Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 08 năm 2022.

Thứ hai - 21/02/2022 10:26 424 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 08  (Từ ngày 21/02/2022 đến 25/02/2022)      

THỨ HAI (21/02):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 11 bằng hình thức online trên phần mềm họp không giấy (cả ngày, từ ngày 21/02/2022 đến hết ngày 23/02/2022).
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến nghe tổ tham mưu phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh; nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động của phần mềm kinh tế - xã hội (LRIS) của tỉnh; Tình hình cập nhật kết nối dữ liệu với IOC tỉnh; tình hình cập nhật dữ liệu của các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố lên hệ thống LRIS; Thảo luận, thống nhất trong công tác phối hợp kết nối, cập nhât dữ liệu lên LRIS và việc kết nối dữ liệu với IOC tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa – TT; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Ân (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
 THỨ BA (22/02):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua dự thảo phương án hỗ trợ di dời nghĩa trang Sóc Bế, xã Thanh Phú. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Thành phần theo Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thị xã: GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Dũng), TP. Kinh tế, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), CV. Trung tâm phát triển quỹ đất (Đ/c Bình, Đ/c Phương), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Huy), CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c Huy), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Thảo), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Bình), CV. Chi nhánh VPĐK đất đai (Đ/c Phát), CT. UBND xã Thanh Phú, CB. Địa chính – XD xã Thanh Phú; Trưởng ấp Phú Long, Trưởng ấp Sóc Bế (Giao UBND xã Thanh Phú mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp triển khai công tác thực hiện quy hoạch, nâng cấp chợ Bình Long (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Kinh tế, TP. Tài nguyên và MT, TP. Quản lý Đô thị, PGĐ. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), TP.  Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, CT. UBND phường An Lộc, Công ty TNHH Tập đoàn sao Việt; Ban quản lý Chợ Bình Long (giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
        - 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban Tổ chức, Tổ nội dung, Tổ thư ký cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử thị xã Bình Long” chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng thị xã Bình Long và tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2022).
                             + Cùng dự: Hoàng (CV).
                             + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
THỨ TƯ (23/02):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia vụ án ông Trần Công Sơn khởi kiện UBND thị xã về việc khiếu kiện QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai.
                   + Cùng dự: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân cấp cao TP. Hồ Chí Minh (phòng 5 – Số 8 đường 69, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi khảo sát thực tế Bệnh viện dã chiến số 02.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh; Lãnh đạo: Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – KH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Bệnh viện dã chiến số 02.
THỨ NĂM (24/02):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường huyện Bù Đăng.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trực tuyến Chương trình trực tuyến Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2022 do Bộ Y tế tổ chức.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Lao động TB&XH.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (25/02):
Sáng:
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã dự Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của ngành Nội vụ.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp mặt kỷ niệm Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2022 tại Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây