Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 39 năm 2021.

Thứ hai - 27/09/2021 09:40 2.707 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 39 (Từ ngày 27/9/2021 đến 01/10/2021)

THỨ HAI (27/9):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh về phương án xây dựng vùng liên huyện và các vùng huyện.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Lao động TB&XH, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự họp trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh về phương án xây dựng vùng liên huyện và các vùng huyện.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Lao động TB&XH, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g30:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính – KH thị xã cùng Tổ kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 2469 của tỉnh về kiểm tra, rà soát lại hiện trạng tài sản nhà, đất đề nghị bán đấu giá trên địa bàn thị xã.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, PCVP – Nguyễn Thanh Phương.
                   + Địa điểm: Khu đất ấp Vườn rau - xã Thanh Phú; KP. Phú Lộc – phường Phú Đức; Nhà máy nước thị xã – phường Hưng Chiến, Đài truyền thanh – Truyền hình thị xã – phường Hưng Chiến.   
                   * Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 27/9 đến 7g00 ngày 28/9).
THỨ BA (28/9):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ thọ 90 tuổi nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2021 tại phường Hưng Chiến, phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND thị xã: TP. Văn hóa – TT, PCT. Hội Người cao tuổi (Đ/c Biện), PTP. Lao động TB&XH (Đ/c Thoa)
                   + Địa điểm: Phường Hưng Chiến, phường Phú Thịnh.    
Chiều:                 
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 14g15:      Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 17g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 28/9 đến 7g00 ngày 29/9).
THỨ TƯ (29/9):
Sáng:              
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ thọ 90, 100 tuổi nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10/2021 trên địa bàn thị xã cùng với đoàn của Tỉnh ủy.
                     + Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy.
- 8g00:          Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến về báo cáo viên tháng 10/2021.
                     + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Thường trực Thị ủy đi thăm và chúc mừng Hội Người cao tuổi thị xã nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/2021.
                   + Địa điểm: Hội Người Cao tuổi thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 9/2021.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 29/9 đến 7g00 ngày 30/9).

THỨ NĂM (30/9):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Thanh tra tỉnh.
                   + Cùng đi: Chánh Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải y tế tại khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến số 02. (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung họp)
                   + Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Công ty Greensun, GĐ. Công ty vệ sinh Bù Đăng, GĐ. Công ty xử lý rác thải y tế Thảo Dương Xanh; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì làm việc với Bách hóa xanh hỗ trợ đầu ra cho các hợp tác xã, người nông dân về một số sản phẩm nông nghiệp như trái cây rau quả.  (Giao Phòng Kinh tế thị xã phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, Đội Quản lý thị trường số 4, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; UBND các xã, phường; QLKV. Cửa hàng Bách hóa xanh (Giao UBND phường An Lộc mời), GĐ. Công ty Chăn nuôi Quỳnh Trung, Các trang trại, hợp tác xã (giao UBND các xã, phường mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:    Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
                + Địa điểm: HĐND tỉnh (phòng họp B).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                  
* Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 30/9 đến 7g00 ngày 01/10).
THỨ SÁU (01/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác HĐND lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Trưởng + Phó Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã, Trưởng + Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
                   * Điểm cầu các xã, phường: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Lãnh đạo các Ban HĐND và công chức phụ trách công tác HĐND 06 xã, phường.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái đồng chủ trì họp bàn giải pháp chuyển đổi mục đích sử dụng đất Phùm ma, phường An Lộc.
+ Mời dự: Trưởng Công an, TP. Phòng Tài nguyên và MT, TP. Quản lý Đô thị, TP. Văn hóa và Thông tin, PGĐ. Xí nghiệp Công trình Đô thị; các phường: An Lộc, Hưng Chiến: BT. Đảng ủy, CT. UBND phường; VP: PCVP Nguyễn Mai Khanh + CV: Hiển, Tấn.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
                   * Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 01/10 đến 7g00 ngày 02/10).
THỨ BẢY (02/10):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 02/10 đến 7g00 ngày 03/10).
CHỦ NHẬT (03/10):
Sáng:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
Chiều:
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang trực tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. (từ 7g00 ngày 03/10 đến 7g00 ngày 04/10).

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây