Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 07 năm 2022.

Thứ hai - 14/02/2022 10:11 465 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 07 (Từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022)       

THỨ HAI (14/02):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 03/2022.
                   Nội dung: Nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị Lễ công bố thị xã Bình Long đạt chuẩn nông thôn mới.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Văn hóa – TT, VP: CVP.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (15/02):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT.
                   + Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
 - 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 02/2021.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh dự đối thoại với ông Vũ Văn Dân ngụ tại tổ 9, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Phú Thịnh; ông Vũ Văn Dân (Giao UBND phường Phú Thịnh mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (16/02):
Sáng:
- 6g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ giao nhận quân năm 2022.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã: CT. UBMTTQVN thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã; Trưởng Công an thị xã; PCHT- ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn; UBND các xã, phường: Bí thư + Chủ tịch + CHT. Quân sự + Trưởng Công an và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự.
+ Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng đoàn Sở Giáo dục & ĐT tỉnh đi kiểm tra công tác tổ chức dạy học trực tiếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã.
                   + Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tổng duyệt chương trình chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và đón nhận huân chương lao động hạng ba.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tuyên giáo Thị ủy; Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Ban CHQS thị xã, Phòng Kinh tế; Các công chức, viên chức phục vụ Lễ; VP: LĐVP + CV.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
THỨ NĂM (17/02):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và đón nhận huân chương lao động hạng ba.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Giáo dục & ĐT thị xã dự họp trực tuyến nghe báo cáo về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tài chính – KH.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (18/02):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xem xét giải quyết các kiến nghị của Công dân: ông Lê Hiền Thông, ấp Vườn Rau, xã Thanh Phú; bà Đỗ Thị Thơm, phường Phú Đức; ông Nguyễn Như Hà xã Thanh Lương; bà Nguyễn Thị Thanh Nga - phường Hưng Chiến. (Giao phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và báo cáo).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng Tài chính - KH, Phòng Tài nguyên - MT, Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi cục thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất; UBND các xã, phường: Thanh Lương, Thanh Phú và Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
- 9g00:            Chủ tich UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp đối thoại giải quyết khiếu nại với bà Nguyễn Thị Phương, tổ 3 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc. (Giao Thanh tra chuẩn bị nội dung, biên bản đối thoại)
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, phòng Tài nguyên & MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường An Lộc, bà Nguyễn Thị Phương (giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp triển khai công tác thực hiện quy hoạch, nâng cấp chợ Bình Long (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Kinh tế, TP. Tài nguyên và MT, TP. Quản lý Đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Trí), TP.  Tài chính – KH, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường An Lộc, Công ty TNHH Tập đoàn Sao Việt; Ban quản lý Chợ Bình Long (giao UBND phường An Lộc mời).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây