hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 24 năm 2021

Thứ hai - 14/06/2021 09:55 920 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 24 (Từ ngày 13/6/2021 đến 18/6/2021)  


THỨ BẢY (13/6):
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021. (cả ngày).
+ Cùng dự: CVP.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
CHỦ NHẬT (14/6):
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến thông qua Kế hoạch xét nghiệm kháng nguyên nhanh vi rút SARS-CoV-2; Kế hoạch phun khử khuẩn tại các Khu công nghiệp, cơ sở SXKD khi có ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; lãnh đạo: Nhà máy xi măng Bình Phước, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã; Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH,  Liên đoàn lao động; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu). 
THỨ HAI (14/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến thông qua các nội dung trình tại kỳ họp giữa năm 2021 về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (Giao Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Kho bạc nhà nước; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra 105 khu dân cư tự mở.
+ Cùng đi: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT; UBND các xã, phường: lãnh đạo + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển.
+ Địa điểm: UBND các xã, phường.
Chiều:
- 13g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm tặng quà chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đồn Biên phòng Lộc Thịnh và Lộc Thành.
+ Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra 105 khu dân cư tự mở.
+ Cùng đi: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT; UBND các xã, phường: lãnh đạo + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển.
+ Địa điểm: UBND các xã, phường.
THỨ BA (15/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra 105 khu dân cư tự mở.
+ Cùng đi: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT; UBND các xã, phường: lãnh đạo + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển.
+ Địa điểm: UBND các xã, phường.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 15g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 23/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.

* Các nội dung họp online trên phần mềm họp không giấy (nội dung họp đến hết ngày 16/6/2021).
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
- Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị khóa X về "Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020" và ban hành "Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030".

 - Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII,   nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 01-CTHĐ/TU của Thị ủy Bình Long.

 - Kế hoạch thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến thông qua Kế hoạch xét nghiệm kháng nguyên nhanh vi rút SARS-CoV-2; Kế hoạch phun khử khuẩn tại các Khu công nghiệp, cơ sở SXKD khi có ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.
+ Mời dự: lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH,  Liên đoàn Lao động; Công an thị xã, Ban CHQS thị xã; Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Đức (giao UBND xã Thanh Phú mời); Công ty TNHH MTV Bé Lan; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp HĐND). 
- 13g30:    Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến về đề xuất bàn giao các khu đất (tổng diện tích 392 ha) do Ban Quản lý khu kinh tế về UBND thị xã quản lý.
                 + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             +  Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (16/6):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 (do Thủ tướng Chính phủ chủ trì).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP.  Kinh tế, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tập huấn Hệ thống báo cáo thông tin bộ ngành địa phương về kinh tế - xã hội LRIS.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính-KH, Phòng Tài nguyên-MT, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa-Thông tin, Phòng Giáo dục & ĐT, Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; UBND các xã, phường: lãnh đạo + Công chức VP-TK; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp Ban chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra 105 khu dân cư tự mở.
+ Cùng đi: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT; UBND các xã, phường: lãnh đạo + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển.
+ Địa điểm: UBND các xã, phường.
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 (do Thủ tướng Chính phủ chủ trì).
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP.  Kinh tế, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến đánh giá sơ kết tình hình hoạt động cổng thông tin điện tử 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Y tế, Thanh tra thị xã, Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra 105 khu dân cư tự mở.
+ Cùng đi: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT; UBND các xã, phường: lãnh đạo + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển.
+ Địa điểm: UBND các xã, phường.
THỨ NĂM (17/6):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về công tác cán bộ.
                   + Cùng dự:  Lãnh đạo Văn phòng.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với đoàn kiểm tra 1324 về việc thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thị xã. (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với  tiến sĩ Huỳnh Thế Du - Giảng viên Trường Đại học Fulbrig thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.
                   Nội dung: Đánh giá hiện trạng và xác định những định hướng chính trong nội dung quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.
                             + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Văn hóa – TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, CCT. Chi cục Thống kê Bình Long – Hớn Quản; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV). (Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị nội dung đề xuất với tổ tư vấn).
            + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (18/6):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Hội nghị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thủ trưởng các phòng chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Vũ + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo thu nợ và chống thất thu thuế trên địa bàn thị xã. (Giao Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra 105 khu dân cư tự mở.
+ Cùng đi: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT; UBND các xã, phường: lãnh đạo + Cán bộ địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển.
+ Địa điểm: UBND các xã, phường.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án ĐT 752 nối dài giáp ranh Hớn Quản; thông qua hệ số trình bồi thường về đất dự án ĐT 752 nối dài giáp ranh huyện Hớn Quản.(Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Thành phần theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND thị xã: GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tập huấn kết nối truyền thanh thông minh với Trung tâm điều hành IOC Bình Long.
                   + Mời dự: Lãnh đạo + Cán bộ Phòng Văn hóa – TT; CV. Phòng Giáo dục & ĐT (Đ/c Quản); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Trung tâm điều hành thông minh).

Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây