hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 33 năm 2021.

Thứ hai - 16/08/2021 11:31 1.474 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 33 (Từ ngày 15/8/2021 đến 20/8/2021)  


CHỦ NHẬT (15/8):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị sơ kết trực tuyến của Chính phủ với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 16g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ HAI (16/8):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai đấu giá các khu đất công và kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.
                     + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng Tài chính - KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Tài nguyên – MT, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc Nhà nước; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi triển khai “Ba tại chỗ”.
                     + Cùng đi: Lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Phòng Lao động TBXH, Phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Lương, Thanh Phú; VP: PCVP: Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Công ty Cổ phần tập đoàn Kim Đức, Nhà máy Xi măng Bình Phước.
- 15g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến tổ điều phối giao thông vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
                     + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Công an thị xã, Phòng Kinh tế; VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ BA (17/8):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đồng chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị hoạt động lại Chợ Bình Long (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung có liên quan tới công tác quản lý chợ và các điểm kinh doanh; Các thành phần tham dự căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP. Kinh tế, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, Thành phần theo Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của UBND thị xã: PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), BT. Thị đoàn, PTP.  Kinh tế (Đ/c Tưởng), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng); ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4 (Đ/c Công) ,TGĐ. Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Sao Việt, GĐ. Công ty TNHH Greensun, PTP. Văn hóa - Thông tin (Đ/c Công), PĐT.  Đội điều tra TH - Công an thị xã (Đ/c Thi); TB. Quản lý chợ Bình Long; CT. UBND các xã Thanh Lương; PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Trọng);  VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đồng chủ trì họp triển khai công tác quản lý người và phương tiện về địa phương.
+ Mời dự: TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, PT. Công an thị xã (Đ/c Tình); PĐT.  Đội điều tra TH - Công an thị xã (Đ/c Thi); Tổ trưởng các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

Chiều:                 
- 14g00:        Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo chủ trì họp Thường trực HĐND thị xã tháng 8/2021.
                     + Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Lãnh đạo Hai ban HĐND thị xã; VP: CVP, PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến + Hoàng (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND thị xã).
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp góp ý báo cáo chủ trương đầu tư khu dân cư 15ha, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài chính – KH, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các điều kiện hoạt động tại Chợ Bình Long.
                   +Cùng đi: TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), Đội trật tự đô thị; PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Trọng); TGĐ. Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Sao Việt; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.

THỨ TƯ (18/8):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Ban Giám đốc Nhà máy xi măng Bình Phước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự:    Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Ban giám đốc Nhà máy xi măng Bình Phước; GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, CT. Liên đoàn lao động; Bí thư, CT. UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 05/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì thực hiện công tác ra quân điều hành, quản lý việc hoạt động trở lại của chợ Bình Long.
+ Mời dự: TP. Kinh tế, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, Thành phần theo Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của UBND thị xã: PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), BT. Thị đoàn, PTP.  Kinh tế (Đ/c Tưởng), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng); ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4 (Đ/c Công) ,TGĐ. Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Sao Việt , GĐ. Công ty TNHH Greensun, PTP. Văn hóa - Thông tin (Đ/c Công), PĐT.  Đội điều tra TH - Công an thị xã (Đ/c Thi); TB. Quản lý chợ Bình Long; CT. UBND phường An Lộc; PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Trọng);  VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                     + Địa điểm: Địa điểm chợ Bình Long (đối diện Bách hóa xanh đường Hùng Vương).


Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo thu nợ và chống thất thu thuế trên địa bàn thị xã. (Giao Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, TP. Tư pháp, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, Trưởng Công an thị xã; UBND các xã, phường: Chủ tịch +  Tổ trưởng + Tổ phó của tổ công tác thu nợ và chống thất thu thuế; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 – 2022 trên địa bàn thị xã (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH Quân sự thị xã, TP. Tài chính - KH thị xã, TP. Giáo dục và Đào tạo thị xã, TP. Văn hóa và Thông tin thị xã, TP. Lao động TB & XH thị xã, TP. Kinh tế thị xã, BT. Thị Đoàn, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ NĂM (19/8):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
                     + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm Y tế, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, các doanh nghiệp (có thư mời riêng); VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc mừng lễ Vu Lan năm 2021.
                     + Cùng đi: Lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ.
                     + Địa điểm: Chùa Tân Minh, Chùa Tam Bảo, Chùa Bảo An, Tịnh xá Ngọc Bình, Chùa Lam Sơn, Tịnh xá Ngọc Long, Chùa Phật Quốc Vạn Thành.
Chiều:       
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến thông qua phương án đảm bảo công tác y tế khi có 1.000 ca F0.
                     + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Quản lý đô thị, Ban CHQS thị xã, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Kinh tế, Thanh tra thị xã, Trung tâm Y tế; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ SÁU (20/8):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp chấn chỉnh việc chi hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã (Giao Phòng Lao động TB&XH chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND thị xã: TP. Lao động - Thương binh và Xã hội, TP. Tài chính - Kế hoạch, TP. Quản lý Đô thị, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Văn hóa và Thông tin, TP. Kinh tế, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên và Môi trường, GĐ. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, PBT. Tuyên giáo Thị ủy (đ/c Thành), CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), CT. Hội Nông dân, CT. Hội Chữ thập đỏ, Bí thư Thị Đoàn; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiếu (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định phương án giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 752 nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản.
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tư pháp, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây