Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 46 năm 2021.

Thứ hai - 15/11/2021 10:47 1.622 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 46 (Từ ngày 15/11/2021 đến 21/11/2021)       


THỨ HAI (15/11):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết sau thanh đối với ông Vũ Văn Thẩm và ông Lê Đình Miền theo Kết luận 1255/KL-UBND  ngày 12/8/2014 của CT. UBND thị xã.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Chánh Thanh tra thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của bà Dương Thị Xép và ông Dương Văn Nhẫn về việc cấp giấy CNQSD đất. (Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Chánh án Tòa án nhân dân thị xã, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thị xã: TP. Lao động TB&XH, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), PT. Công an thị xã (Đ/c Cường), TP. Kinh tế, Trợ lý Quân lực – Ban CHQS thị xã (Đ/c Châu), CV. Phòng Lao động TB&XH (Đ/c Lộc).
+ Địa điểm: Cơ cở sản xuất gạch Ngọc Thảo, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hiệp Long.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo họp Thường trực HĐND thị xã tháng 11/2021.
+ Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang, TB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Hiển), TB. Kinh tế - XH HĐND thị xã (Đ/c Linh), TP. Tài nguyên – MT, PTB. Pháp chế HĐND thị xã (Đ/c Nhã), PTB. Kinh tế - XH HĐND thị xã (Đ/c Thành), VP: PCVP Nguyễn Duy Khang, PCVP Nguyễn Thanh Phương + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thị xã: TP. Lao động TB&XH, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), PT. Công an thị xã (Đ/c Cường), TP. Kinh tế, Trợ lý Quân lực – Ban CHQS thị xã (Đ/c Châu), CV. Phòng Lao động TB&XH (Đ/c Lộc).
+ Địa điểm: Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ - Vệ sĩ Bình Phước, Công ty THHH MTV Bé Lan, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng cầu đường Linh Thuận, Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Bank), Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).
- 14g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm, động viên cán bộ tuyến đầu bị nhiễm Covid-19.
                             + Cùng đi: Lãnh đạo: Công an thị xã, Trung tâm Y tế thị xã.
                             + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
THỨ BA (16/11):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thị xã: TP. Lao động TB&XH, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), PT. Công an thị xã (Đ/c Cường), TP. Kinh tế, Trợ lý Quân lực – Ban CHQS thị xã (Đ/c Châu), CV. Phòng Lao động TB&XH (Đ/c Lộc).
+ Địa điểm: Cơ sở sản xuất gạch Chấn Thịnh, Cơ sở sản xuất gạch Ngân Thịnh, Trại heo Chí Phú, Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Hân.
Chiều:                   
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban chỉ đạo tiêm vắc xin Covid-19.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định 4339/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND thị xã: GĐ. Trung tâm Y tế, PGĐ. Trung tâm Y tế (phụ trách dự phòng), Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Văn hóa – TT, TP. Lao động TB&XH, TP. Kinh tế, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thị xã: TP. Lao động TB&XH, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), PT. Công an thị xã (Đ/c Cường), TP. Kinh tế, Trợ lý Quân lực – Ban CHQS thị xã (Đ/c Châu), CV. Phòng Lao động TB&XH (Đ/c Lộc).
+ Địa điểm: Trại gà Quỳnh Trung, Trại quýt Thanh An, Nhà máy xi măng Bình Phước.
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (17/11):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 35/2021.
                   + Cùng dự: GĐ. Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thị xã: TP. Lao động TB&XH, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), PT. Công an thị xã (Đ/c Cường), TP. Kinh tế, Trợ lý Quân lực – Ban CHQS thị xã (Đ/c Châu), CV. Phòng Lao động TB&XH (Đ/c Lộc).
+ Địa điểm: Doanh nghiệp tư nhân Tú Lan, Công ty TNHH MTV Gia Lộc Đồng Nai, Công ty TNHH Hòa phát Đồng Nai, Công ty TNHH đầu tư Thủy Hoa.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến nghe Sở Công Thương báo cáo rà soát điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết công tác giải phóng mặt bằng thi công đường Lê Hồng Phong (hộ bà Nguyễn Thị Đào, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến). (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến, hộ bà Nguyễn Thị Đào (Giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP  Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân ký thỏa thuận hợp tác với VNPT Bình Phước về việc chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2021 - 2025.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Lãnh đạo: VNPT Bình Phước, VNPT Bình Long; Lãnh đạo và chuyên viên CNTT: Phòng Văn hóa; TP. Giáo dục & ĐT, TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Y tế, BT. Thị đoàn; VP: PCVP  Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (18/11):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét việc chặt hạ cây xanh tại trường học Thanh Phú A, xã Thanh Phú.
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính – KH, TP. Nội vụ, CT. UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP  Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp Văn phòng).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì làm việc với Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 về giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện dự án vùng đệm nhà máy xi măng Bình Phước và dự án xây dựng cầu vượt đường băng tải nhà máy xi măng Bình Phước. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ với các cơ quan chuyên môn của Công ty cổ phần xi măng hà tiên 1 để chuẩn bị nội dung và tài liệu có liên quan gửi về VP. HĐND - UBND thị xã trước ngày 16/11/2021).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Nhà máy xi măng Bình Phước, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp mặt kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021).
                   + Địa điểm: Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp mặt trực tuyến kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp kỳ họp thứ hai (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng; VP: LĐVP + CV.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến  thông qua Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Nội vụ, Ngân hàng chính sách xã hội; VP: PCVP  Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (19/11):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh -  Huỳnh Anh Minh về một số định hướng phát triển đô thị thị xã thời gian tới.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, TP. Lao động TB&XH, TP. Nội vụ, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì Hội nghị trực  tuyến tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI, năm 2020 – 2021 và phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII (2022 – 2023).
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, (Có thư mời riêng).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
* Điểm cầu các xã, phường: Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND + Đại diện Ban giám hiệu các trường TH – THCS các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - TB&XH thị xã, Công an, Trung tâm Y tế, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã, Xí nghiệp Công trình đô thị; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND phường An Lộc.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp thị xã chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chứng thực.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND thị xã: Lãnh đạo và Công chức thực hiện công tác chứng thực Phòng Tư pháp thị xã; UBND các xã, phường: Chủ tịch + Phó Chủ tịch +  Công chức Tư pháp – Hộ Tịch.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:       
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ BẢY (20/11):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Dung + Lan.
CHỦ NHẬT (21/11):    
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Yến + Hoàng.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây