hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 28 năm 2022.

Thứ hai - 11/07/2022 10:51 1.065 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 28 (Từ ngày 11/7/2022 đến 15/7/2022)  


THỨ HAI (11/7):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022).
                   + Cùng dự: Đại diện Thường trực HĐND xã Thanh Lương.
+ Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm – Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tich UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Nội vụ, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Bảo hiểm xã hội; Trung tâm Y tế: Ban giám đốc, Trưởng, phó các khoa, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Kế toán trưởng; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
THỨ BA (12/7):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tich UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tham dự chương trình Hội diễn văn nghệ thiếu nhi “Hoa phượng đỏ” lần thứ XI năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp tục dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
                   + Cùng dự: Đại diện Thường trực HĐND xã Thanh Lương.
+ Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm – Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
- 14g00:       TB. Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp Thứ năm HĐND thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: PTB. Kinh tế - Xã hội, CT. Liên đoàn Lao động, CT. UBND xã Thanh Lương,  BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); Lãnh đạo các ngành: Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Văn hóa và Thông tin; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).       
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự họp nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 24/5/2017 về chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp Bình Phước giai đoạn 2017 – 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
THỨ TƯ (13/7):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 19/2022.
                   + Mời dự:  Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Kho bạc Nhà nước, PGĐ. Bảo hiểm xã hội.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái ủy quyền TP. Tài nguyên và Môi trường thị xã dự họp Hội đồng thẩm định bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Công an thị xã dự Hội nghị (trực tiếp và trực tuyến) tập huấn Luật Phòng, chống ma túy (cả ngày: sáng bắt đầu từ 08h00, chiều từ 13h30).
+ Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Thị đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; Phòng Lao động TB&XH: lãnh đạo + 01 CV phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; Phó trưởng Công an thị xã (phụ trách khối cảnh sát điều tra); xã - phường: lãnh đạo UBND + công chức phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội); CB chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thị xã và Công an các xã - phường (trừ những đồng chí đã tham gia trực tiếp tại cấp tỉnh).
                   + Địa điểm: Hội trường B – Công an tỉnh và Hội trường Công an thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp và làm việc với Đoàn giám sát 526 của Tỉnh ủy.
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Quản lý Đô thị.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
THỨ NĂM (14/7):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 9 - Khóa IX.
                   + Địa điểm: Hội trường Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái chủ trì họp về việc thu hồi đất của Công ty cao su Bình Long để thực hiện quy hoạch khu dân cư, trung tâm thương mại xã Thanh Bình. (Giao Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung, hồ sơ có liên quan gửi về Văn phòng trước 10g00 ngày 13/7/2022).
+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, PGĐ. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:       Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND thị xã dự Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2022 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh kết nối đến các điểm cầu huyện, thị, thành ủy, đảng ủy và các xã, phường, thị trấn.
                   + Cùng dự: 02 phó ban HĐND thị xã, LĐVP.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCVP. HĐND và UBND thị xã – Nguyễn Duy Khang dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
- 15g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trả lời phỏng vấn Cơ quan Báo chí điện tử Bảo vệ rừng và Môi trường.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
THỨ SÁU (15/7):
Sáng:
- 8g00:         Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo họp tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ năm, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 52/KH-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND thị xã: TB. Tuyên Giáo Thị ủy, PCT. Ủy ban MTTQ thị xã (Đ/c Hải), Trụ trì Chùa Chưởng Phước (ông Trương Thanh Hùng), PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phú; VPTU: Ngọc (CV).
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ năm, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 52/KH-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND thị xã: Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Chánh Thanh tra, PTP. Lao động TB&XH thị xã (Đ/c Thoa), PTB. Pháp chế HĐND thị xã, CT. Hội LHPN thị xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lộc; VP: Hoàng (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc trong việc giải tỏa để thực hiện dự án đường Lê Đại Hành nối dài và đường Nguyễn Thái Học nối dài. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; lãnh đạo: UBND phường Phú Đức, UBND phường Phú Thịnh, UBND xã Thanh Phú; Công ty đo đạc 268 (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phân tích, đánh giá chuyên sâu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố (DDCI) năm 2021, phương hướng và giải pháp năm 2022.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thị xã.
            + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Hội trường Lầu 8).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ năm, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 52/KH-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND thị xã: Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn Lao động, Giám đốc Công ty GreenSun, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Chiến; VP: Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang họp tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ năm, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 52/KH-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND thị xã: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Đức; PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); VP: Dương (CV).
+ Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Quang – PCT. HĐND thị xã.
- 8g00:        TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Pháp chế HĐND thị xã – Bùi Thị Hiển họp tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ năm, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 52/KH-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND thị xã: TB. Tổ chức Thị ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh; VP: Yến (CV).
+ Địa điểm: Ban Tổ chức Thị ủy.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái ủy quyền TP. Tài nguyên - MT đi kiểm tra về điều kiện chăn nuôi, vệ sinh thú y, việc chấp hành các quy định của pháp luật về Bảo vệ Môi trường của hộ bà Lê Thị Châu – thường trú tại tổ 1, ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, PTP. Kinh tế (đ/c Tưởng), PGĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (đ/c Trị), ĐT. Đội Cảnh sát kinh tế (đ/c Duy), Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; CV. Phòng Tài nguyên – MT (đ/c Mai), CV. Phòng Kinh tế (đ/c Thảo), CV. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (đ/c Lượng), CV. UBND xã Thanh Lương (đ/c Hùng); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo chủ trì họp liên tịch lần thứ hai chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Thường trực HĐND thị xã; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Hai Phó trưởng ban HĐND thị xã; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã; VP: CVP – Trịnh Thị Hà, PCVP - Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe báo cáo Tổng kết công tác thực hiện Tổng điều tra và khen thưởng của thị xã Bình Long (Giao Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Cấp thị xã: các thành viên trong Ban chỉ đạo theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND thị xã: CCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Nội vụ, GĐ. Trung tâm Y tế, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Lao động – TB&XH, TP. Tài chính – Kế hoạch; PTP. Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Phấn), PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), PTP. Văn hóa và Thông tin (Đ/c Truyền), PGĐ. Kho bạc nhà nước, PCCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; cấp xã, phường: Trưởng Ban chỉ đạo + 01 Ủy viên Thường trực (Văn phòng - Thống kê); Các tập thể và cá nhân được khen thưởng (giao Chi cục Thống kê mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm:  Hội trường UBND thị xã.
- 15g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì khen thưởng đột xuất về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thị xã (mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 31 kg ma túy) (Giao Phòng Nội vụ phối hơp với Công an thị xã chuẩn bị nội dung); VP: CVP + Dung (CV).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, Phòng Nội vụ; các cá nhân được khen thưởng (Giao Công an thị xã mời).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây