hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 29 năm 2022.

Thứ hai - 18/07/2022 11:52 780 0
Tài lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 29 (Từ ngày 18/7/2022 đến 23/7/2022)  


THỨ HAI (18/7):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý tuần 29.
                   + Mời dự: LĐVP + CV (Hiển).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình ra mắt đội trống, kèn thị xã.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
-14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc điều tra trình độ văn hóa trong Nhân dân trên địa bàn thị xã Bình Long năm 2022, phục vụ công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2022 – 2025 (Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND thị xã: TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP. Văn hóa và Thông tin, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PTP. Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Phấn, Đ/c Kim); CT. UBND phường Hưng Chiến, PCT. UBND xã Thanh Lương (Đ/c Thi), PCT. UBND xã Thanh Phú (Đ/c Bằng), PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Nam), PCT. UBND phường Phú Thịnh (Đ/c Phương), PCT. UBND phường Phú Đức (Đ/c Lâm); CV. Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Hậu, Đ/c Quản), GV. PCGD – XMC xã Thanh Lương (Đ/c Long), GV. PCGD – XMC xã Thanh Phú (Đ/c Gái), GV. PCGD – XMC phường Phú Thịnh (Đ/c Ninh), GV. PCGD – XMC phường An Lộc (Đ/c Tuấn), GV. PCGD – XMC phường Hưng Chiên (Đ/c An), GV. PCGD – XMC phường Phú Đức (Đ/c Thiện), GV. PCGD Trung học phổ thông (Đ/c Loan, Đ/c Kính, Đ/c Minh); VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (19/7):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT thị xã.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng đoàn Tỉnh đi thăm, tặng quà người có công tiêu biểu tại thị xã Bình Long nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
                   + Cùng đi: Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy CNQSD đất của các trường học trên địa bàn thị xã Bình Long (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung cuộc họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí); lãnh đạo UBND các xã, phường: Hưng Chiến, Phú Thịnh, Phú Đức, Thanh Lương; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe báo cáo hướng tuyến dự án xây dựng đường số 5 giáp Trường Chuyên Bình Long (đoạn từ HCT1 đến đường ĐT752) (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 10g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội xét khen thưởng chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết (Giao Ngân hàng Chính sách xã hội chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định 1886/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND thị xã: GĐ. Ngân hàng CSXH thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Phòng Lao động TB&XH, TP. Phòng Kinh tế; CT. Hội Nông dân, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Liên hiệp Phụ nữ, BT. Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nội dung xây dựng chợ Thanh Lương (Giao UBND xã Thanh Lương báo cáo nội dung thực hiện Công văn 1014/UBND-SX ngày 17/6/2022 và hợp đồng với các hộ tiểu thương).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Phòng Kinh tế , TP. Phòng Tài chính – KH, TP.  Phòng Quản lý đô thị, TP. Phòng Tài nguyên – MT, TP. Phòng Tư pháp, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo về việc giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện dự án vùng đệm Nhà máy Xi măng Bình Phước .
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo: Nhà máy xi măng Bình Phước, Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất mời), GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
-15g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết vướng mắc liên quan đến QSD đất của các hộ: ông Nguyễn Văn Lạc, ông Lê Văn Lượng (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung cuộc họp).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam về giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB công trình phân pha đường dây 110Kv Bình Long 2 – Mỹ Phước (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái ; lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua Kế hoạch đón Quân đoàn 4 về tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc cho đối tượng chính sách người có công, hộ nghèo trên địa bàn thị xã (Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo các ngành: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Trung tâm Y tế; Thị đoàn, Hội Chữ thập đỏ; lãnh đạo UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ TƯ (20/7):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự lễ trao huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy xã Thanh Phú tổ chức.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND xã Thanh Phú.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tháng 7/2022.
                   + Cùng dự: lãnh đạo các ngành: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán lần 01 tại các đơn vị được kiểm toán.
+ Kính mời dự: Đại diện Thường trực HĐND thị xã.
+ Cùng dự: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý Đô thị, GĐ. Kho bạc Nhà nước, CCT. Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP – Trịnh Thị Hà.
                   + Địa điểm: Sở Tài chính tỉnh Bình Phước.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết di dời bãi rác tạm tại ấp Thanh An, xã Thanh Lương (Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung cuộc họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Lương, GĐ. Công ty TNHH Green Sun; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Ủy ban MTTQVN và các Hội đoàn thể thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái ủy quyền TP. Tài nguyên – MT đi kiểm tra về điều kiện chăn nuôi, vệ sinh thú y, việc chấp hành các quy định của pháp luật về Bảo vệ Môi trường của hộ bà Lê Thị Châu - thường trú tại tổ 1, ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND thị xã: PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), PGĐ. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp (Đ/c Trị), ĐT. Đội Cảnh sát kinh tế (Đ/c Duy), CT. UBND xã Thanh Lương; CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Mai), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Thảo), CV. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (Đ/c Lượng), CV. UBND xã Thanh Lương (Đ/c Hùng); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp về diện tích đất khu Trung tâm thương mại và khu dân cư xã Thanh Bình (Giao các ngành dự họp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ban Quản lý khu kinh tế, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Công ty Cổ phần SX XD TM và Nông nghiệp Hải Vương;  Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đât, Chi nhánh VP đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ bàn giao tuyến đường “Ánh sáng an ninh” (do Lớp Trung cấp lý luận Chính trị Khóa 125 mời).
                   + Địa điểm: UBND xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Tối:
- 18g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra thực địa Hồ Sa Cát.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Công an thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế; phường Hưng Chiến: Lãnh đạo UBND phường + Trưởng Công an; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
 THỨ NĂM (21/7):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (kết nối từ điểm cầu Trung ương tới cấp tỉnh, huyện, xã).
                   + Cùng dự:  02 Phó Ban HĐND thị xã, LĐVP và cán bộ, đảng viên Văn phòng.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (kết nối từ điểm cầu Trung ương tới cấp tỉnh, huyện, xã).
                   + Cùng dự:  02 Phó Ban HĐND thị xã, LĐVP và cán bộ, đảng viên Văn phòng.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ SÁU (22/7):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (kết nối từ điểm cầu Trung ương tới cấp tỉnh, huyện, xã).
                   + Cùng dự:  02 Phó Ban HĐND thị xã, LĐVP và cán bộ, đảng viên Văn phòng.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ năm, HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Mời dự: Có thư mời riêng; VP: LĐVP + CV các khối.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ BẢY (23/7):
Sáng:
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm, tặng quà đối tượng, gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) (Giao UBND phường Hưng Chiến mời các đối tượng, gia đình chính sách, người có công tập trung tại UBND phường).
                   + Cùng đi: TP. Lao động TB&XH; PCT. Liên đoàn Lao động thị xã (Đ/c Bích Chung).
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm, tặng quà đối tượng, gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
                   + Cùng đi: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Điểu Hải), CV. Phòng Lao động TB&XH (Đ/c Diệu).
                   + Địa điểm: UBND các phường: Phú Thịnh, Phú Đức.
Tối:
- 19g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự giao lưu với Ban Giám đốc, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh.  
                   + Mời dự:  Có thư mời riêng.
                   + Địa điểm: Khách sạn An Lộc Spa.* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây