Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 30 năm 2021

Thứ hai - 26/07/2021 09:55 818 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 30 (Từ ngày 24/7/2021 đến 30/7/2021)  

THỨ BẢY (24/7):
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH. VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 của các xã, phường.
CHỦ NHẬT (25/7):
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ HAI (26/7):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Phiên chợ “Ấm tình mùa Covid” năm 2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Cùng dự: Thành phần theo Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thị xã: Lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy - Ủy ban MTTQVN thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Lao động TB&XH; UBND các xã, phường: Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên.
+ Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH. VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 của các xã, phường.
THỨ BA (27/7):
Sáng:
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp trực tuyến với Đơn vị tư vấn thông qua điều chỉnh quy hoạch Trung tâm hành chính mới thị xã.
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên - MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Quy hoạch chi tiết sân banh lòng chảo. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên - MT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND phường Phú Đức; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (28/7):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 15g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 26/2021 (hình thức họp online qua ứng dụng Zavi).
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH. VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 của các xã, phường.
THỨ NĂM (29/7):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã đi thăm các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19: Quốc lộ 13, Bến xe, chốt chợ, 4 khu cách ly tập trung.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa - TT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH, Chủ tịch UBND các xã, phường.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ SÁU (30/7):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, TP. Văn hóa  - TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 của các xã, phường.
* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây