hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 26 năm 2022.

Thứ hai - 27/06/2022 11:10 837 0
Tải lịch làm việc tại đây.


LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 26 (Từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022)  


THỨ HAI (27/6):
Sáng:
- 7g30:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022.
                   + Cùng dự: lãnh đạo Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT + Phóng viên, CT. UBND các xã, phường.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến về việc chi hỗ trợ các chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tài chính – KH, Liên đoàn lao động, Bảo hiểm xã hội; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp xử lý kiến nghị của cử tri. (Giao UBND phường Phú Thịnh chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh; lãnh đạo Xí nghiệp trắc địa bản đồ 305, cử tri Nông Thị Giới (Giao UBND phường Phú Thịnh mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin. (Giao Trung tâm Y tế thị xã phối hợp các xã, phường, phòng Giáo dục & ĐT chuẩn bị báo cáo cụ thể về tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng trên địa bàn cần tiêm).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND thị xã: GĐ. Trung tâm Y tế, PGĐ. Trung tâm Y tế (phụ trách dự phòng), Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP, Văn hóa – TT, TP. Lao động TB&XH, TP. Kinh tế, BT. Thị đoàn, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhà ở xã hội.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ BA (28/6):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS thị xã dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 huyện Bù Đốp.
                   + Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
                             * Điểm cầu thị xã:
+ Mời dự: lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Liên đoàn lao động; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: lãnh đạo UBND, Trạm Y tế, Công an và các thành phần liên quan do UBND các xã, phường mời.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Phước.
+ Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; các cá nhân được khen thưởng (Giao Chi cục Thống kê mời).(Các đ/c tập trung tại UBND thị xã lúc 6g30 có xe đưa đi).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Công an thị xã chủ trì họp thông qua Quyết định thành lập BCĐ diễn tập PCCC; Kế hoạch huy động lực lượng; Chương trình diễn tập; phân công nhiệm vụ các vị trí diễn tập; kịch bản và các văn bản có liên quan. (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: PTP. PC07 Công an tỉnh – Trần Minh Hữu, ĐT. Phòng PC07 – Ngô Văn Nam, PĐT. Phòng PC07  - Nguyễn Đình Thụ (Giao Công an thị xã mời); Thành phần theo Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thị xã: PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), CVP. HĐND-UBND thị xã, PCHT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Nam), TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Văn hóa – TT, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm), Công an thị xã: ĐT. Đội CS. QLHC về TTXH, ĐT. Đội tổng hợp, PĐT. Đội CS. QLHC về TTXH (Đ/c Cảnh), CB. Đội CS. QLHC về TTXH (Đ/c Quang), CB. Đội tổng hợp (Đ/c Lộc); PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Trọng), Trưởng Công an phường An Lộc (Đ/c Dương), Trưởng khu phố Phú Bình – Mai Xuân Bính (Giao UBND phường An Lộc mời), VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương.
+ Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy tiếp, làm việc với Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; TP.  Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Giáo dục & ĐT, TP.  Nội vụ, TP. Tài chính – KH, TP.  Quản lý đô thị, TP.  Kinh tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:       Chủ tịch tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo và Công chức, viên chức Phòng Văn hóa – TT thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 15g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS thị xã dự Bế mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022.
                   + Cùng dự: lãnh đạo Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT thị xã + Phóng viên Phòng Văn hóa - TT, Chủ tịch UBND các xã, phường.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
THỨ TƯ (29/6):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét thực hiện trình tự thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.752 nối dài  và một hộ bồi thường bổ sung giai đoạn 1 (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: TP. Tài nguyên và MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái chủ trì họp về việc thu hồi đất của Công ty cao su Bình Long để thực hiện quy hoạch khu dân cư, trung tâm thương mại xã Thanh Bình. (Giao Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung, hồ sơ có liên quan).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên và MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, PGĐ. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thông qua kế hoạch kiểm tra điều kiện chăn nuôi vệ sinh môi trường tại ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), PGĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (Đ/c Trị), ĐT. Đội cảnh sát kinh tế (Đ/c Duy), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Mai), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Thảo), CV. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (Đ/c Lượng), Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; CV. UBND xã Thanh Lương (Đ/c Hùng); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp với Tổ công tác của Đoàn Giám sát Quốc hội khóa XV chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” để thống nhất về những nội dung trọng yếu, tài liệu bổ sung phục vụ giám sát và chuẩn bị kế hoạch khảo sát cho Đoàn công tác tại tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã phân công Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã – Nguyễn Duy Khang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức.
                   + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự nghe báo cáo tiến độ thực hiện đấu giá các khu đất theo kế hoạch năm 2022.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Phú.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục & ĐT.
                   + Địa điểm: Trường Mầm non Thanh Phú.
THỨ NĂM (30/6):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012 - 2022).
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Thông báo số 130/TB-BCĐ ngày 17/6/2022 của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Trường THPT: chuyên Bình Long, Bình Long; Trường THCS An Lộc.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham quan thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: PTP. PC07 Công an tỉnh – Trần Minh Hữu, ĐT. Phòng PC07 – Ngô Văn Nam, PĐT. Phòng PC07  - Nguyễn Đình Thụ (Giao Công an thị xã mời); Thành phần theo Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 và Kế hoạch 159/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thị xã: PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), CVP. HĐND-UBND thị xã, PCHT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Nam), TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Văn hóa – TT, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm), Công an thị xã: ĐT. Đội CS. QLHC về TTXH, ĐT. Đội tổng hợp, PĐT. Đội CS. QLHC về TTXH (Đ/c Cảnh), CB. Đội CS. QLHC về TTXH (Đ/c Quang), CB. Đội tổng hợp (Đ/c Lộc); lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động, Thị đoàn; Chủ tịch + Công an các xã, phường; PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Trọng), Trưởng khu phố Phú Bình – Mai Xuân Bính (Giao UBND phường An Lộc mời); Lực lượng tham gia diễn tập của các đơn vị được huy động theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thị xã Bình Long; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Đoạn đường Trần Hưng Đạo thuộc tổ 12, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét triển khai thực hiện quyết định của Tòa án Nhân dân cấp cao liên quan đến vụ việc khởi kiện của ông: Trần Công Sơn và bà Lê Thị Hồng Ngưng. (Giao Phòng Tài nguyên - MT thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, lãnh đạo: Tòa án nhân dân thị xã, Phòng Tài nguyên - MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thị xã, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp thông qua đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Bế mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Lộc Ninh lần thứ IX năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh.
- 16g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2022.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (01/7):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức.
                   + Địa điểm: Hội trường huyện ủy Bù Đốp.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Lễ khai mạc giải Bơi lội Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022.
                   + Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT đa năng thị xã.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Kim Phụng, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   +Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh VPĐKĐĐ, Trưởng Công an thị xã, TP. Tư pháp, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   +Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết các đề nghị, vướng mắc của Công ty Điện lực Bình Phước. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty cổ phần thủy điện Srok Phú Miêng IDICO: ông Phan Trọng Nam – Xưởng SC&QLCT, ông Phạm Ngọc Linh – Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Giao Phòng Kinh tế mời), Phòng Kinh tế, Điện lực, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nội dung xây dựng chợ Thanh Lương. (Giao UBND xã Thanh Lương báo cáo nội dung thực hiện Công văn 1014/UBND-SX ngày 17/6/2022 và hợp đồng với các hộ tiểu thương).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên - MT, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự lễ khánh thành vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ - Nguyễn Chí Thanh - Lê Quý Đôn.
+ Địa điểm: Tại vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ - Nguyễn Chí Thanh - Lê Quý Đôn.


* Lưu ý:
Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây