hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 52 năm 2021.

Thứ hai - 27/12/2021 10:55 877 0
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 52 (Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)       


THỨ HAI (27/12):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham dự vụ án ông Trần Công Sơn khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
                   + Cùng dự: Chánh Thanh tra thị xã; PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Phòng 5 – số 8 đường 69, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Đ/c Tạ Thu Thủy – PBT. Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với Lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh và Bộ CHQS tỉnh về việc tổ chức các hoạt động “Tết Quân – Dân” Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thị xã Thanh Lương.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái  - Chủ tịch Hội đồng thẩm định ủy quyền các Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư 15 ha phường Hưng Chiến và phường An Lộc.
 + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 5141/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND thị xã: TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), Chánh thanh tra thị xã, PCCT. Chi cục thuế Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Hùng); PT. Công an thị xã (Đ/c Cường), ông Nguyễn Duy Khánh – Đấu giá viên, Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

THỨ BA (28/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương năm 2021. (Học trực tuyến, từ ngày 28/12 đến ngày 31/12/2021).
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.       
- 7g30:        Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Thành dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Thanh Phú, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về việc thực hiện Đề án xã hội hóa Xí nghiệp công trình đô thị.
                   + Mời dự: TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, PGĐ. Xí nghiệp Công trình đô thị; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:                   
- 14g00:      Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã – Nguyễn Phong Nhã dự kỳ họp thứ ba, HĐND phường Hưng Chiến khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 15g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trao Quyết định khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (Truy bắt tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Công an thị xã, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, UBND phường An Lộc; các cá nhân được khen thưởng (Giao Công an thị xã mời); VP: Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (29/12):
Sáng:              
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị công tác Mặt trận năm 2021 và Chương trình thống nhất hành động năm 2022.
+ Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã.
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm 2021. (cả ngày)
                     + Mời dự: Thành phần theo Công văn số 1326/UBND-NC của UBND thị xã: TP. Tư pháp, PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), TP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng), PTP. Kinh tế (Đ/c Tưởng), PTP. Lao động TB&XH (Đ/c Thoa), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà), PTP. Quản lý đô thị (Đ/c Dũng), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Huy); CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Bình); UBND phường An Lộc: Phó Chủ tịch UBND (Đ/c Trọng) + PT. Công an (Đ/c Kiên); UBND phường Hưng Chiến: Phó Chủ tịch UBND (Đ/c Trường) + PT. Công an (Đ/c Hà); UBND phường Phú Đức: Chủ tịch UBND + PT. Công an (Đ/c Sang); UBND phường Phú Thịnh: Chủ tịch UBND + Trưởng Công an; UBND xã Thanh Lương: Chủ tịch UBND + Trưởng Công an; UBND xã Thanh Phú: Chủ tịch + PT. Công an; VP: Vũ (CV). (Đề nghị các Đ/c truy cập chuyên mục pháp luật trên trang Web: Binhlong.binhphuoc.gov.vn để lấy tài liệu tập huấn).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị thông qua Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (cả ngày).
                     + Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh (Lầu 8).
Chiu:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét về điều kiện chuyển quyền sử dụng đất đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng Chương trình 134 và giải quyết vướng mắc sau khi đo đạc địa chính tại xã Thanh Lương. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Tuấn),  CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Thảo), xã Thanh Lương: Chủ tịch UBND + CB. Địa chính (Đ/c Hùng); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (30/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021.
                   + Mời dự: TP. Tư pháp, PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Sáng),  PC. Thanh tra thị xã (Đ/c Hương), PTP. Tư pháp (Đ/c Sinh), CV. Phòng Tư pháp (Đ/c Linh), Các thi sinh (Giao Phòng Tư pháp mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã (mở rộng) lần thứ 12 khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
                   + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự kỳ họp thứ hai, HĐND xã Thanh Lương, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự  kỳ họp thứ hai, HĐND phường Phú Đức, khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo về việc giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện dự án vùng đệm Nhà máy Xi măng Bình Phước .
+ Mời dự: Lãnh đạo: Nhà máy xi măng Bình Phước, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị; UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tổng kết công tác Đảng của Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
THỨ SÁU (31/12):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về triển khai biểu mẫu khu dân cư. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thị xã: CT. Ủy ban MTTQVN, TP. Văn hóa – TT, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Tư pháp, GĐ. Trung tâm Y tế, PTP. Tài chính – KH (phụ trách giá công sản và đăng ký kinh doanh), PTP. Văn hóa – TT (phụ trách QLNN), PTP. Nội vụ (phụ trách TĐKT), PT. Công an thị xã (phụ trách XDPTBVANTQ), TP. Dân số KHHGĐ – Trung tâm Y tế, PĐT. Đội XDPTBVANTQ – Công an thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CT. Liên đoàn lao động, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (phụ trách phong trào và các cuộc vận động), PCT. Liên đoàn lao động (phụ trách cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa), CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Người cao tuổi, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Hội Nông dân, BT. Thị đoàn, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV). (Các Đ/c nhớ mang theo tài liệu).
                   +Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây