Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 38 năm 2022.

Thứ hai - 19/09/2022 12:43 1.121 0
TẢI LỊCH LÀM VIÊC TẠI ĐÂY.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 38 (Từ ngày 19/9/2022 đến 24/9/2022)  

 

THỨ HAI (19/9):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Cùng dự: LĐVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến đến cấp huyện về tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
+ Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (20/9):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thị ủy khóa XII.
+ Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tài nguyên – MT thị xã dự họp xét giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn Thái Học.
                     + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Phú Thịnh, UBND xã Thanh Phú, Đơn vị tư vấn (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất mời). (Các Đ/c tập trung tại UBND thị xã lúc 6g30).
                     + Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
                     + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
                     * Điểm cầu thị xã:
                     Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã dự họp trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Các Phòng ban chuyên môn thị xã, Công an thị xã, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc Nhà nước Bình Long, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa điện tử (Đ/c Đạt); VP: Hoàng (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Điểm cầu các xã, phường: Chủ tịch UBND và công chức giải quyết thủ tục hành chính của các xã, phường.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ về công bố Quyết định thanh tra công tác nội vụ và tiến hành thanh tra.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Các phòng ban chuyên môn, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN – GDTX, Trường PTDT Nội trú – THCS Bình Long, lãnh đạo các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT (Giao Phòng Giáo dục & ĐT mời); UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ + Duy (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự thảo luận “Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng lực lượng CAND trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ”.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ TƯ (21/9):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết vướng mắc có liên quan đến đất của Trường học Võ Thị Sáu. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Giáo dục & ĐT, CT. UBND phường Phú Đức;  VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết kiến nghị của ông Vạn, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng,, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến.
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trực tuyến về triển khai tập huấn Tổ công nghệ cộng đồng và Đề án 06.
                     * Điểm cầu thị xã:
                     + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Công an thị xã, Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng + Ân (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
                     * Điểm cầu UBND các xã, phường: 100% thành viên tổ công nghệ cộng đồng và Đề án 06 các xã, phường + các ấp, khu phố.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao ban khối Kinh tế quý III/2022.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Kho bạc Nhà nước Bình Long, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CCT. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, ĐT. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 4, GĐ. Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, PGĐ. Ngân hàng Chính sách xã hội; VP: CVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết những vướng mắc có liên quan đến khu đất lò gạch, phường Phú Thịnh. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,  Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh + Địa chính xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã dự bàn giao hồ sơ của dự án xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương theo Công văn đề nghị số 1742/UBND-SX ngày 13/9/2022 của UBND thị xã.
                   + Cùng dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính - KH.
                   + Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (phòng họp B).
THỨ NĂM (22/9):
Sáng:
- 7g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình điểm “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT”  trên địa bàn bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.
                     + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Đồng Xoài.
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2021 – 2022; trao học bổng học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022 – 2023.
                     + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                     + Mời dự: Ban trị sự Chùa Phật Quốc Vạn Thành; PTB. Tuyên giáo Thị ủy, CT. Hội Khuyến học thị xã, TT. Hội Khuyến học thị xã (Đ/c Mai), PTC. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), TP. Giáo dục & ĐT, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PTP. Lao động TB&XH, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Công), GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Liên đoàn Lao động, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Người cao tuổi, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn, PCT. UBND các xã, phường (phụ trách khối văn hóa – xã hội); HT. các trường Tiểu học, THCS, THPT; Học sinh tuyên dương và nhận học bổng (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã phối hợp Hội Khuyến học thị xã mời).
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:          Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường Phú Thịnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                     + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 95/KH-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND thị xã: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, Hai Phó ban HĐND thị xã, PCT. HĐND phường Phú Đức; PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: HĐND phường Phú Thịnh.
- 10g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm, tặng quà hỗ trợ cho học sinh bị tai nạn giao thông.
                     + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Lao động TB&XH, Phòng Giáo dục & ĐT, Trường THPT Nguyễn Huệ, DNTN Thanh Thúy, UBND xã Thanh Phú; VP: Dung (CV).
                     + Địa điểm: Phòng 10, khoa ngoại, Trung tâm Y tế thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp kiểm tra chất lượng trường THPT Bình Long. (giao Ban quản lý dự án đầu tư chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Giáo dục & ĐT; Đơn vị thi công, giám sát, thiết kế (giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).THỨ SÁU (23/9):
Sáng:

- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 26/2022.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức Họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 26/2022.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Quản lý Đô thị thị xã, TP. Tài nguyên - MT; Chủ tịch UBND xã Thanh Phú.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022.
+ Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.     
THỨ BẢY (24/9):
- 5g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nâng cao và tham quan một số mô hình kinh tế hiệu quả, tiêu biểu tại huyện Đa Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.
                             + Cùng đi: PCVP – Nguyễn Duy Khang.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây