hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 26 năm 2021

Thứ hai - 28/06/2021 11:01 1.117 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 26 (Từ ngày 28/6/2021 đến 02/7/2021)  


THỨ HAI (28/6):
Sáng:
- 8g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang chủ trì họp liên tịch lần 2 chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; TB. Tuyên giáo Thị ủy, TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT; Lãnh đạo: Hai phó ban HĐND thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Văn phòng Thị ủy; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Thành + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Đoàn Sở Giáo dục & ĐT tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
                   + Cùng đi: TP. Giáo dục & ĐT thị xã; TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, BT. Thị Đoàn, HT. Trường THPT Nguyễn Huệ, GĐ. Trung tâm GDNN – GDTX thị xã, CT. UBND phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: các Trường THPT: Bình Long, chuyên Bình Long.

Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ nhất HĐND phường Hưng Chiến khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự nghiệm thu các hạng mục đầu tư tại Trung tâm điều hành thông minh thị xã.
                   + Mời dự: Trưởng Công an thị xã, TP. Văn hóa – TT; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp HĐND).
- 13g30:      TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã - Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT; Các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Thành + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (29/6):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Phòng Văn hóa – TT thị xã dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.
                   + Mời dự: CCVC Phòng Văn hóa – TT thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp tục dự Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ TƯ (30/6):
Sáng:              
- 7g30:          Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa X. (từ ngày 30/6 đến hết ngày 02/7/2021).
                     + Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh (Hội trường tầng 8).
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
                     + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 7g30:          TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã - Nguyễn Thị Huyền Linh dự kỳ họp thứ nhất HĐND phường An Lộc, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                     + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi công tác ngoài tỉnh.
                   + Cùng đi: TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế.
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân thị xã (mở rộng) lần thứ 11 khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.         
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
THỨ NĂM (01/7):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp tục dự kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa X. (từ ngày 30/6 đến hết ngày 02/7/2021).
                     + Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh (Hội trường tầng 8).
Chiều:       
- 14g00:        PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến với các chủ nhà trọ trên bàn thị xã để triển khai Công văn số 2036/UBND-KT ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc tăng cường công tác quản lý nhà ở cho thuê (nhà trọ) để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trọ (Giao Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với Phòng Quản lý Đô chuẩn bị nội dung và thuyết trình tập huấn).
+ Mời dự: Thành phần tại điểm cầu UBND thị xã: lãnh đạo: Trung tâm Y tế thị xã; Phòng Quản lý Đô thị; Công an thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin; LĐVP: PCVP Nguyễn Duy Khang + Dung, Hoàng (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Thành phần tại điểm cầu xã, phường: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, phường; chủ các nhà trọ trên địa bàn xã, phường và các thành phần có liên quan khác (Giao UBND các xã, phường mời).
- 15g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã cùng đoàn Sở Kế hoạch & Đầu tư đi khảo sát dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của nhà đầu tư Phạm Thị Thúy Toàn (tổ chức kinh tế dự kiến thành lập: Công ty TNHH thương mại Xăng dầu Phong Phú).
                     + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Ban CHQS thị xã, UBND xã Thanh Lương.
                     + Địa điểm: Ấp Thanh Tân, xã Thanh Lương.

THỨ SÁU (02/7):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Đoàn kiểm tra rà soát các tuyến đường có trên bản đồ địa chính. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                     + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Ly), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Tùng); UBND các xã, phường: Chủ tịch + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 15g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6/2021.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây