hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 48 năm 2021.

Thứ hai - 29/11/2021 10:21 871 0
TẢI LỊCH LÀM VIỆC TẠI ĐÂY.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 48 (Từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021)       

THỨ HAI (29/11):
Sáng:
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến về dự thảo Quyết định quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Đoàn Tỉnh ủy đi kiểm tra Bệnh viện dã chiến số 2. (Giao GĐ. Bệnh viện dã chiến số 2 chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Công ty GreenSun; PGĐ. Xí nghiệp công trình đô thị, PGĐ. Bệnh viện dã chiến số 2 – Nguyễn Thị Tuyết Sang; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (30/11):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trực tuyến Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định 799 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo cán bộ Ban chỉ huy cấp xã.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
+ Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
Chiều:                   
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (01/12):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Bộ phận một cửa điện tử thị xã báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý 2022. (Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên & MT; TP. Lao động TB&XH; TP. Quản lý đô thị; TP. Tư pháp; TP. Kinh tế; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Văn hóa – TT; CCT. Chi Cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản + Cán bộ phụ trách; TP. Tài chính – KH; TP. Nội vụ thị xã; PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai + Cán bộ phụ trách; GĐ. Bưu điện Bình Long; Công chức làm việc tại bộ phận một cửa điện tử thị xã; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an tổ chức.
                   + Địa điểm: Công an thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 37/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát địa giới hành chính thị xã. (Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Cùng đi: TP. Phòng Nội vụ, TP. Quản lý Đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
THỨ NĂM (02/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 191-TB/TU ngày 27/11/2021 của Thị ủy Bình Long: Đại diên lãnh đạo: Ban Tổ chức Thị ủy, Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, CVP. Thị ủy.
                   + Địa điểm: Công an thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp BCĐ. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” về xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” năm 2021. (Giao Liên đoàn Lao động chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Văn hóa – TT, CT. Liên đoàn lao động, TP. Tổ chức Thị ủy, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), BT. Thị đoàn, PCT. Hội Liên hiệp phụ nữ (Đ/c Mai), CT. Hội Cựu chiến binh, PCT. Hội Nông dân (Đ/c Long), CHT. Ban CHQS thị xã, ĐP. Đội phong trào - Công an thị xã (Đ/c Đạt), CV. Phòng VH &TT (Đ/c Thúy), CB Liên đoàn Lao động (Đ/c Toàn, Đ/c Dằn); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo phương án xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban quản lý dự đầu tư xây dựng, TP. Tài nguyên – MT, TP. Giáo dục & ĐT, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trực tuyến và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã – PCT. Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì họp hội đồng khám nghĩa vụ quân sự năm 2021.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND thị xã và Quyết định số 387/QĐ-TTYT ngày 25/11/2021 của Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
THỨ SÁU (03/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp giao ban khối Văn xã quý IV/2021.
+ Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Nội vụ thị xã, Phòng Lao động - TB&XH thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Bảo hiểm xã hội thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Hội Chữ thập đỏ thị xã, Hội Người mù, Hội Bảo trợ Người khuyết tật – Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Bưu điện thị xã; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Hội Đông y, Trung tâm Viễn thông Bình Long; Phó Chủ tịch UBND (phụ trách khối văn - xã) các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế - xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp cuối năm 2021.
                   + Mời dự: PTB. Kinh tế - xã hội HĐND thị xã; CT. Liên đoàn lao động; BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến; CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT. HĐND phường Phú Đức; CT. UBND xã Thanh Lương; TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế; Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ BẢY (04/12):
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, Hội Nông dân, Phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế, Phòng Nội vụ; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
+ Trực cơ quan: VP: Hiếu + Lan.
CHỦ NHẬT (05/12):    
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Yến + Dương.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây