hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 42 năm 2022.

Thứ hai - 17/10/2022 12:33 744 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 42 (Từ ngày 17/10/2022 đến 23/10/2022)       THỨ HAI (17/10):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh (đối tượng 2), khóa 105 năm 2022. (đến hết ngày 28/10/2022).
+ Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479, đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh).
- 10g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023.
                             + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
Chiều:
- 15g15:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp xem xét giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ BA (18/10):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. (Giao Phòng Tài chính- KH chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Kho bạc Nhà nước Bình Long, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: Vũ + Hoàng (CV) + Trâm (KT).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh đi giám sát tình hình thu ngân sách Nhà nước đối với Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                     + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 112/KH-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND thị xã: PTB. Kinh tế - xã hội HĐND thị xã, CT. Liên đoàn lao động, Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Ban Pháp chế HĐND thị xã,  BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh, CT. UBND xã Thanh Lương, PCT. HĐND phường Phú Đức; VP: Yến (CV).
                     + Địa điểm: Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
- 9g00:           Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Thường trực Thị ủy dự làm việc với đồng chí Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, PCT. HĐND tỉnh về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 11g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Thường trực Thị ủy tiếp cơm đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm Bình Phước.
+ Địa điểm: Khách sạn An Lộc, phường Hưng Chiến.
Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua kế hoạch thực hiện các tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. (Giao Phòng Lao động TB&XH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Lao động - TB&XH; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - TT; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Phòng Tài chính - KH; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; VP: Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ TBH về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tại xã Thanh Phú (đất cao su). (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Ông Đinh Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ TBH; Lãnh đạo Cty TNHH MTV Cao su Bình Long; PTP.  Kinh tế, Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài chính - KH; Phòng Quản lý đô thị; UBND xã Thanh Phú; VP: Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (19/10):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự tiếp doanh nghiệp định kỳ theo Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh; nội dung: Xem xét, giải quyết các kiến nghị của Công ty CP Công nghiệp Minh Hưng - Sikico và Công ty CP SX XD TM & NN Hải Vương.
                     + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp chuẩn bị các nội dung làm việc với Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết về thông qua quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Cùng dự: TP. Quản lý đô thị thị xã,  TP. Tài nguyên – MT.
                     + Địa điểm: Sở Xây dựng tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với đoàn kiểm tra BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước về kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã. (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, TP. Lao động TB&XH, GĐ. Trung tâm Y tế, PT. Công an thị xã (phụ trách công tác phòng chống tội phạm và phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc), TB. Dân vận Thị ủy, CHT. Ban CHQS thị xã, Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Tư pháp, TP. Kinh tế, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài nguyên – MT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Nội vụ, TP. Văn hóa – TT, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TB. Dân vận Thị ủy, Chánh Tòa án nhân dân thị xã, VT. Viện kiểm sát nhân dân, CT. Liên đoàn Lao động, CT.Hội cựu chiến binh, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn; VP: Duy (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình chào mừng 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ NĂM (20/10):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Phước Long năm 2022. (cả ngày).
                   + Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long (khu phố 1, phường Long Phước).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Giáo dục & ĐT thị xã dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục &ĐT tổ chức.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái báo cáo đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với dự án Khu dân cư 15 ha tại thị xã Bình Long. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung họp).
                   + Cùng dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật” năm 2022. (Giao Phòng Tư pháp thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: TP. Tư pháp, PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), PTP. Tài chính – KH (Đ/c Dịu), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Phấn),  PTP. Tư pháp (Đ/c Sinh), PĐT. Đội XDPT – Công an thị xã (Đ/c Đạt), CV. Phòng Tư pháp (Đ/c Linh), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Kiên), VP: Duy (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (21/10):
Sáng:
     - 5g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tham gia học tập kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới nâng cao và tham quan một số mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Đà Tẻh, tỉnh Lâm Đồng (cả ngày)
+ Địa điểm: Tại huyện Đà Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết vướng mắc trong quá trình sử dụng đất của các hộ dân. (Giao UBND phường Hưng Chiến chuẩn bị nội dung báo cáo vướng mắc trong công tác quản lý xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị nội dung đối với việc tách thửa liên quan đến Kết luận số 170 của UBND tỉnh và nội dung đính chính GCN QSDĐ của bà Nguyễn Thu Út, ông Trương Thành Nguyên, bà Trương Ngọc Thu Thảo).
                     + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết kiến nghị của ông Vũ Văn Vạn, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung và hồ sơ liên quan).
+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã Phòng Giáo dục & ĐT thị xã dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XV (2021 - 2022), phát động Cuộc thi lần thứ XVI (2022 - 2023).
                   + Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Thị đoàn, các thí sinh là tác giả mô hình, sản phẩm đạt giải (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã thông báo).
                     + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.

Chiều:
- 14g00:        Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (23/10):
- 8g00:        Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây