Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 27 năm 2021

Thứ hai - 05/07/2021 10:03 892 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 27 (Từ ngày 03/7/2021 đến 09/7/2021)  

THỨ BẢY (03/7):
Chiều:
- 16g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19. (Giao Trung tâm Y tế thị xã, Công an thị xã báo cáo tóm tắt tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn; công tác phòng, chống dịch Covid - 19)
                   + Cùng dự: Thành phần theo Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ HAI (05/7):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng; LĐVP + CV. Các khối.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng; LĐVP + CV. Các khối.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 17g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa - TT, Quản lý đô thị, Lao động TB&XH, Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Thị Đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (06/7):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra Thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: TB. Tuyên giáo Thị ủy; Lãnh đạo + Cán bộ tham mưu thực hiện công tác phát ngôn của Phòng Văn hóa – TT thị xã; UBND các xã, phường: Lãnh đạo + Cán bộ tham mưu thực hiện công tác phát ngôn; VP: CVP + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g15:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ nhất HĐND phường Phú Đức, khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 7g00:        TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Pháp chế HĐND thị xã – Bùi Thị Hiển dự kỳ họp thứ nhất HĐND phường Phú Thịnh khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định 2235/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND thị xã: TP. Kinh tế, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy, PT. Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, CT. Hội Nông dân, PCT. Hội Chữ thập đỏ (Đ/c Thẩm), Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét Phương án giải quyết vướng mắc 105 khu dân cư tự mở (Giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 17g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa - TT, Quản lý đô thị, Lao động TB&XH, Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Thị Đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (07/7):
Sáng:              
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo an toàn giao thông thị xã (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, TP. Quản lý đô thị, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chinh – KH, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Văn hóa – TT, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Nông dân, CT. Hội liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Chữ thập đỏ, BT. Thi đoàn, PT. Công an thị xã phụ trách QLHC, HT. các Trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ, chuyên Bình Long, CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền thành quả công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam – Campuchia.
                     + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 7g15:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thanh Lương, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã 6 tháng đầu năm 2021.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy xi măng Bình Phước. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung họp);
                   + Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, lãnh đạo Nhà máy xi măng Bình Phước; Đơn vị tư vấn (Giao Phòng Quản lý đô thị mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 17g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa - TT, Quản lý đô thị, Lao động TB&XH, Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Thị Đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (08/7):
Sáng:
 - 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy nghe Hội Chữ Thập đỏ thị xã báo cáo Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021-2026.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2021.
                   + Cùng dự: VP: Tấn (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Thanh Lương.
+ Cùng đi: TP. Quản lý đô thị thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; UBND xã Thanh Lương: Lãnh đạo + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 17g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa - TT, Quản lý đô thị, Lao động TB&XH, Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Thị Đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (09/7):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
                     + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thị xã; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Thanh Lương.
+ Cùng đi: TP. Quản lý đô thị thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; UBND xã Thanh Lương: Lãnh đạo + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 17g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa - TT, Quản lý đô thị, Lao động TB&XH, Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Thị Đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                    

Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây