hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 32 năm 2022.

Thứ hai - 08/08/2022 11:12 969 0
Tải lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 32 năm 2022.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 32 (Từ ngày 08/8/2022 đến 13/8/2022)  


THỨ HAI (08/8):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị triển khai và quán triệt thực hiện các Hướng dẫn, Kế hoạch, Quy định, Chỉ thị, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy, của Thị ủy. (cả ngày).
                     + Cùng dự: CVP.
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
                   + Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự Hội nghị triển khai và quán triệt thực hiện các Hướng dẫn, Kế hoạch, Quy định, Chỉ thị, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy, của Thị ủy.
                     + Cùng dự: CVP.
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ BA (09/8):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung liên quan).
* Điểm cầu thị xã:
+ Mời dự: Thành phần Tổ công tác theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã, TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên – MT, TP. Văn hóa  - TT, TP. Giáo dục – ĐT, TP. Lao động – TB&XH, TP. Kinh tế, GĐ. Điện lực, GĐ. Điện lực Bình Long, CCT. Chi cục Thuế  KV Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Trung tâm y tế, GĐ. Bảo hiểm xã hội; PT. Công an thị xã phụ trách QLHC, ĐT. Đội Tổng hợp Công an thị xã, ĐT. Đội CS QLHC về TTXH Công an thị xã; Chủ tịch Hội LHPN, Bí thư Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng + Ân (CV).
                        + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                        * Điểm cầu các xã, phường: Chủ tịch UBND và thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 các xã, phường.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì làm việc và thông báo kết quả kiểm tra đối với bà Lê Thị Châu, ngụ tại tổ 1, ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp và mời bà Lê Thị Châu).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), PGĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (Đ/c Trị), ĐT. Đội cảnh sát kinh tế - Công an thị xã (Đ/c Duy), Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; bà Lê Thị Châu; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét triển khai thực hiện Quyết định của Tòa án Nhân dân cấp cao liên quan đến vụ việc khởi kiện của ông Trần Công Sơn và bà Lê Thị Hồng Ngưng (Giao Phòng Tài nguyên - MT chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự:  TP.  Phòng Tài nguyên  -  MT, TP. Quản lý đô thị, CCT. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã (Đ/c Trí); Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã phân công lãnh đạo các ngành: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã dự tiếp xúc cử tri tại UBND phường Phú Thịnh.


Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, khóa X và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khoá XII.
+ Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 90/TB-HĐND ngày 05/8/2022 của HĐND thị xã: PBT. Thường trực Thị ủy, CHT. Ban CHQS thị xã, CT. Hội Nông dân, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Cường), BT. Thị đoàn, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH, Điện lực Bình Long.
+ Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trả lời phỏng vấn với Báo Thế giới và Việt Nam.
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (10/8):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Tổ kiểm    tra các tuyến đường không có trên bản đồ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Thanh tra thị xã, Đơn vị đo đạc 305 (giao Phòng Tài nguyên – MT mời); CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Phát); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Mời dự: lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Liên đoàn lao động, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu cấp xã, phường: Lãnh đạo UBND, Trạm Y tế và Công an các xã, phường; thành phần liên quan do UBND các xã, phường mời.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tập huấn Quyết định 387/QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2030 do Hội Khuyến học thị xã tổ chức.
                   + Địa điểm: Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, khóa X và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khoá XII.
+ Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 90/TB-HĐND ngày 05/8/2022 của HĐND thị xã: TB. Tuyên giáo Thị ủy, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), Trụ trì Chùa Chưởng Phước, PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công an thị xã, Điện lực Bình Long.
+ Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Đoàn tỉnh làm việc phối hợp tổ chức “Giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ IX, năm 2022 – Cúp Number 1” từ Bình Dương – Bình Phước.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Công an thị xã, Trung tâm Y tế, Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (11/8):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ ba, HĐND phường Phú Thịnh, khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Như Hà, xã Thanh Lương (giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, Chánh Thanh tra thị xã,  PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí); UBND xã Thanh Lương: Chủ tịch + CB địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết đơn kiến nghị của ông Bùi Ngọc Khánh về việc xin hoàn tất các thủ tục để lò giết mổ gia súc của ông được hoạt động (giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung cuộc họp).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ  tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, khóa X và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khoá XII.
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 90/TB-HĐND ngày 05/8/2022 của HĐND thị xã: Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, CT. Liên đoàn lao động, GĐ. Công ty Greensun, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.
+ Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết vướng mắc và tồn đọng công tác quyết toán dự án, tất toán tài khoản dự án. (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Kho bạc Bình Long, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì nghe UBND xã Thanh Lương báo cáo công tác thiết kế xây dựng chợ Thanh Lương. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; Đơn vị tư vấn (Giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, khóa X và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khoá XII.
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 90/TB-HĐND ngày 05/8/2022 của HĐND thị xã: CT. UBND phường Phú Đức; PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
THỨ SÁU (12/8):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, khóa X và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khoá XII.
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 90/TB-HĐND ngày 05/8/2022 của HĐND thị xã: Chánh Thanh tra thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PTB. Pháp chế HĐND thị xã, PTP. Lao động TB&XH (Đ/c Thoa), CT. UBND phường An Lộc; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điện lực Bình Long.
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 do Công an tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tổ chức.
+ Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND thị xã gồm: TB. Dân vận Thị ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy; Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, TP. Lao động - Thương binh và Xã hội, GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài chính - Kế hoạch, TP. Tư pháp, TP. Kinh tế, TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Nội vụ, TP. Văn hóa và Thông tin, CVP. HĐND và UBND thị xã, CT. Liên đoàn Lao động thị xã, CT. Hội Cựu Chiến binh thị xã, CT. Hội Nông dân thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, BT. Thị đoàn, Công an thị xã (Phó Trưởng Công an thị xã phụ trách xây dựng phong trào, CBCS đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ); UBND các xã, phường: Chủ tịch + Trưởng Công an.
                             + Địa điểm: Trụ sở Nông trường Xa Cam, xã Thanh Phú.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì Hội đồng xét tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình: Xây dựng Trung tâm hành chính thị xã Bình Long (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung). (cả ngày).
+ Mời dự: Có thư mời riêng (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời).
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 22/2022.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g30:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 22/2020.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:         Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tài nguyên và Môi trường dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
                     + Cùng dự: Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã.
                     + Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
THỨ BẢY (13/8):
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ Vu Lan – Dâng Pháp Y PD.2566-DL.2022.
                   + Địa điểm: Chùa Bảo An.


* Lưu ý:
Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây