hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 33 năm 2022.

Thứ hai - 15/08/2022 11:32 1.001 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 33 (Từ ngày 15/8/2022 đến 21/8/2022)  


THỨ HAI (15/8):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                     + Mời dự: LĐVP + Tấn (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về việc điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn trên địa bàn thị xã (Giao Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung).
                     + Mời dự: các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thủ trưởng các ngành: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế, Ban quản lý DAĐTXD, Trung tâm Phát triển quỹ đất; VP: LĐVP + Vũ (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao ban xã – phường tháng 8/2022.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND - UBND thị xã, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; TB. Tuyên giáo Thị ủy; TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tổ chức Thị ủy; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy; lãnh đạo: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Bảo hiểm xã hội; Thành phần theo quy định; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: LĐVP + Hiếu (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (16/8):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết vướng mắc khu đất ông Nguyễn Văn Lạc, phường Hưng Chiến (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì đối thoại với các hộ có liên quan đến dự án xây dựng đường Lê Đại Hành nối dài.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Đơn vị đo đạc (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất mời); UBND phường Phú Đức, Ủy ban MTTQVN phường Phú Đức, Trưởng khu phố Phú Hòa I, ông Hà Quang Cường, ông Hà Tiến Quang, ông Nguyễn Trung Truyền (Giao UBND phường Phú Đức mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV)
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Đoàn kiểm tra số 392.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền GĐ. Trung tâm Y tế thị xã cùng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đi khảo sát kiểm kê danh mục tài sản tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Plaza An Lộc, thị xã Bình Long). (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung làm việc).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Trung tâm Y tế; Phòng Tài chính - KH; Công an thị xã; BCH. Quân sự thị xã; Phòng Quản lý Đô thị; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: Bệnh viện dã chiến số 2.
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh về khảo sát kiểm kê danh mục tài sản tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Plaza An Lộc, thị xã Bình Long). (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung làm việc).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Trung tâm Y tế; Phòng Tài chính - KH; Công an thị xã; BCH. Quân sự thị xã; Phòng Quản lý Đô thị; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp tổ công tác 194 làm việc với các đơn vị về kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Cát Tường báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư 15ha, phường Hưng Chiến và phường An Lộc.
                   + Mời dự  Công CP Tập đoàn địa ốc Cát Tường (giao Phòng Quản lý đô thị mời); TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các phường: An Lộc, Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh +  Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (17/8):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 23/2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 9g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 23/2022.
                     + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; TP. Tài chính - KH thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế thị xã; TP. Quản lý Đô thị thị xã; GĐ. Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã. 
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên – MT thị xã đi xác định mốc ranh giới của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Trường Mầm non Hoa Hồng.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long + các phòng ban chuyên môn; Phòng Giáo dục – ĐT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Phú Đức, Trường TH Võ Thị Sáu và Trường Mầm non Hoa Hồng (Giao UBND phường Phú Đức mời),(Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị các thiết bị đo đạc cắm mốc); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: Tại Trường TH Võ Thị Sáu và Trường Mầm non Hoa Hồng.
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên – MT thị xã thực hiện bàn giao khu 15ha phường An Lộc, phường Hưng Chiến (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Công ty TNHH.MTV Cao su Bình Long tham mưu lập biên bản giao nhận).
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long + các phòng ban chuyên môn , Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Cát Tường; (giao Phòng Quản lý đô thị mời); Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các phường: Hưng Chiến, An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: Tại khu 15ha phường An Lộc, phường Hưng Chiến
Chiều:
- 14g00:         Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã - Bùi Quốc Bảo chủ trì họp rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII.
+ Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Thường trực HĐND thị xã; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, Phòng Tài chính - KH, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động, TB&XH; Trưởng + Phó các ban HĐND thị xã; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì đối thoại với các hộ dân xã Thanh Lương về giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB công trình phân pha đường dây 110Kv Bình Long 2 – Mỹ Phước (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung, gửi về UBND thị xã trước 14h00 ngày 16/8/2022 ).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam (Giao Phòng Kinh tế mời), Phòng Kinh tế, Phòng Tài Nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Thanh Lương; Các hộ dân có liên quan (Giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ NĂM (18/8):
Sáng:
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử tại UBND thị xã.
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang, Trưởng các phòng ban chuyên môn thị xã, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, lãnh đạo Công an thị xã, GĐ. Bảo hiểm xã hội, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Bưu điện; PTB. Pháp chế HĐND thị xã; Bộ phận một cửa điện tử thị xã (Đ/c Đạt); Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp sơ kết lần thứ tư tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển về phát triển chính quyền số”.
                   * Điểm cầu thị xã:
+ Mời dự: lãnh đạo: các phòng ban chuyên môn thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Công an thị xã, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Bưu điện; Bộ phận một cửa điện tử thị xã (Đ/c Huy); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang +  Ân (CV) .
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Tại phòng họp trực tuyến các xã, phường: lãnh đạo UBND và công chức giải quyết thủ tục hành chính của các xã, phường.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các khu dân cư cử tri kiến nghị, mương tổ 3, ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương; tuyến đường 430m, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Lương (có 100m không nằm trong bản đồ địa chính đã được đầu tư nền hạ).
+ Cùng đi: Lãnh đạo các ngành: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; cấp xã: lãnh đạo UBND + CB. Địa chính – Xây dựng. (Giao UBND xã mời các Trưởng ấp và người dân có liên quan); PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Xã Thanh Lương.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì giải quyết vướng của dự án khu dân cư lòng hồ sa cát, có liên quan đến kiến nghị của bà Dương Thị Thanh Thuý. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung và báo cáo).
+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh +  Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Sở Giao thông – Vận tải tỉnh về việc khắc phục tình trạng ngập úng trên tuyến đường QL13 đoạn An Lộc – Hoa Lư (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung).
- Mời dự: Lãnh đạo: Công ty Cổ phần BOT QL13 An Lộc – Hoa Lư; TP. Quản lý đô thị TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí); Chủ tịch UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
- Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Đ/c PBT. Thị ủy – Tạ Thu Thủy đi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động số 01-CTHĐ/TU của Thị uỷ Bình Long.
                   + Địa điểm: Phòng Lao động TB&XH thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Tổ kiểm tra các tuyến đường không có trên bản đồ (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Thanh tra thị xã, Đơn vị đo đạc 305 (giao Phòng Tài nguyên – MT mời); CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát); các xã, phường: lãnh đạo UBND + CB. Địa chính; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ SÁU (19/8):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự hội nghị cán bộ chủ chốt.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh về kiểm tra việc chấp hành việc quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, PT. Công an thị xã (phụ trách an ninh), CVP. Thị ủy, TP. Nội vụ, TP. Tư pháp, CHT. BCH. Quân sự thị xã, PCT – TMT BCH. Quân sự thị xã, TP. Tài chính – Kế hoạch, Công chức văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin và cán bộ được phân công làm công tác bảo vệ BMNNN của Văn phòng Thị ủy; lãnh đạo UBND các xã, phường; VP: CVP + Vũ + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự phiên chính thức Đại hội đại biểu phật giáo tỉnh Bình Phước, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
                   + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Chiều:
- 14g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Hội nghị).
                     + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                     + Mời dự: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã; Hiệu trưởng và Kế toán các trường (giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã mời); UBND các xã, phường: Lãnh đạo + Cán bộ tư pháp + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt + Vũ (CV).
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ BẢY (20/8):
Sáng:
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu và dâng pháp y.
                   + Địa điểm: Chùa Tân Minh.
CHỦ NHẬT (21/8):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình ngày Hội chiến sỹ “Hoa phượng đỏ” năm 2022 và trao học bổng tiếp sức đến trường năm học 2022 – 2023.
                   + Địa điểm: Trường THPT thị xã Bình Long.


* Lưu ý:
Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây