

Nguyễn Quang Minh


Email: minhnq.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Quang Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát riển nông thôn

1

Đinh Hồng Lương


Email: dinhhongluong.txbl@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Đinh Hồng Lương
2

Nguyễn Minh Quốc


Email: nguyenminhquoc.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Minh Quốc
3

Nguyễn Trường Thịnh


Email: nguyentruongthinh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Trường Thịnh

Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyến sử dụng đất

1

Phạm Bá Trí

Điện thoại:
0271.3681844
Email: phambatri.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc phụ trách Phạm Bá Trí
2

Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại:
0271.3681844
Email: nguyenthithuhang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hằng

Xã, phường thuộc thị xã Bình Long

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Phường Phú Thịnh

1

Phạm Ngọc Thành

Điện thoại:
0271.3606437
Email: phamngocthanh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư Phạm Ngọc Thành
2

Hà Thị Thu Vân

Điện thoại:
0271.3683116
Chủ tịch phường Hà Thị Thu Vân

Phường Hưng Chiến

1

Nguyễn Thế Hòa

Bí thư Nguyễn Thế Hòa
2

Nguyễn Mạnh Sâm

Chủ Tịch Nguyễn Mạnh Sâm
3

Nguyễn Đăng Trường

Phó chủ tịch Nguyễn Đăng Trường

Phường Phú Đức

1

Huỳnh Thị Kim Yến

Điện thoại:
0271.3666140
Email: huynhthikimyen.txbl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư phường Huỳnh Thị Kim Yến
2

Nguyễn Thanh Phương


Email: phuongnt.txbl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch phường Nguyễn Thanh Phương
3

Trương Tùng Lâm

Điện thoại:
0271.3683444
Phó Chủ Tịch Trương Tùng Lâm

Phường An Lộc

1

Nguyễn Thị Hiền


Email: hiennt.thiuybl@binhphuoc.gov.vn
Bí thư phường Nguyễn Thị Hiền
2

Lưu Thành Long

Điện thoại:
0271.3682575
Chủ Tịch phường Lưu Thành Long
3

Phan Văn Trọng

Điện thoại:
0271.3682575
P.Chủ Tịch Phan Văn Trọng
4

Vũ Thanh Lượng

Phó Chủ Tịch phường Vũ Thanh Lượng

Xã Thanh Phú

1

Điểu Hải

Bí thư Điểu Hải
2

Vũ Văn Cương

Điện thoại:
0271.3650240
Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Cương
3

Nguyễn Danh Bằng


Email: nguyendanhbang.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Danh Bằng
4

Huỳnh Hiều Chiến


Email: chienhh.txbl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch Huỳnh Hiều Chiến

Xã Thanh Lương

1

Võ Văn Quốc

Điện thoại:
0271.3634593
Bi thư - Chủ tịch Võ Văn Quốc
2

Nguyễn Mạnh Thái

P.Chủ tịch Nguyễn Mạnh Thái
3

Nguyễn Thị Lệ Thi

P.Chủ tịch Nguyễn Thị Lệ Thi
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
Thủ tục hành chính
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay7,529
  • Tháng hiện tại472,862
  • Tổng lượt truy cập15,583,246
Quảng cáo abc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây