Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 39 năm 2022.

Thứ hai - 26/09/2022 11:11 980 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 39 (Từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022)  THỨ HAI (26/9):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng Đoàn HĐND tỉnh đi thăm, chúc thọ, mừng thọ các cụ 90 tuổi, 100 tuổi nhân Ngày quốc tế người cao tuổi tại thị xã.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Lao động TB&XH, Hội Người cao tuổi thị xã.,
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã – làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (27/9):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp UBND tỉnh thông qua: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; thông qua các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; thông qua Kế hoạch huy động nguồn vốn đầu tư từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã định kỳ quý III/2022.
                     + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 10g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đồng chủ trì hội ý xem xét việc tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của Thị ủy Bình Long.
                     + Mời dự: Trưởng các phòng ban chuyên môn thị xã; Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ thọ 90 tuổi nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2022 tại phường Phú Đức, phường Hưng Chiến.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND thị xã: TP. Lao động TB&XH, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã.
                     + Địa điểm: Phường Phú Đức, phường Hưng Chiến.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giao ban khối Sản xuất quý III/2022.
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, CCT. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; VP; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

THỨ TƯ (28/9):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 27/2022.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 trên địa bàn thị xã.
                     + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND thị xã: Lãnh đạo + Chuyên viên các ngành: Ủy ban MTTQVN thị xã, Bân Dân vận Thị ủy, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Hội Cựu chiến binh thị xã, Hội Người cao tuổi thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, Hội Nông dân, Thị đoàn; Ngoài các cơ quan nói trên các phòng, ban mỗi cơ quan, đơn vị cử 01 người; UBND các xã, phường: Lãnh đạo cấp ủy + UBND + Cán bộ dân tộc tôn giáo + Công chức Văn hóa – xã hội, Ban Quản lý các khu dân cư trên địa bàn xã, phường; Chức sắc, chức việc, Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, trưởng điểm nhóm Tin lành trên địa bàn thị xã (Giao Phòng Nội vụ thị xã mời).
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Lao động TB&XH thị xã dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: HĐND tỉnh (phòng họp B).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Bí thư Thị đoàn dự Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2022.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy – Bùi Thị Hiển đi giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Đội Quản lý thị trường số 4.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 101/KH-HĐND-PC ngày 07/9/2022 của Ban Pháp chế HĐND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTB. Pháp chế HĐND thị xã, CT. Hội Nông dân, BT. Thị đoàn, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; lãnh đạo: Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã, Công an thị xã, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Kinh tế; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang +Dung (CV).
                   + Địa điểm: Đội Quản lý thị trường số 4.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai giữa bà Nguyễn Thị Oanh và UBND thị xã.
                     + Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi về Kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của UBND thị xã Bình Long. (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã.
                     + Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Lao động TB&XH, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP + Vũ (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:        Phó Chủ tich UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
                   + Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.
THỨ NĂM (29/9):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 07/6/2022 của UBND thị xã về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số.         (Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thị xã; Lãnh đạo: Công an thị xã, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc Nhà nước Bình Long, Bưu điện Bình Long, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa điện tử (Đ/c Đạt); UBND các xã, phường: Chủ tịch và công chức giải quyết thủ tục hành chính; VP: CVP + Hoàng (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND xã Thanh Lương.
+ Cùng đi: PTB. Dân vận Thị ủy (Đ/c Nam), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Thái), CV. Phòng Văn hóa – TT (Đ/c Hạnh).
+ Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 8g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân tại tổ 3, ấp Sở Nhì, phường Hưng Chiến thuộc dự án xây dựng mương thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên –MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; các hộ dân có liên quan (giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao ban khối Nội chính quý III/2022.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Việm Kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự hội thảo lần thứ ba “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Bình Long 1931 - 2021”
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ đi kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND phường Hưng Chiến.
+ Cùng đi: PTB. Dân vận Thị ủy (Đ/c Nam), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Thái), CV. Phòng Văn hóa – TT (Đ/c Hạnh).
+ Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 15g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 9/2022.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).THỨ SÁU (30/9):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong thị xã năm 2022 do Ủy ban MTTQVN thị xã tổ chức.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 119/KH-MTTQ-BTT ngày 19/9/2022 của Ủy ban MTTQVN thị xã: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã, Lãnh đạo: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, các phòng ban chuyên môn thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; UBND các xã, phường: Đảng ủy + HĐND + UBND + Ủy ban MTTQVN; đại diện nhân dân các xã, phường (mỗi khu phố, ấp 01 người).
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tham gia lớp bồi dưỡng trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND. (từ ngày 30/9 đến hết ngày 02/10/2022).
                     + Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã đi kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND phường Phú Đức.
+ Cùng đi: PTB. Dân vận Thị ủy (Đ/c Nam), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Thái), CV. Phòng Văn hóa – TT (Đ/c Hạnh).
+ Địa điểm: UBND phường Phú Đức
         - 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự bàn giao Nhà sửa chữa tại khu dân cư Sóc Giếng do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.
+ Địa điểm: Nhà văn hóa khu dân cư Sóc Giếng (ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long).
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Tạ Thu Thủy đi thăm và chúc mừng Hội Người cao tuổi nhân ngày Quốc tế cao tuổi (01/10/2022).
                             + Địa điểm: Hội Người cao tuổi thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp giao ban khối Văn xã quý III/2022.
+ Mời dự: TP. Nội vụ; TP. Lao động - TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Bảo hiểm xã hội, TP. Văn hóa và Thông tin, GĐ. Bưu điện Bình Long, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Hội Người mù, CT. Hội Khuyến học, CT. Hội Cựu thanh nhiên xung phong, GĐ. Trung tâm GDNN – GDTX, CT. Hội Đông y, GĐ. Trung tâm Viễn thông, CT. Hội Người cao tuổi, CT. Hội nạn nhân chất độc da cam, PCT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã đi kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND phường Phú Thịnh.
+ Cùng đi: PTB. Dân vận Thị ủy (Đ/c Nam), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Thái), CV. Phòng Văn hóa – TT (Đ/c Hạnh).
+ Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.


* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây