hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 14-2023.

Thứ hai - 03/04/2023 09:46 527 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 14 (Từ ngày 03/4/2023 đến 07/4/2023)  


THỨ HAI (03/4):
Sáng:                                                         
- 7g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ.
+ Mời dự: lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan ban, ngành thị xã theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 25/6/2018 của UBND thị xã.
+ Địa điểm: UBND thị xã.       
Ghi chú: Nam mặc quần tây, áo sơ mi trắng; nữ mặc bộ áo dài truyền thống, hoặc đồng phục ngành (nếu có).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Kinh tế; UBND xã Thanh Lương, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (04/4):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND thị xã; VP: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 9g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự, làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ.
                   + Mời dự: PTP. Phụ trách Phòng Nội vụ thị xã.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội công đoàn cơ sở khối Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
                             + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo thu nợ và chống thất thu thuế trên địa bàn thị xã. (Giao Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản chuẩn bị nội dung báo cáo).
 + Mời dự: CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, Trưởng Công an thị xã, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; UBND các xã, phường: Chủ tịch + Tổ trưởng + Tổ phó của tổ công tác thu nợ và chống thất thu thuế; VP: CVP + Vũ (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng: Trường THPT Bình Long, Trường TH – THCS Thanh Phú (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung liên quan).
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị; Các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát công trình (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời và chuẩn bị nội dung báo cáo); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Thế (CV).
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (05/4):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xét duyệt và xác nhận kết quả đo đạc bản đồ nhận bàn giao từ Xí nghiệp trắc địa (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; các xã, phường: lãnh đạo UBND + CB. Địa chính; Xí nghiệp Trắc địa, bản đồ 305 (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
­                   * Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp thống nhất danh sách đề nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở năm 2022 và năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi và Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp về công tác quản lý quỹ đất công trên địa bàn thị xã (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế, BCH. Quân sự thị xã, Công an thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP : PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (06/4):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe báo cáo phương án xây dựng mương hậu thoát nước Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long và phương án xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long. (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỷ đất, Đơn vị tư vấn (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã mời): VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Thế (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp giao ban khối văn hóa – xã hội quý I/2023.
+ Mời dự : Thủ trưởng các ngành: Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội,  Bưu điện thị xã, Trung tâm Viễn thông thị xã, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội cựu Thanh niên xung phong thị xã, Trung tâm GDNN – GDTX thị xã, UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (07/4):
Sáng:
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 67/KH-HĐNVQS ngày 17/3/2023 của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức thăm và chúc mừng lễ Phục sinh năm 2023.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thị xã: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Công an thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Phòng Nội vụ thị xã.
                   + Địa điểm: Giáo xứ Bình Long, Chi hội Tin lành Bình Long, Chi hội Tin lành Sóc Bế, Giáo xứ Phú Lương.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra việc thực hiện điều kiện chăn nuôi về công tác xử lý nước thải theo nội dung Biên bản làm việc ngày 09/8/2022 của Đoàn Kiểm tra liên ngành đối với bà Lê Thị Châu (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung liên quan).
+ Cùng đi: TP. Tài nguyên và Môi trường, PTP. Kinh tế, PGĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, ĐT. Đội cảnh sát kinh tế - Công an thị xã, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; CV. Phòng Tài nguyên và MT (Đ/c Mai); CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Thảo), CV. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (Đ/c Lượng), CV. UBND xã Thanh Lương (Đ/c Thắng); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: Vị trí chăn nuôi của bà Lê Thị Châu (Tập trung tại UBND thị xã).
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây