LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 11-2023.

Thứ hai - 13/03/2023 10:42 480 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 11 (Từ ngày 13/3/2023 đến 18/3/2023)  


THỨ HAI (13/3):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự : LĐVP + Duy (CV).
                   + Địa điểm : UBND thị xã (phòng họp trên lầu)
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long. (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Thủ trưởng các ngành: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; VP: LĐVP + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (14/3):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2023: báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Địa điểm: Tỉnh ủy (phòng họp B).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với HĐND tỉnh về khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, 02 Ban HĐND thị xã; Thủ trưởng các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thị xã; Thủ trưởng các ngành: Công an thị xã, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế KV Bình Long – Hớn Quản, Bưu điện thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + CV (Hoàng).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu)
- 14g00 :      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022 do Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (15/3):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị thông tin thời sự quý I/2023.
                   + Cùng dự: VP: LĐVP + 02 Phó Ban HĐND thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự lễ khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa Quân – dân” năm 2023.
                   + Địa điểm: Tổ 8, khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tờ trình trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025 (Giao Phòng Tài nguyên và MT thị xã chuẩn bị nội dung liên qua).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB công trình xây dựng mương cống thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị tài liều, nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; lãnh đạo các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (16/3):
Sáng:                                                         
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến với điểm cầu cấp tỉnh về triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trong chuyển đổi số năm 2023 theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thị xã: Thủ trưởng các ngành: Công an thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Điện lực Bình Long, Chi cục thuế khu vực BL – HQ, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn; Công an thị xã: PT. Công an thị xã phụ trách QLHC, ĐT. Đội tổng hợp, ĐT. Đội Cảnh sát QLHC về TTXH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   + Tại điểm cầu xã, phường: lãnh đạo UBND các xã, phường; thành viên tổ công nghệ cộng đồng và Đề án 06.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 07/2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái làm việc với UBND huyện Hớn Quản về việc thống nhất lại hướng tuyến thiết kế đường HCT3. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, TP. Quản lý đô thị, TP. Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Phòng Nội vụ; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g30 :      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì bàn giao lại mặt bằng hai căn nhà liền kề B16 và G01 cho Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương.
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần SX-XD-TM và Nông nghiệp Hải Vương; Lãnh đạo các ngành: Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Phòng Quản lý đô thị; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Trung tâm Thương mại An Lộc.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (17/3):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 05/2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự giải quyết vụ khiếu kiện QĐHC, HVHC vụ bà Nguyễn Thị Oanh.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (18/3):
Sáng:
- 7g40:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự chương trình Hội thi "Tìm hiểu Luật Trẻ em" năm 2023.
                   + Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi (cũ).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Hội trường lầu 8).

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây