hien ke

Lịch làm việc TT HĐND- UBND thị xã tuần 44.

Thứ hai - 31/10/2022 12:24 631 0
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 44 (Từ ngày 31/10/2022 đến 04/11/2022)         THỨ HAI (31/10):
Sáng:
- 9g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì hội ý các Ủy viên UBND thị xã.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Các Đ/c Ủy viên UBND thị xã; VP: LĐVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:        
- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng GD + Chuyên viên (Đ/c Quản + Hậu), TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Tài chính - KH, TP. Nội vụ, GĐ Trung tâm Y tế, Trưởng Công an thị xã, TP. Văn hóa - TT, lãnh đạo UBND các xã, phường; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế báo cáo triển khai thực hiện tiểu dự án 1 (Dự án 3) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.
+ Mời dự: Lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB & XH; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Thị đoàn; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Chủ tịch UBND xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (01/11):
Sáng:                  
- 7g30: Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Lao động TB&XH chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh: TP. Lao động TB&XH, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Nội vụ, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tư pháp, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, BT. Thị đoàn, CV. Phòng Lao động TB&XH, CV. Hội Liên hiệp phụ nữ,  HT. các trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                      + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp rà soát danh mục các dự án cần thu hồi đất trình HĐND tỉnh thông qua kỳ họp cuối năm 2022. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                  + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT thị xã.
                  + Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
- 9g30: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Đoàn tỉnh đi khảo sát vị trí đất đề xuất kêu gọi đầu tư khách sạn, sân gôn do Sở Xây dựng mời. (Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung liên quan và sơ đồ vị trí cần khảo sát).
                  + Cùng đi: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
                  + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 11g00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự khai trương Văn phòng công chứng Phạm Ngọc Thiệm.
                  + Địa điểm: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thịnh.
Chiều:        
- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. (Giao Phòng Tài chính- KH chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Kho bạc Nhà nước Bình Long, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (02/11):
Sáng:
- 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 29/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ địa chính tại phường An Lộc. (cả ngày).
                  + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường An Lộc, Đơn vị đo đạc 305 (giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                  + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.


Chiều:
- 14g00: Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã - Bùi Quốc Bảo chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữa Thường trực HĐND thị xã với các Ban HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường.
  + Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Trưởng + Phó Hai ban HĐND thị xã, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thị xã, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã, PV. Phòng Văn hóa – TT; UBND các xã, phường: Thường trực HĐND + Lãnh đạo các ban HĐND; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
           + Địa điểm: Hội trường Thị uỷ.
- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Bộ phận Một cửa điện tử báo cáo một số vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. (Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung báo cáo).
                  + Mời dự: Trưởng các phòng ban chuyên môn thị xã, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Bảo hiểm xã hội, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Bưu điện; Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính các đơn vị: Phòng Tài nguyên – MT, Chi cục thuế, Văn phòng đăng ký đất đai; Bộ phận một cửa điện tử thị xã (Đ/c Đạt + Huy); Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Hoàng (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với VNPT Bình Phước liên quan đến Bệnh viện thông minh và công tác cung cấp nguồn điện cho duy trì điện cho dự án cũ và chuẩn bị cho 60 camera mới.
+ Mời dự: TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, lãnh đạo: Điện lực Bình Long, Công an thị xã, VNPT Bình Long, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
           + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ NĂM (03/11):
Sáng:
- 7g30: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã.
                   + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
- 8g00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị thông tin thời sự Quý III/2022.
                   + Cùng dự: Hai Phó ban HĐND thị xã, LĐVP.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chính trị viên Ban CHQS thị xã.
                  + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Quy định hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).

 - 16g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dùng cơm thân mật nhân dịp chia tay đồng chí Chính trị viên – Đỗ Văn Sĩ về hưu và đồng chí Lý Quyết Thắng nhận chức Chính trị viên – Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.

                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.

THỨ SÁU (04/11):
Sáng:
  - 8g00: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 29/2022.
            + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
  - 8g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng Đoàn giám sát Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương về thăm mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Lương. (Giao UBND xã Thanh Lương báo cáo mô hình tiêu biểu trong xây dựng xây dựng nông thôn mới).
                   + Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế + Công chức làm công tác tham mưu thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phòng Nội vụ + Công chức làm công tác thi đua - khen thưởng, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
  * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp giao ban khối Văn xã quý III/2022.
+ Mời dự: TP. Nội vụ; TP. Lao động - TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Bảo hiểm xã hội, TP. Văn hóa và Thông tin, GĐ. Bưu điện Bình Long, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Hội Người mù, CT. Hội Khuyến học, CT. Hội Cựu thanh nhiên xung phong, GĐ. Trung tâm GDNN – GDTX,  GĐ. Trung tâm viễn thông, CT. Hội Đông y, CT. Hội Người cao tuổi, CT. Hội Nạn nhân chất độc da cam, PCT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây