hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 37 năm 2021.

Thứ hai - 13/09/2021 09:53 802 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 37 (Từ ngày 13/9/2021 đến 19/9/2021)  


THỨ HAI (13/9):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh về định hướng phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ.
                             + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Kinh tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP + PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp tục dự họp trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh về định hướng phát triển các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, công nghệ thông tin.
                             + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Văn hóa và TT, TP. Lao động TB và Xã hội, GĐ. Trung tâm Y tế; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


THỨ BA (14/9):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; TB. Tuyên giáo Thị ủy -  TB. Kinh tế - xã hội HĐND thị xã, Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Văn hóa – TT, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Tư pháp, Đại diện lãnh đạo Công an thị xã, CT. Hội Nông dân thị xã, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PTB. Kinh tế - xã hội HĐND thị xã; CT. UBND các xã, phường: Thanh Phú, Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:                 
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (15/9):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao ban xã – phường tháng 9/2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tuyên giáo Thị ủy; TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ, CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy – Chánh Thanh tra thị xã; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; GĐ. Kho bạc Bình Long, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, GĐ. Trung tâm Y tế; Bí thư Đảng ủy + Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: LĐVP + Vũ (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Công an thị xã tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra 171 tỉnh về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã năm 2021.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tư pháp; Các Đội chuyên môn, nghiệp vụ của Công an thị xã có liên quan.
                             + Địa điểm: Công an thị xã.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự khởi công dự án: San lấp mặt bằng khu Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long.
                             + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                             + Mời dự: GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.
                             + Địa điểm: Trung tâm hành chính mới thị xã.
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến xem xét kế hoạch hỗ trợ dạy học trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: TP. Giáo dục & ĐT thị xã; VP: Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 13g30:      CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy - TB. Pháp chế HĐND thị xã – Bùi Thị Hiển chủ trì họp thông qua Quy chế hoạt động và Kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của Ban pháp chế HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), BT. Thị đoàn, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PTB. Pháp chế HĐND thị xã, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      PChủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch đối với đơn vị thi công khu cách ly tập trung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tòa nhà Trung tâm thương mại Plaza An Lộc, phường Hưng Chiến.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công an, BCH. Quân sự, Trung tâm Y tế, VP: PCVP: Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm thương mại Plaza An Lộc, phường Hưng Chiến.
THỨ NĂM (16/9):
Sáng:
- 7g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Khánh đối với bà Trương Thị Hoài Thu chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại ấp 17, xã Thanh Phú. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, TP. Tư pháp thị xã, Lãnh đạo + Cán bộ phụ trách Môi trường - Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; Lãnh đạo UBND + Cán bộ phụ trách Môi trường xã Thanh Phú, Trưởng ấp 17 (Giao UBND xã Thanh Phú mời); VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp thống nhất hướng xử lý đối với công trình trên khu đất công thuộc thửa 07, tờ bản đồ 47, đường Phạm Ngọc Thạch, KP. Phú Trung, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển Quỹ đất, phòng Tài chính – Kế hoạch, Lãnh đạo UBND phường Hưng Chiến. VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến Diễn đàn Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021 do Bộ Ngoại giao tổ chức.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Hội Nông dân, VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi giám sát đối với Đảng ủy phường An Lộc trong việc triển khai, quán triệt và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
                   + Cùng đi: PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Liên),  PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Sáng), VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ SÁU (17/9):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi giám sát đối với Đảng ủy phường Hưng Chiến trong việc triển khai, quán triệt và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
                   + Cùng đi: PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Liên),  PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Sáng), VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến xem xét quy định về đối tượng, mốc thời gian cụ thể phải thực hiện nghĩa vụ xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 460/TB-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH; VP: Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (18/9):
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
CHỦ NHẬT (19/9):
Sáng:
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
Chiều:
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây