Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 41 năm 2021.

Thứ hai - 11/10/2021 10:11 1.277 0
 Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 41 (Từ ngày 11/10/2021 đến 17/10/2021)       

THỨ HAI (11/10):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến nghe Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020; Thông qua Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - KH, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; Trung trâm phát triển quỹ đất; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu)
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát điểm ngập úng tại đường Nơ Trang Long, phường Phú Thịnh.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Phú Thịnh, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                             + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 14g00:      CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy – TB. Pháp chế HĐND thị xã đi giám sát việc thi hành pháp luật năm 2021 đối với HĐND – UBND phường An Lộc
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 128/KH-HĐND-ĐGS-PC ngày 20/9/2021 của Ban Pháp chế HĐND thị xã: thành viên Ban pháp chế HĐND thị xã; Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tư pháp, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã, PTB. Pháp chế HĐND thị xã; VP: Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND phường An Lộc.
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 11/10 đến 7g00 ngày 12/10).
THỨ BA (12/10):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Hội nghị xét duyệt chính trị chính sách cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND thị xã: CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, PCHT. Ban CHQS thị xã, TP. Văn hóa – TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục & ĐT, PTP. Lao động TB&XH, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động hè năm 2021.
                   + Mời dự: Lãnh đạo + Bí thư đoàn Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, BT. Thị đoàn, lãnh đạo Phòng Giáo dục & ĐT, Trưởng BCĐ hè các xã, phường.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã đi kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND phường Phú Đức.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 4592/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND thị xã: PTP. Nội vụ thị xã (Đ/c Phát), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), PTB. Dân vận Thị ủy (Đ/c Nam), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa).
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
Chiều:                 
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát lại vị trí đất xây dựng lò mổ; quy hoạch đất xây dựng trụ sở Công an xã Thanh Phú và vị trí đất xây dựng khu dân cư phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài chính – KH; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã đi kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 4592/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND thị xã: PTP. Nội vụ thị xã (Đ/c Phát), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), PTB. Dân vận Thị ủy (Đ/c Nam), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa).
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 12/10 đến 7g00 ngày 13/10).

THỨ TƯ (13/10):
Sáng:              
- 7g30:        CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy – TB. Pháp chế HĐND thị xã đi giám sát việc thi hành pháp luật năm 2021 đối với Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 130/KH-HĐND-ĐGS-PC ngày 20/9/2021 của Ban Pháp chế HĐND thị xã: thành viên Ban pháp chế HĐND thị xã; Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã, PTB. Pháp chế HĐND thị xã; VP: Yến (CV).
+ Địa điểm: Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt chính trị chính sách cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, PCHT. Ban CHQS thị xã, TP. Văn hóa – TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục & ĐT, PTP. Lao động TB&XH, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Họp mặt kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2021).
+ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh (Hội trường tầng 8).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2020 – 2021 và trao khen thưởng công tác hè năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã đi kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND xã Thanh Phú.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 4592/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND thị xã: PTP. Nội vụ thị xã (Đ/c Phát), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), PTB. Dân vận Thị ủy (Đ/c Nam), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa).
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú (Các đ/c Tập trung tại UBND thị xã có xe đưa đi).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết khó khăn, vướng mắc và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. (Các ngành là chủ đầu tư dự án chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, TP. Tài chính – KH; TP. Quản lý đô thị; TP. Tài nguyên – MT; TP. Kinh tế; TP. Giáo dục – ĐT;  GĐ. Kho bạc Nhà nước; GĐ. Ban QLDA ĐTXD; PGĐ. Xí nghiệp Công trình đô thị, Chủ tịch UBND các xã, phường: Hưng Chiến, An Lộc, Thanh Lương, Thanh Phú, Phú Đức; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã đi kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND phường An Lộc.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 4592/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND thị xã: PTP. Nội vụ thị xã (Đ/c Phát), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PT. Công an thị xã (Đ/c Thanh), PTB. Dân vận Thị ủy (Đ/c Nam), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa).
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 13/10 đến 7g00 ngày 14/10).
THỨ NĂM (14/10):
Sáng:
- 6g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi khám sức khỏe định kỳ.
                   + Địa điểm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS thị xã chủ trì Hội nghị xét duyệt chính trị chính sách cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND thị xã: Trưởng Công an thị xã, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, PCHT. Ban CHQS thị xã, TP. Văn hóa – TT, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục & ĐT, PTP. Lao động TB&XH, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình ra mắt mô hình bếp ăn tình thương nhóm thiện nguyện Bếp lửa hồng – Trao công trình nhân đạo.
                   + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thị xã.
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội và triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
                   + Địa điểm: Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (phòng họp B).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo thu nợ và chống thất thu thuế trên địa bàn thị xã. (Giao Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, TP. Tư pháp, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, Trưởng Công an thị xã; UBND các xã, phường: Chủ tịch +  Tổ trưởng + Tổ phó của tổ công tác thu nợ và chống thất thu thuế; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 14/10 đến 7g00 ngày 15/10).
THỨ SÁU (15/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự khai trương cây ATM gạo cho người nghèo.
                   + Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định phương án giá đất 02 lô đất làm cơ sở thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường bằng đất thuộc dự án Nạo vét kênh, xây dựng đường giao thông và cống thoát nước tại các điểm ngập úng trên địa bàn thị xã Bình Long.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy – TB. Pháp chế HĐND thị xã đi giám sát việc thi hành pháp luật năm 2021 đối với HĐND – UBND phường Phú Đức.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 128/KH-HĐND-ĐGS-PC ngày 20/9/2021 của Ban Pháp chế HĐND thị xã: thành viên Ban pháp chế HĐND thị xã; Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tư pháp, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã, PTB. Pháp chế HĐND thị xã; VP: Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư đã bố trí trong kế hoạch vốn năm 2021.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
                   * Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 15/10 đến 7g00 ngày 16/10).
THỨ BẢY (16/10):
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 16/10 đến 7g00 ngày 17/10).
* Trực cơ quan: VP: Hiếu (CV) + Lan (giờ làm việc).
CHỦ NHẬT (17/10):
Sáng:
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 17/10 đến 7g00 ngày 18/10).
* Trực cơ quan: VP: Tấn (CV) + Hoàng (CV) (giờ làm việc).

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây