Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 38 năm 2021.

Thứ hai - 20/09/2021 09:43 1.036 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 38 (Từ ngày 20/9/2021 đến 26/9/2021)  

THỨ HAI (20/9):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh về về định hướng phát triển các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, hạ tầng điện và năng lượng, hạ tầng thủy lợi và phòng chống thiên tại, hạ tầng bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin gắn với kinh tế số.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT.  UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Quản lý đô thị, TP. Văn hóa - TT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Điện lực Bình Long; GĐ. VNPT Bình Long, GĐ. Viettel Bình Long; VP: CVP + PCVP - Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp tục dự họp trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh về định hướng phát triển các lĩnh vực: Phát triển đô thị và nông thôn, Phương án khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, Phương án khai thác và sử dụng đất.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT,  TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP + PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến Ban Vận động hỗ trợ, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh tỉnh Bình Phước.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tài chính  - KH, Liên đoàn lao động, Thị đoàn, Hội Khuyến học thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với Trung tâm chỉ huy khu điều trị và cách ly tập trung tại Trung tâm thương mại Plaza An Lộc.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công an, Ban CHQS thị xã, Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: Trung tâm thương mại Plaza An Lộc.
THỨ BA (21/9):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua phương án bán đấu giá khu dân cư 15ha, phường An Lộc, phường Hưng Chiến. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, CT. UBND các phường: An Lộc, Hưng Chiến; VP: CVP + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi giám sát đối với Đảng ủy phường An Lộc trong việc triển khai, quán triệt và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
                   + Cùng đi: PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Liên),  PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Sáng), VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.


Chiều:                 
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy viên UBND thị xã mở rộng thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.(Các đ/c nghiên cứu, góp ý dự thảo Báo cáo theo Công văn số 153/VP-TH ngày 17/9/2021 của Văn phòng HĐND – UBND thị xã).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT.  UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; các đ/c Ủy viên UBND thị xã; CCT. Chi cục thuế KV. Bình Long – Hớn Quản; CCT. Chi cục Thống kê KV. Bình Long – Hớn Quản; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4; GĐ. Trung tâm Y tế; VP: LĐVP + Yến (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy viên UBND thị xã thông qua các dự thảo: Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã; Quyết định phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT.  UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; các đ/c Ủy viên UBND thị xã; VP: LĐVP + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (22/9):
Sáng:              
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân trao thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Lương.
                     + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                     + Cùng dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, BT. Thị đoàn; lãnh đạo UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: Trường Tiểu học Thanh Lương B.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp BCĐ thực hiện nghị quyết chuyển đổi số của Tỉnh ủy.
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra thực tế các khu đất công trên địa bàn phường Hưng Chiến.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất; phường Hưng Chiến: Lãnh đạo UBND + cán bộ địa chính xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến UBND tỉnh thông qua: Kế hoạch phục hồi phát triển KT-XH năm 2021 trong điều kiện bình thường mới; Chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ngân hàng NN&PTNT Bình Long, CCT. Cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g45:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Đoàn giám sát 289 của Tỉnh ủy về triển khai, quán triệt và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. (hình thức trực tuyến).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp HĐND).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát thực tế nhà văn hóa Phú Bổn, phường Phú Đức.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT; UBND phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát thực tế nhà văn hóa Hưng Phú, phường Hưng Chiến.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT; UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
THỨ NĂM (23/9):
Sáng:
- 8g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 999- QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII.
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát mương thoát nước tại các tuyến đường AL16, AL18, phường An Lộc.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, UBND phường An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 30.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ SÁU (24/9):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), phiên thứ 6/2021 (cả ngày).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi giám sát đối với Đảng ủy phường Hưng Chiến trong việc triển khai, quán triệt và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
                   + Cùng đi: PCN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy (Đ/c Liên),  PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Sáng), VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
THỨ BẢY (25/9):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
CHỦ NHẬT (26/9):
Sáng:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Chiều:
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH, TP. Giáo dục và Đào tạo, CT. Liên đoàn lao động; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây