Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 49 năm 2021.

Thứ hai - 06/12/2021 09:58 1.220 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 49 (Từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021)       THỨ HAI (06/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X. (cả ngày).
                   + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Hội trường A).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 do Đảng ủy xã Thanh Phú tổ chức. (Hình thức dự hội nghị trực tuyến qua phần mềm google meet.)
                        + Mời dự: Lãnh đạo: Ban Tổ chức Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, PCVP. Thị ủy (Đ/c Tâm).
THỨ BA (07/12):
Sáng:
 - 7g30:       Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp tục dự kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X. (cả ngày).
                   + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Hội trường A).
- 7g30:          Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương năm 2021. (Học trực tuyến, từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2021).
 - 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát địa giới hành chính thị xã. (Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Cùng đi: TP. Phòng Nội vụ, TP. Quản lý Đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã; VP: Hiển (CV).
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:        TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp cuối năm 2021.
                   + Mời dự: PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; CT. Liên đoàn lao động; BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến; CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức; CT. UBND xã Thanh Lương; TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:                   
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp với các cơ quan, đơn vị về tình hình điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà. (Giao Trung tâm Y tế và UBND các xã, phường chuẩn bị báo cáo số liệu cụ thể).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, UBND các xã, phường: Chủ tịch + Trạm trưởng Y tế các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (08/12):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức Họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 38/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã.
+ Địa điểm: BCH Quân sự thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022, nội dung: Nghiệm thu kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:      TB. Dân vận Thị ủy – TB. Pháp chế HĐND thị xã – Bùi Thị Hiển chủ trì họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp HĐND cuối năm 2021.
+ Mời dự: PTB. Pháp chế HĐND thị xã; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Hội LHPN thị xã; BT. Thị đoàn; PCT. UBMTTQVN thị xã (Đ/c Hải); Lãnh đạo: Thanh tra thị xã; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã; Tòa án nhân dân thị xã; Viện kiểm sát nhân dân thị xã; VP. PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ NĂM (09/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tư pháp tiếp, làm việc với Đoàn Sở Tư pháp tỉnh về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, TP. Kinh tế, Công chức phụ trách chuẩn tiếp cận pháp luật của Phòng Tư pháp; Lãnh đạo UBND + Công chức tư pháp xã Thanh Lương.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trực tuyến và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã năm 2021.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ban Tổ chức Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, PCVP. Thị ủy (Đ/c Tâm).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 02 vùng Bắc Trung bộ - Duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ (do lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 17g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự nghe Tiến sĩ Huỳnh Thế Du báo cáo tình hình triển khai dự án quy hoạch tỉnh và xin ý kiến các vấn đề liên quan.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).


THỨ SÁU (10/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo họp tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                        + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 174/KH-HĐND ngày 03/12/2021 của HĐND thị xã: TB. Tuyên Giáo Thị ủy, PCT. Ủy ban MTTQ thị xã (Đ/c Hải), Trụ trì Chùa Chưởng Phước (ông Trương Thanh Hùng), PTB. Kinh tế - xã hội HĐND thị xã; BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; VPTU: Ngọc (CV).
                        + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 174/KH-HĐND ngày 03/12/2021 của HĐND thị xã: Chủ nhiệm UBKT, Chánh Thanh tra, PTP. Lao động TB&XH thị xã (Đ/c Thoa), PTB. Pháp chế HĐND thị xã, CT. Hội LHPN thị xã, Bí thư Đảng ủy, CT. UBND phường An Lộc, VP: Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                        + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 174/KH-HĐND ngày 03/12/2021 của HĐND thị xã: Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT thị xã, CT. Liên đoàn Lao động, Giám đốc Công ty GreenSun, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, VP: Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế thị xã năm 2021.
 + Địa điểm: Phòng Kinh tế thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang họp tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                        + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 174/KH-HĐND ngày 03/12/2021 của HĐND thị xã: BT. Đảng ủy, CT. UBND phường Phú Đức; PCT. HĐND phường Phú Đức (Đ/c Hiền); VP: Dung (CV).
                        + Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Quang – PCT. HĐND thị xã.
- 8g00:        TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Pháp chế HĐND thị xã – Bùi Thị Hiển họp tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 174/KH-HĐND ngày 03/12/2021 của HĐND thị xã: TB. Tổ chức Thị ủy, CT. UBND phường Phú Thịnh; VP: Yến (CV).
                   + Địa điểm: Ban Tổ chức Thị ủy.
Chiều:                     
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Phòng Tài nguyên – MT thị xã năm 2021.
 + Địa điểm: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ BẢY (11/12):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Dung + Lan.
CHỦ NHẬT (12/12):    
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Hoàng + Ân.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây