Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 23 năm 2021.

Thứ hai - 07/06/2021 10:46 764 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 23 (Từ ngày 07/6/2021 đến 11/6/2021)  

THỨ HAI (07/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Cùng dự: LĐVP + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tuyến Minh Long - Chơn Thành và tổ truy vết các xã - phường.
+ Kính mời: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã.
+ Cùng đi: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Văn hóa – TT, CT. Hội Chữ thập đỏ.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
THỨ BA (08/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua quy hoạch Trung tâm hành chính thị xã. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: CVP, PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp tổ công tác liên ngành thực hiện giải tỏa lập lại hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND thị xã: PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Dũng), PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), TP. Tài nguyên – MT, TP. Tư pháp, TP. Văn hóa – TT, PGĐ. Điện lực Bình Long (Đ/c Lâm), PGĐ. Xí nghiệp công trình đô thị (Đ/c Anh), TB. Quản lý chợ Bình Long, CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Bình), UBND các xã, phường: Chủ tịch + Cán bộ địa chính; Công an thị xã: Thiếu úy cán bộ CSGT – TT (Đ/c Tuấn), Trung úy CSGT – TT (Đ/c Nam); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (09/6):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến thông qua các nội dung còn lại trình tại kỳ họp thứ nhất (giữa năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
                   + Mời dự: TB. Tổ chức Thị ủy - TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung, báo cáo tóm tắt dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của thị xã. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm).
                             + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
          - 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự diễn tập phòng, chống dịch bệnh Cvid-19 tại Nhà máy xi măng Bình Phước.
                             + Cùng dự: GĐ. Trung tâm Y tế thị xã.
                             + Địa điểm: Nhà máy xi măng Bình Phước.
          - 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với UBND xã Thanh Lương về giải quyết việc làm đường tổ 2, ấp Thanh Thiện. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung họp).
                             + Cùng dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND xã Thanh Lương, Trưởng ấp Thanh Thiện, các hộ gia đình có liên quan và ông Nguyễn Đình Ngọc (Giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 14g00:      TB. Tuyên giáo Thị ủy - Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã - Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp giám sát việc thu ngân sách, quản lý thu - chi ngân sách đối với Chi cục thuế Bình Long - Hớn Quản và Phòng Tài chính - KH thị xã.
                   + Mời dự: PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Thành), PCT. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (Đ/c Thanh), GĐ. Công ty TNHH Minh Ngọc, ông Phạm Văn Thảo – Nguyên CT. Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Kho bạc Nhà nước thị xã, Phòng Tài chính – KH, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Ban Pháp chế HĐND thị xã, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (10/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức nghe Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Thành phần theo Quyết định 352/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thị xã: TB. Tổ chức – TP. Nội vụ; TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; TB. Tuyên giáo Thị ủy; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), CCP. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản Đ/c Chúc); VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ Bế mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất một số nội dung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường: Lãnh đạo + Cán bộ phụ trách; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Kinh tế, Đơn vị tư vấn (Giao Phòng Tài nguyên – MT mời); UBND các xã, phường: lãnh đạo + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ SÁU (11/6):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xem xét giải quyết kiến nghị của ông Vũ Văn Dân. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung đồng thời liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Công ty phát triển nhà Bình Phước thông báo về nội dung làm việc).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên – MT tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công ty phát triển nhà Bình Phước; PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Thanh tra thị xã, UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xem xét giải quyết kiến nghị của ông Vũ Văn Nhất. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung đồng thời liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thông báo về nội dung làm việc).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên – MT tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Thanh tra thị xã, UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xem xét giải quyết kiến nghị của ông Tạ Quang Khải. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung đồng thời liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thông báo về nội dung làm việc).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên – MT tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Thanh tra thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tch UBND th xã – Hoàng Thị Hồng Vân ch trì họp Ủy viên UBND thị xã mở rộng thông qua các Báo cáo trình kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Giao Văn phòng HĐND  - UBND thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH Quân sự thị xã; Chánh Thanh tra thị xã, TP. Văn hóa - TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính - KH, TP. Nội vụ, TP. Lao động TB&XH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên &MT, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, CCT. Chi cục thống kê; VP: LĐVP + Yến + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây