hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 47 năm 2021.

Thứ hai - 22/11/2021 14:05 920 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 47 (Từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021)       
THỨ HAI (22/11):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất các nội dung có liên quan đến điều kiện tham gia đấu giá (15ha) để xây dựng quy chế cuộc đấu giá. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Quản lý đô thị; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp xem xét thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện việc thay đổi công năng khu cách ly tập trung tại Trung tâm Thương mại An Lộc Plaza thành khu điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện dã chiến số 2.
                   + Cùng dự: TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Sở Y tế tỉnh.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Lao động TB&XH thị xã dự họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi và biên giới giai đoạn 2020-2025 tỉnh Bình Phước; nội dung: thống nhất định mức, phương thức hỗ trợ cho hộ nghèo DTTS Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS năm 2022, báo cáo tiến độ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2021.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Văn hóa – TT, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất quy trình tiếp nhận hồ sơ theo Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 và Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Bình Phước. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Phòng Tài nguyên & MT: Lãnh đạo + CB. phụ trách; PGĐ. Chi nhánh VPĐKĐĐ (đ/c Trí); lãnh đạo Phòng Tư pháp; VP: CVP + PCVP Nguyễn Mai Khanh + Hiển, Hoàng (CV) + BPMCĐT: Tạo + Đạt.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì xem xét tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến vùng đệm Nhà máy Xi măng Bình Phước.
+ Mời dự: Lãnh đạo + Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 + Nhà máy Xi măng Bình Phước (giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời), Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Lương (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung, bố trí thời gian làm việc tiếp theo để hoàn thành trong tuần 47, có văn bản báo cáo UBND thị xã).
+ Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã.
THỨ BA (23/11):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét việc chặt hạ cây xanh tại trường học Tiểu học Thanh Phú A, xã Thanh Phú.
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính – KH, TP. Nội vụ, CT. UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
Chiều:                   
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
Tối:
- 19g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Chương trình Tọa đàm với Chủ đề “Tác động của đại dịch Covid-19 đến vấn đề bạo lực giới và việc làm”.
+ Địa điểm: Phim trường Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
THỨ TƯ (24/11):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự trực tuyến Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                             + Cùng dự: CVP.
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì đi khảo sát thực tế các khu đất dự kiến Tập đoàn Công nghiệp Cao su giao về cho thị xã Bình Long quản lý. (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị tài liệu và nội dung).
+ Mời dự: PGĐ. Sở Tài nguyên & MT; PGĐ. Sở Kê hoạch và Đầu tư; CCT. Chi cục quản lý đất đai Sở Tài nguyên & MT, TP. Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Sở Xây dựng; Trưởng Phòng Quản lý quy hoạch - Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý khu Kinh tế; Ông Nguyễn Văn Hãng – PTB. Kế hoạch và Đầu tư Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt nam; Ông Phạm Văn Chung – CV. Ban Kế hoạch và Đẩu tư tập đoàn Công nghiệp cao su Việt nam; lãnh đạo Công ty TNHHMTV Cao su Bình Long và các phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư XD, UBND các xã, phường; PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng Đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh đi khảo sát thực địa các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã; Trao đổi, thống nhất các nội dung khác trong phương án phát triển thị xã thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. (Giao Phòng Kinh tế phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Trưởng đại diện dự án tại Bình Phước – Đặng Văn Phú; Lãnh đạo Sở Công thương; TP. Kinh tế, TP. Tài nguyên – MT, TP. Phòng Quản lý đô thị; PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự trực tuyến Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                             + Cùng dự: CVP.
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ NĂM (25/11):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét việc sửa chữa lò mổ của hộ ông Nguyễn Khánh Toàn, phường Phú Đức. (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên & MT, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; hộ ông Nguyễn Khánh Toàn (Giao Phòng Kinh tế mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 36/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến về dự thảo Quyết định quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế,  Phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (26/11):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội Hội Khuyến học thị xã, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tch UBND th xã – Hoàng Thị Hồng Vân ch trì họp Ủy viên UBND thị xã mở rộng thông qua các báo cáo trình kỳ họp thứ ba HĐND thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH Quân sự thị xã; Chánh Thanh tra thị xã, TP. Văn hóa - TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính - KH, TP. Nội vụ, TP. Lao động TB&XH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên & MT, CCT. Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; ĐT. Đội Quản lý TT số 4; GĐ. Trung tâm Y tế; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; CCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Bảo hiểm xã hội thị xã; VP: LĐVP + Yến + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ BẢY (27/11):
- 6g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã đi khám sức khỏe định kỳ năm 2021.
+ Địa điểm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
+ Trực cơ quan: VP: Hiển + Lan.
CHỦ NHẬT (28/11):    
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Tấn + Hoàng.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây