hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 13 năm 2022.

Thứ hai - 28/03/2022 11:03 771 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 13  (Từ ngày 28/3/2022 đến 01/4/2022) 

THỨ HAI (28/3):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý về việc hỗ trợ các hộ tiểu thương chợ Thanh Lương.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, CT. UBND xã Thanh Lương; LĐVP + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi tặng quà hỗ trợ các hộ tiểu thương chợ Thanh Lương. (Giao UBND xã Thanh Lương mời các hộ tiểu thương).
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH; Lãnh đạo UBND xã Thanh Lương; một số Doanh nghiệp (có thư mời riêng).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND xã Thanh Lương.
 THỨ BA (29/3):
Sáng:
- 7g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ thị xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng Đoàn giám sát tỉnh đi khảo sát thực tế về tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị các nội dung liên quan).
                   + Mời dự: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã; PTB. Pháp chế HĐND thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND các xã, phường.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc Đoàn giám sát tỉnh về tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Ủy viên Thường trực HĐND thị xã - TB. Pháp chế HĐND thị xã - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy - Bùi Thị Hiển, PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã; PTB. Pháp chế HĐND thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
-14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 08/2022.
+ 14g00 - 15g00: Nội dung: Công tác tổ chức cán bộ.
                   + 15g00 - 16g30: Nội dung: nghe Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin thị xã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
                             + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức.
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT thị xã Bình Long (đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện). (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài chính – KH, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Hội Người cao tuổi, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

THỨ TƯ (30/3):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 26.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường phát sinh tại UBND phường Hưng Chiến. (cả ngày)
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + CB. Địa chính phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi khảo sát, nâng cấp Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 15g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 3/2022.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (31/3):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 07/2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, nội dung: Đánh giá công tác công tác chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.
                   + Cùng dự: CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về thống nhất phương án rà soát, thành lập bản đồ hệ thống giao thông cho các xã, phường và tiến độ thẩm định hồ sơ, trình ký cấp GCNQSD đất thuộc dự án đo đạc chính quy thị xã. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch hoặc PCT. UBND các xã, phường phụ trách công tác xét duyệt hồ sơ đăng ký đất đai + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị.
Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 337 về phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án đầu tư hạ tầng của thị xã Bình Long giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển các khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
+ Cùng dự: TP. Quản lý đô thị.
+ Địa điểm: Tỉnh uỷ (phòng họp C).
THỨ SÁU (01/4):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã phối hợp Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Lãnh đạo Trung tâm viễn thông tỉnh; Thành phần Ban chỉ đạo theo Quyết định số 299-QĐ/TU ngày 26/11/2021 của Thị ủy Bình Long: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TB. Tổ chức Thị ủy, CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, CVP. Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, Bí thư Đảng ủy các xã, phường; VP: CVP, PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết những vụ việc còn vướng mắc trong việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài chính – KH, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Tài nguyên – MT, TP. Giáo dục & ĐT, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây