hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 45 năm 2021.

Thứ hai - 08/11/2021 10:06 1.218 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 45 (Từ ngày 08/11/2021 đến 14/11/2021)       

THỨ HAI (08/11):
Sáng:
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, lãnh đạo Công an thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Điểm cầu các xã, phường: Chủ tịch UBND, lực lượng Công an và Trạm Y tế các xã, phường.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi khảo sát hệ thống đèn chiếu sáng thuộc phường Phú Đức; tổ hợp tác nghề cá (hồ Sa Cát) và tuyến mương xung quanh hồ Sa Cát.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - KH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế, Xí nghiệp công trình đô thị, UBND các phường: Hưng Chiến, Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 34/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.
                   + Mời dự: Phòng Giáo dục & ĐT: Lãnh đạo + Chuyên viên, Trung tâm Y tế: Lãnh đạo + Các khoa, các phòng có liên quan; Trưởng trạm Y tế các xã, phường.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp trực tuyến nghe Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh báo cáo về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (09/11):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Công ty TNHHTMDV UnionTrading về xây dựng vùng nguyên liệu chuối thương phẩm xuất khẩu (giao Phòng Kinh tế mời Công ty TNHHTMDV UnionTrading).
+ Mời dự: TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, CT. Hội Nông dân, lãnh đạo: UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyến Mai khanh +  Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đai hội Hội Người cao tuổi thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2021.
+ Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), BT. Thị đoàn, PCVP – Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: ấp Thanh Thủy, xã Thanh Phú.
Chiều:                   
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (10/11):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2021.
+ Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PT. Công an thị xã (Đ/c Cường), TP. Văn hóa – TT, PCVP – Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trực tuyến hội nghị UBND tỉnh mở rộng thông qua các nội dung còn lại trình kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, các đ/c Ủy viên UBND thị xã; Lãnh đạo: Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã cùng đoàn Công ty TNHH MTV cao su Bình Long đi hỗ trợ xác định ranh giới mương thoát nước cụm công nghiệp Thanh Phú.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; UBND xã Thanh Phú: Lãnh đạo + Cán bộ địa chính.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phú Miêng IDICO về việc khảo sát nhu cầu sử dụng nước sạch của thị xã.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã: Thanh Lương, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (11/11):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự trực tuyến Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công đường điện tại xã Thanh Lương. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Điện lực Bình Long, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết cấp GCNQSD đất đối với lô đất được mua thêm của hộ ông Lê Văn Lượng tại khu dân cư hồ Sa Cát. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).

Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (12/11):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công an thị xã năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.
- 8g00:        TB. Tuyên giáo Thị ủy – TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh chủ trì họp thẩm tra Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.
                   + Mời dự: CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế; PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; CT. Liên đoàn lao động, BT. Đảng ủy xã Thanh Lương, BT. Đảng ủy phường Hưng Chiến, CT. UBND phường Phú Thịnh, PCT.  HĐND phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:       
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp thống nhất với Ban KTNS – HĐND tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị hồ sơ có liên quan).
                   + Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 4622/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND thị xã: CHT. Ban CHQS thị xã, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Cương).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ BẢY (13/11):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Hiếu + Lan.
CHỦ NHẬT (14/11):
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2021.
+ Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), TP. Lao động TB&XH, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PCVP – Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: Khu phố Bình Tân, phường An Lộc.
+ Trực cơ quan: VP: Vũ + Hoàng.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây