Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 36 năm 2021.

Thứ hai - 06/09/2021 10:20 1.189 0
 Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 36 (Từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021)  


THỨ HAI (06/9):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra các điều kiện chuẩn bị năm học mới và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học trên địa bàn các phường: An Lộc, Phú Đức, Hưng Chiến.
 + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục & ĐT, Trung tâm Y tế; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
 + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra các điều kiện chuẩn bị năm học mới và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học trên địa bàn các xã - phường: Phú Thịnh, Thanh Lương, Thanh Phú.
 + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục & ĐT, Trung tâm Y tế; VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương.
 + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham dự phiên họp công khai chứng cứ và đối thoại trong vụ án “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai (người khởi kiện bà Mai Hồng Phương Trinh).
                             + Cùng dự: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                             + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.
Chiều:
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng  Kinh tế, Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Tài chính – KH, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (07/9):
Sáng:
- 7g30:          Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp hỗ trợ sản xuất (tại chỗ) đảm bảo cung cấp sản phẩm (thịt, cá, rau, củ, quả các loại) trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Kinh tế thị xã phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa – TT, Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm Y tế, Ban CHQS thị xã, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, phường; Các trang trại, hợp tác xã (giao UBND các xã, phường mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:                 
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã. (Giao Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã, TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (08/9):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì buổi diễn tập phương án giải quyết các tình huống xuất hiện ca nhiễm bệnh Covid-19. (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy; Thành phần theo Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 02/9/2021 của UBND thị xã: CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, TP. Văn hóa – TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, ĐT. Đội quản lý thị trường số 4, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), PT. Công an (Đ/c Tình, Đ/c Cường), PCHT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Nam), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), Chánh Thanh tra thị xã, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, BT. Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã – phường; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:      TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế - xã hội HĐND thị xã -Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thông qua Quy chế hoạt động và Kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                   + Mời dự: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã (Đ/c Thành), CT. Liên đoàn lao động, BT, CT. UBND xã Thanh Lương, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 15g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến nghe Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh báo cáo việc ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                     + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

THỨ NĂM (09/9):
Sáng:
- 8g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Chợ Bình Long. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung có liên quan tới công tác quản lý chợ và các điểm kinh doanh; Các thành phần tham dự căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Kinh tế, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, Thành phần theo Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của UBND thị xã: PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), BT. Thị đoàn, PTP.  Kinh tế (Đ/c Tưởng), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Anh), PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng); ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4 (Đ/c Công),TGĐ. Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Sao Việt, GĐ. Công ty TNHH Greensun, PTP. Văn hóa - Thông tin (Đ/c Công), PĐT.  Đội điều tra TH - Công an thị xã (Đ/c Thi); TB. Quản lý chợ Bình Long; CT. UBND các xã Thanh Lương; PCT. UBND phường An Lộc (Đ/c Trọng); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc với lãnh đạo Văn Phòng và Hai Phó ban HĐND thị xã.
+ Mời dự: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã (Đ/c Thành), PTB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Nhã); LĐVP + Yến (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ SÁU (10/9):
Sáng:
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp Ban Chỉ đạo; Tổ tư vấn, giúp việc; Tổ kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Bình Long.
Nội dung: Thông qua dự thảo kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn thị xã.
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (11/9)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
CHỦ NHẬT (12/9)
Sáng:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
Chiều:
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây