hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 21 năm 2022.

Thứ hai - 23/05/2022 10:05 902 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 21 (Từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022)  


THỨ HAI (23/5):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Đề án đầu tư hạ tầng thị xã Bình Long giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
                   + Cùng dự: TP. Quản lý đô thị thị xã.
                             + Địa điểm: Tỉnh ủy (phòng họp B).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ khánh thành và bàn giao công trình “Cầu Thanh niên” công trình chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025.
                             + Địa điểm: Tổ 5, khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ tổng kết năm học 2021 – 2022.
                             + Địa điểm: Trung tâm GDNN - GDTX Bình Long.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp triển khai kế hoạch tham gia Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước. (Giao Hội Nông dân thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, CT. Hội Nông dân thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g30:      TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – Bùi Thị Hiển chủ trì họp Ban Pháp chế HĐND thị xã thống nhất chương trình đi giám sát các đơn vị.
                   + Mời dự: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTB. Pháp chế HĐND thị xã, CT. Hội Nông dân thị xã, BT. Thị đoàn, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ BA (24/5):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao ban xã – phường tháng 5/2022.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tuyên giáo Thị ủy; TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ, CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy – Chánh Thanh tra thị xã; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; GĐ. Kho bạc Bình Long, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, GĐ. Trung tâm Y tế; GĐ. Bảo hiểm xã hội, Bí thư Đảng ủy + Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: LĐVP + Yến (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo nhiệm vụ thiết kế và thành lập Hội đồng xét duyệt phương án thiết kế kiến trúc xây dựng Trung tâm hành chính thị xã.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT; VP; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn do Bộ Công an tổ chức.
                   + Mời dự: Trưởng + Phó Công an thị xã phụ trách về PCCC và CNCH, ĐT. Đội CSQLHC về TTXH – Công an thị xã, Trưởng Công an các xã, phường.
                   + Địa điểm: Công an thị xã.
THỨ TƯ (25/5):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của thị xã theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XII.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 33/KH-HĐND ngày 17/5/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 112/TB-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, CT. Liên đoàn Lao động thị xã, GĐ. Công ty Greensun, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XII.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 33/KH-HĐND ngày 17/5/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 112/TB-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thị xã: PBT. Thị ủy, CHT. Ban CHQS thị xã, CT. Hội Nông dân thị xã, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Cường), BT. Thị đoàn, CT. UBND xã Thanh Lương; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH, Điện lực Bình Long.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XII.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 33/KH-HĐND ngày 17/5/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 112/TB-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thị xã: CT. UBND phường Phú Đức, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 13g30:      TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Pháp chế HĐND thị xã – Bùi Thị Hiển tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XII.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 33/KH-HĐND ngày 17/5/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 112/TB-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thị xã: TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ, CT. UBND phường Phú Thịnh; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Hội đồng thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá QSD đất khu dân cư 15 hecta phường Hưng Chiến và phường An Lộc. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thị xã: TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PGĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất (Đ/c Hùng), PCCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, CV. Trung tâm Phát triển quỹ đất (Đ/c Phụng); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (26/5):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XII.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 33/KH-HĐND ngày 17/5/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 112/TB-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thị xã: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Lao động TB&XH (Đ/c Thoa), CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PTB. Pháp chế HĐND thị xã, CT. UBND phường An Lộc, lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điện lực Bình Long.
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 7g30:        TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XII.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 33/KH-HĐND ngày 17/5/2022 của HĐND thị xã và Thông báo số 112/TB-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), BT. Đảng ủy xã Thanh Phú, Trụ trì Chùa Chưởng Phước, PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Công an thị xã, Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội thảo lần thứ nhất “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Bình Long 1931 – 2021”.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 15/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ SÁU (27/5):
Sáng:
- 7g30:        TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh đi giám sát công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn thị xã tại Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Quyết định số 26/QĐ-HĐND-KTXH ngày 09/5/2022 của Ban Kinh tế xã  hội HĐND thị xã: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, CT. Liên đoàn Lao động, CT. UBND xã Thanh Lương, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Bảo hiểm xã hội, VP: PCVP –Yến (CV).
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Tổ Công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu nhiều đóng góp các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Lượng, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị xã, TP. Tài chính – KH, CT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp về việc mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất theo quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công. (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, GĐ. Kho bạc Bình Long, GĐ. Bảo hiểm xã hội, PGĐ. Bảo hiểm xã hội (Đ/c Hậu); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).


* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây