Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 34 năm 2021.

Thứ hai - 23/08/2021 09:37 658 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 34 (Từ ngày 21/8/2021 đến 27/8/2021)  


THỨ BẢY (21/8):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục & ĐT, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
CHỦ NHẬT (22/8):      
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ HAI (23/8):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
                     + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm Y tế, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, các doanh nghiệp (có thư mời riêng); VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g45:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Thường trực Thị ủy đi thăm và kiểm tra 02 điểm dự kiến thành lập khu cách ly thị xã.
                     + Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy.
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thông qua kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022.
                     + Mời dự: Thủ trưởng các phòng chuyên môn thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, CCT. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; VP: CVP + Yến (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp việc tổ chức vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
                     + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), Tổ trưởng tổ điều hành hàng hóa bến xe; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (24/8):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo thu nợ và chống thất thu thuế trên địa bàn thị xã. (Giao Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, GĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, TP. Tư pháp, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, Trưởng Công an thị xã; UBND các xã, phường: Chủ tịch +  Tổ trưởng + Tổ phó của tổ công tác thu nợ và chống thất thu thuế; VP: CVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:                 
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với tổ kiểm tra 1324 của tỉnh về kiểm tra việc thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cơ quan, đơn vị Nhà nước.
                     + Mời dự: Lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Thanh tra thị xã, UBND các xã, phường; PCVP – Nguyễn Mai Khanh; PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.
THỨ TƯ (25/8):
Sáng:              
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Hội đồng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thị xã.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 9g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 10g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên 27/2021.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi thực tế đo đạc xác định vị trí, diện tích Trường tiểu học Thanh Bình thuộc khu đô thị mới Nam An Lộc – khu phố Xa Cam I, phường Hưng Chiến.
                     + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: Tại vị trí khu đất thuộc khu phố Xa Cam I, phường Hưng Chiến.Chiều:
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã. (Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                     + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND thị xã: TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Tài nguyên – MT, ĐT. Đội quản lý thị trường số 4, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (26/8):
Sáng:
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chương trình “Vì đàn em thân yêu” năm 2021.
                     + Địa điểm: Khuôn viên Thị đoàn (Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi cũ).
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, phường.

THỨ SÁU (278):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 8/2021.
                   + Mời dự: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây