hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 28 năm 2021

Thứ hai - 12/07/2021 11:09 698 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 28 (Từ ngày 10/7/2021 đến 16/7/2021)  


THỨ BẢY (10/7):
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Điểm cầu Thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã,  CT.Ủy ban MTTQVN thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, GĐ. Trung tâm Y tế, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, TP. Lao động TB&XH, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn, Chủ tịch UBND các xã, phường.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
CHỦ NHẬT (11/7):
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Điểm cầu Thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã,  CT.Ủy ban MTTQVN thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, GĐ. Trung tâm Y tế, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, TP. Lao động TB&XH, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Điểm cầu các xã, phường: Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 của các xã, phường.
THỨ HAI (12/7):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã,  CT.Ủy ban MTTQVN thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, GĐ. Trung tâm Y tế, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, TP. Lao động TB&XH, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn, Chủ tịch UBND các xã, phường.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (13/7):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra Thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm tặng quà 02 chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19  và 05 tổ kiểm dịch trên địa bàn thị xã.
+ Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy.


Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã,  CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, GĐ. Trung tâm Y tế, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, TP. Lao động TB&XH, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn,; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 của các xã, phường.
THỨ TƯ (14/7):
Sáng:              
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến nghe Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh báo cáo Đề xuất bàn giao các khu đất có diện tích 392 ha do Ban Quản lý khu kinh tế về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.
                   + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến nghe Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh báo cáo Tình hình thu hồi đất bổ sung, xin chủ trương quản lý, sử dụng quỹ đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bàn giao cho tỉnh.
                   + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết việc cấp giấy CN QSD đất cho bà Nguyễn Thị Tần tại khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, Chánh Thanh tra thị xã, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã,  CT.Ủy ban MTTQVN thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, GĐ. Trung tâm Y tế, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, TP. Lao động TB&XH, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã, phường.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (15/7):
Sáng:
 - 8g00:         Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: Thành phần sẽ có Thông báo riêng.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã,  CT.Ủy ban MTTQVN thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, GĐ. Trung tâm Y tế, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, TP. Lao động TB&XH, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn. VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ SÁU (16/7):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 9g00           Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 25/2021.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã,  CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, GĐ. Trung tâm Y tế, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, TP. Lao động TB&XH, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn, Chủ tịch UBND các xã, phường.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây