Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 32 năm 2021.

Thứ hai - 09/08/2021 09:20 809 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 32 (Từ ngày 08/8/2021 đến 13/8/2021)  

CHỦ NHẬT (08/8):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dHội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ làm việc với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm Y tế, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Chủ tịch UBND các xã, phường; các doanh nghiệp (có thư mời riêng); VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ HAI (09/8):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trao quà Chương trình “Khát vọng sống” trợ giúp gia đình bà Hà Thị Phú Nhuận.
                   + Địa điểm: Tổ 10, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh.
Chiều:
- 13g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (10/8):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:                 
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ TƯ (11/8):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các phòng chuyên môn thị xã; GĐ. Trung tâm Y tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, CCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; CVP. Thị ủy, VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. 
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các phòng chuyên môn thị xã; GĐ. Trung tâm Y tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, CCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; CVP. Thị ủy, VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (12/8):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Đoàn lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra và thăm lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
                     + Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy.

Chiều:       
- 14g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Tổ điều phối giao thông vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
                     + Mời dự: TP. Quản lý đô thị, Trưởng Công an thị xã, TP. Kinh tế thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ SÁU (13/8):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tich HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 13g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tich HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây