Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 42 năm 2021.

Thứ hai - 18/10/2021 11:05 826 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 42 (Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021)       

THỨ HAI (18/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP  + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị thông tin thời sự quý IV/2021.
                     + Cùng dự: LĐVP.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ BA (19/10):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo họp Thường trực HĐND thị xã tháng 10/2021.
+ Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang, CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy - TB. Pháp chế HĐND thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy TB. Kinh tế - XH HĐND thị xã, PTB. Pháp chế HĐND thị xã, PTB. Kinh tế - XH HĐND thị xã, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

- 9g00:         Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo chủ trì họp liên tịch lần thứ nhất chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 + Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Thường trực HĐND thị xã, Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục thi hành án dân sự thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Hai Phó trưởng ban HĐND thị xã; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã, VP: CVP  + PCVP -  Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trao thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh các trường thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
                             + Cùng đi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
                             + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến nghe Sở KH&ĐT báo cáo về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư đã bố trí trong kế hoạch vốn năm 2021.
+ Mời dự:; Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã  (phòng họp HĐND).
Chiều:                 
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thông qua hệ số điều chỉnh giá đất và thông qua hệ số hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm dự án xây dựng mương cống thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND thị xã: PGĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh – Trần Phương Nam; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PGD. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, CV. Ban QLDA ĐTXD tỉnh (Đ/c Sơn), CBKT. BQLDA ĐTXD tỉnh (Đ/c Hóa, Đ/c Ngọc, Đ/c Tùng), KT. BQLDA ĐTXD tỉnh (Đ/c Vân), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Tài chính (Đ/c Phượng), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Bình), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Tuấn), CV. Chi nhánh VPĐKĐ đai (Đ/c Phát), Chủ tịch UBND + Cán bộ địa chính xây dựng phường Hưng Chiến; ông Trần Văn Quê – Trưởng ấp Sở Nhì; ông Nguyễn Đình Hung, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – tổ 3, ấp Sở Nhì, phường Hưng Chiến (Giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (20/10):
Sáng:              
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh báo cáo thực trạng đất sản xuất lúa và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; trao đổi kế hoạch chỉ đạo vụ điều niên vụ 2021 – 2022.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013-2020.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ban CHQS thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Lao động TB&XH, Hội Cựu chiến binh.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến về công tác thông tin đối ngoại năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại, Cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến: Triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đánh giá tiến độ chi hỗ trợ, báo cáo khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp.
                   + Mời dự: TP. Lao động TB&XH, TP. Tài chính – KH, Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động, VP: PCVP: Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ NĂM (21/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề chuyển đổi số.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp thống nhất một số nội dung để triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư một số dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.
                   + Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (phòng họp A).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia xét xử vụ án “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai (người khởi kiện bà Mai Hồng Phương Trinh).
                   + Cùng đi: PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà), Chánh Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh.
- 10g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính - KH thị xã cùng Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đi khảo sát dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu của bà Phạm Thị Thúy Toàn.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Ban CHQS thị xã, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Thanh Lương.
                   + Địa điêm: ấp Thanh Tân, xã Thanh Lương.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo phương án xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính mới thị xã. (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Tài chính – KH; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến, Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh đi Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại thị xã Bình Long.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Ban CHQS thị xã, Công an thị xã.
                   + Địa điểm đi kiểm tra: Tập trung tại UBND thị xã.
+ Địa điểm họp sau khi đi kiểm tra: Phòng họp Thị ủy.
THỨ SÁU (22/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp BĐD. Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2021; Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. (Giao Ngân hàng chính sách xã hội thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND thị xã: GĐ. Ngân hàng CSXH thị xã; TP. Tài chính – KH; TP. Lao động TB&XH; TP. Kinh tế; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Cựu chiến binh; BT. Thị đoàn; Chủ tịch UBND các xã, phường; PV. Phòng Văn hóa – TT thị xã; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp lấy ý kiến cho công tác thẩm định giá đất khu vực 15 ha, phường Hưng chiến, An Lộc. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).
+ Mời dự: Thành viên theo quyết định số 4599/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND thị xã:  PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), TP. Tài nguyên – MT, CCP. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Dũng), PTP. Tư pháp (Đ/c Sinh), GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, Đơn vị tư vấn; Chủ tịch UBND phường: Hưng Chiến, An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp lấy ý kiến Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; Thành phần theo Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 02/9/2021 của UBND thị xã: CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy – Chánh Thanh tra, GĐ. Trung tâm Y tế,TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), PT. Công an thị xã (Đ/c Tình, Cường), PCHT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Nam), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, BT. Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ BẢY (23/10):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Yến + Lan (giờ làm việc).
CHỦ NHẬT (24/10):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Hiển + Hoàng (giờ làm việc).

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây