hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 22 năm 2021.

Thứ hai - 31/05/2021 09:39 980 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 22 (Từ ngày 30/5/2021 đến 04/6/2021)  

CHỦ NHẬT (30/5):
Chiều:
-14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh cho các Tổ Covid-19 tại cộng đồng.
                   - Tại điểm cầu UBND thị xã (phòng họp trên lầu):
                   Thành phần:
+ Kính mời dự: Thường trực thị ủy.
+ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy.
                   + Thành phần theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND thị xã; TP. Quản lý đô thị; VP: PCVP – Nguyễn Khang + Dung (CV).
                             - Tại điểm cầu UBND các xã, phường:
                   Thành phần:
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, phường; Các tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn khu dân cư (giao UBND các xã, phường mời).
THỨ HAI (31/5):
Sáng:
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự làm việc với các Công ty cao su về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét hồ sơ xin điều chỉnh vị trí đường giao thông của ông Lê Trùng Dương và ông Lại Văn Ru – xã Thanh Lương.
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến xem xét tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Xí nghiệp công trình đô thị thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện các công trình, nguyên nhân chậm trễ, khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, GĐ. Kho bạc Nhà nước thị xã, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, PGĐ. Xí nghiệp công trình đô thị, VP: CVP - Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trao Quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo Trường Mầm non Hoa Hồng.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Trường Mầm non Hoa Hồng.
                   + Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Hồng.
THỨ BA (01/6):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến thông qua các nội dung còn lại trình tại kỳ họp thứ nhất (giữa năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
                   + Mời dự: TB. Tổ chức Thị ủy - TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

Chiều:
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp góp ý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư 15 ha thị xã Bình Long.
                   + Cùng dự: TP. Quản lý đô thị thị xã.
                   + Địa điểm: Sở Xây dựng tỉnh.
THỨ TƯ (02/6):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết vướng mắc có liên quan đến hồ sơ dự án Khu dân cư của Công ty TNHH chế biến gỗ Hưng Mai.
                   + Mời dự: GĐ. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, GĐ. Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; Đại diện Ban giám đốc Công ty TNHH chế biến gỗ Hưng Mai; PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án 1237 và đề án 150 giai đoạn 2013 – 2020.
                   + Mời dự: Chính trị viên + Trợ lý chính trị phụ trách công tác chính sách - Ban CHQS thị xã; lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Lao động TB&XH, Hội Cựu chiến binh thị xã; UBND các xã, phường: Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Chính sách + CHT. Ban CHQS.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy.
Nội dung: Xin chủ trương mô hình xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của thị xã và các kiến nghị, đề xuất của thị xã.
+ Địa điểm: Tỉnh ủy (phòng họp C).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi.
                   + Mời dự: TP. Giáo dục & ĐT, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, GĐ. Điện lực Bình Long, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Bưu điện, GĐ. Trung tâm Viễn thông, QL. Khách sạn An Lộc Hotel & Spa (Đ/c Thảo),  TP. Kinh tế, PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), HT. Các trường THPT: Bình Long, Nguyễn Huệ, chuyên Bình Long;  GĐ. Trung tâm GDNN – GDTX thị xã, HT. Trường THCS An Lộc (Giao Phòng giáo dục & ĐT mời); BT. Thị đoàn; PCT. UBND phường Hưng Chiến (Đ/c Lịnh); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng thái  dự họp trực tuyến Tổ công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Giáo dục & ĐT, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản. VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 
THỨ NĂM (03/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nội dung: Thông qua kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
+ Cùng dự: CVP – Trịnh Thị Hà.
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 và xác định nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025.
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PTP. Tài nguyên & MT – Tô Mạnh Hà dự buổi lễ công bố “Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- 10g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã cùng đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đi khảo sát vị trí thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của bà Phạm Thị Thúy Toàn.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: UBND xã Thanh Lương.
                   + Địa điểm: Ấp Thanh Tân, xã Thanh Lương.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự nghe Ủy ban Bầu cử thị xã báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét thống nhất các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ chương trình 134.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Tuấn), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), NV. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Thảo); UBND xã Thanh Lương: Chủ tịch + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (04/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021.
                   + Cùng dự: CVP – Trịnh Thị Hà.
+ Địa điểm:  Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Hội đồng thẩm định giá đất: Phương án giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 46 lô đất thuộc khu dân cư trung tâm xã Thanh Phú, thị xã Bình Long (chợ cũ xã Thanh Phú).
                   + Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021.
                   + Cùng dự: CVP – Trịnh Thị Hà.
+ Địa điểm:  Hội trường UBND thị xã.

Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây