hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 43 năm 2021.

Thứ hai - 25/10/2021 10:15 1.097 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 43 (Từ ngày 25/10/2021 đến 31/10/2021)       

THỨ HAI (25/10):
Sáng:
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân hội ý Thường trực Thị ủy về xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp cung cấp thông tin liên quan đến dự án khu nhà ở cán bộ, công nhân Nhà máy Xi măng Bình Phước.
                   + Kính mời dự: Đ/c Lưu Văn Chuyên – Nguyên PBT. Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, ông Trần Văn Trung, ông Nguyễn Duy Sơn, ông Trần Quốc Bình (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời); VP: CVP, PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 31/2021.
                             + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ BA (26/10):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết cấp GCNQSD đất đối với lô đất được mua thêm của hộ ông Lê Văn Lượng tại khu dân cư hồ Sa Cát. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết việc chồng lấn giữa đất các hộ dân và phân lô khu dân cư hồ Sa Cát của hộ bà Vũ Thị Minh, hộ ông Nguyễn Minh Hùng, hộ ông Nguyễn Ngọc Hỏi. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nội dung: Nghe báo cáo về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tham mưu thành lập các tổ giúp việc.
+ Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:                 
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Nội vụ, Trưởng Công an thị xã, TP. Tư pháp, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Bưu điện Bình Long, GĐ. Điện lực Bình Long, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, CCT. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Thị đoàn, TP. Văn hóa – TT, Chủ tịch UBND các xã: Thanh Lương, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (27/10):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ hai, HĐND thị xã khóa XII.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 144/KH-HĐND ngày 21/10/2021 của HĐND thị xã: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - TB&XH thị xã, Công an, Trung tâm Y tế, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Điểm cầu các xã, phường: Thành phần theo Kế hoạch số 144/KH-HĐND ngày 21/10/2021 của HĐND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm hành chính thị xã.
                   + Cùng đi: TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án ĐTXD.
                   + Địa điểm: Sở Xây dựng tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ hai, HĐND thị xã khóa XII.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 144/KH-HĐND ngày 21/10/2021 của HĐND thị xã: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - TB&XH thị xã, Công an, Trung tâm Y tế, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Điểm cầu các xã, phường: Thành phần theo Kế hoạch số 144/KH-HĐND ngày 21/10/2021 của HĐND thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, động viên lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Ban CHQS thị xã, Công an thị xã.
 + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự trực tuyến tập huấn, hướng dẫn đánh giá, xác định mức độ chuyển đổi số cơ quan nhà nước.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 16g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2021.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ NĂM (28/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 31/2021. (cả ngày).
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái  dự họp trực tuyến giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến lấy ý kiến ban hành Quyết định quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức giảng chuyên đề tại lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa – TT thị xã dự họp trực tuyến về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBND các xã, phường: Lãnh đạo + Cán bộ tham mưu công tác phát ngôn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất hướng giải quyết việc sử dụng đất công thuộc thửa 07, tờ bản đồ 47, đường Phạm Ngọc Thạch, KP. Phú Trung, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển Quỹ đất, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Giáo dục - ĐT, Lãnh đạo UBND phường Hưng Chiến. VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét việc giải quyết kiến nghị của công dân. (Giao Phòng Tài nguyên – MT báo cáo các vụ việc của ông Nguyễn Như Hà, ông Vũ Văn Nhất, bà Nguyễn Thị Thanh Nga; Phòng Quản lý đô thị báo cáo kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hương Sen).
                   + Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, UBND các xã, phường: Hưng Chiến, Thanh Lương, Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (29/10):
Sáng:
- 7g30:        TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh đi giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND thị xã giao đối với UBND xã Thanh Phú.
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 148/TB-ĐGS-KTXH của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Văn hóa – TT; VP: Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình thình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.
+ Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Lãnh đạo: Phòng Tài chính - KH; Phòng Tài nguyên – MT; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế; Phòng Giáo dục & ĐT; Phòng Lao động TB&XH; Phòng Văn hóa – TT; Phòng Nội vụ; Trung tâm Y tế; Chi cục thống kê; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + CV (Yến).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định phương án giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH Khang Minh Quân để thực hiện dự án Khu dân cư Khang Minh Quân.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 13g30:      TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh đi giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND thị xã giao đối với UBND phường Phú Thịnh.
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 148/TB-ĐGS-KTXH của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Văn hóa – TT; VP: Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Hội đồng sáng kiến thị xã. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND thị xã: TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ, TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Kinh tế, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Hùng); VP: CVP + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến thông qua Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB&XH, Ngân hàng chính sách xã hội.
            + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ BẢY (30/10):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Dung + Lan.
CHỦ NHẬT (31/10):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Vũ + Hoàng.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây