hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 21-2023.

Thứ hai - 22/05/2023 11:02 485 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 21 (Từ ngày 22/5/2023 đến 28/5/2023)  


THỨ HAI (22/5):
Sáng:                                                         
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xử lý hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thái Học (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                  + Mời dự: TP. Tài chính – KH; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Quản lý đô thị, UBND xã Thanh Phú, UBND phường Phú Thịnh; đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời), VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2023.
                   + Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.
- 15g30:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế thị xã dự Hội nghị trực tuyến phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023.
                    + Địa điểm: Điện lực Bình Long.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.


THỨ BA (23/5):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp nghe Sở Xây dựng báo cáo việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Bình Long (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo).
                  + Cùng dự: TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
                  + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp D).
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII.
+ Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 40/KH-HĐND ngày 16/5/2023 của HĐND thị xã: ông Võ Văn Quốc, ông Chu Văn Hiền, ông Nguyễn Đăng Hoàn, ông Trần Đình Cường, bà Nguyễn Thị Luận; thành phần theo Thông báo số 240/TB-UBND ngày 18/5/2023 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Điện lực Bình Long, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                  + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham dự phiên tòa về vụ án tranh chấp chia tài sản chung, thụ lý số 93/2022/TLTS-DS ngày 25/10/2022.
                             + Địa điểm: Tòa án nhân dân thị xã Bình Long.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
                  + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban Chỉ đạo hè thị xã (Giao Thị đoàn chuẩn bị nội dung, tài liệu họp).
+ Mời dự: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTB. Dân vận Thị ủy, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên và Môi trường, CVT. BCH. Quân sự thị xã, PTP. Lao động - TB&XH thị xã, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PTP. Văn hóa và Thông tin (Đ/c Công), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), PT. Công an thị xã (Đ/c Tuấn), PTP. Tài chính - KH, BT. Thị đoàn, CT. Hội Liên hiệp Phụ nữ, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Liên đoàn lao động, PCT. UBND các xã, phường (phụ trách khối văn hóa - xã hội); Đại diện Ban giám hiệu các trường: THPT chuyên Bình Long, THPT thị xã Bình Long, THPT Nguyễn Huệ, GĐ. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua dự thảo Quyết định và Kế hoạch tổ chức phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. (Giao Phòng Giáo dục và ĐT thị xã chuẩn bị nội dung, các ngành liên quan dự họp mang theo tài liệu).
                   + Mời dự: TP. Giáo dục & ĐT, PT. Công an thị xã (Đ/c Tuấn), TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, PTP. Giáo dục & ĐT (Đ/c Kim), GĐ. Điện lực Bình Long, GĐ. Bưu điện thị xã, GĐ. Trung tâm Viễn thông, GĐ. Trung tâm GDNN – GDTX thị xã, PHT. Phụ trách Trường THPT chuyên Bình Long, HT. Trường THPT thị xã Bình Long, HT. Trường THPT Nguyễn Huệ, PCT. UBND phường Hưng Chiến (phụ trách khối văn hóa – xã hội); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:     Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII.
+ Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 40/KH-HĐND ngày 16/5/2023 của HĐND thị xã: Nguyễn Thị Huyền Linh, Nguyễn Thị Thành, ông Trần Văn Tuấn, ông Điểu Hải, ông Trương Thanh Hùng; thành phần theo Thông báo số 240/TB-UBND ngày 18/5/2023 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Điện lực Bình Long, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Y tế; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (24/5):
Sáng:                                                         
- 7g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến kiến nghị của ông Đặng Bá Bay - xã Thanh Lương (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xác định lại ranh giới ấp Cần Lê, xã Thanh Lương (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Nội vụ, Công an thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương, Trưởng ấp Cần Lê (Giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh, PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 10g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái giải quyết vụ việc của ông Vũ Văn Nhất (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã, UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán người năm 2023. (Giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung).
                  + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND thị xã: TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; Chánh án Tòa án ND; VT. Viện Kiểm sát ND; Trưởng Công an thị xã; TP. Lao động TB&XH; GĐ. Trung tâm Y tế; PT. Công an thị xã phụ trách công tác PCTP; PT. Công an phụ trách PTTDBVANTQ; Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an thị xã; CHT. BCH. Quân sự; Chánh Thanh tra; TP. Tài chính – KH; TP. Tư pháp; TP. Kinh tế; TP. Tài nguyên – MT; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Nội vụ; TP. Văn hoá và TT; Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; CT. Liên đoàn lao động; CT. Hội Cựu Chiến binh; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; BT. Thị đoàn; cấp xã: Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Công an (Giao UBND các xã, phường mời); VP: CVP.
                  + Địa điểm: Công an thị xã.
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 40/KH-HĐND ngày 16/5/2023 của HĐND thị xã: ông Nguyễn Thế Hòa, ông Đặng Hùng Chiến, bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, ông Nguyễn Văn Lễ, ông Nguyễn Thiện Vũ; thành phần theo Thông báo số 240/TB-UBND ngày 18/5/2023 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; lãnh đạo: Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động – TB&XH, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Bưu điện thị xã.
+ Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2023 (Phật lịch 2567).
                  + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                  + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND thị xã: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Văn phòng Thị ủy, Công an thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Phòng Nội vụ thị xã.
                  + Địa điểm: chùa Tân Minh, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, chùa Linh Thứu, chùa Thanh Phước, chùa Vạn Phước, chùa Thanh Sơn.
Chiều:
- 14g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe VNPT Bình Phước báo cáo khó khăn, vướng mắc thực hiện các dự án công nghệ thông tin trong chuyển đổi số (Giao VNPT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                  + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; lãnh đạo VNPT Bình Phước (Giao VNPT thị xã mời); TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục và ĐT, Trưởng Công an thị xã, GĐ. VNPT thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:     Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 40/KH-HĐND ngày 16/5/2023 của HĐND thị xã: bà Huỳnh Thị Kim Yến, bà Nguyễn Thị Thu Hiền; thành phần theo Thông báo số 240/TB-UBND ngày 18/5/2023 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
+ Địa điểm: Khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức.
THỨ NĂM (25/5):
Sáng:                                                         
- 7g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).
                  + Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp.
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 40/KH-HĐND ngày 16/5/2023 của HĐND thị xã: ông Nguyễn Phong Nhã, ông Phạm Hữu Nhân, bà Nguyễn Thị Thoa, ông Võ Khắc Hổ, bà Đinh Thị Ngọc Cẩm; lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội; thành phần theo Thông báo số 240/TB-UBND ngày 18/5/2023 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Điện lực Bình Long, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
+ Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2023 (Phật lịch 2567). (Giao Phòng Nội vụ thông báo thời gian đến các cơ sở tôn giáo).
                  + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND thị xã: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Phòng Nội vụ thị xã.
                  + Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Bình, chùa Tam Bảo, tịnh xá Ngọc Long, chùa Lam Sơn, chùa Bảo An, chùa Phật Quốc Vạn Thành, chùa Hưng Lập Tự.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thị xã lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                    + Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự thị xã.
- 14g00:     Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa XII.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 40/KH-HĐND ngày 16/5/2023 của HĐND thị xã: bà Bùi Thị Hiển, ông Trần Việt Hùng, bà Nguyễn Thị Hiền; thành phần theo Thông báo số 240/TB-UBND ngày 18/5/2023 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; lãnh đạo: Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động – TB&XH, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Bưu điện thị xã.
+ Địa điểm: UBND phường Phú Thịnh.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (26/5):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra  Trung tâm hành chính thị xã.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - KH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị thi công, giám sát, thiết kế (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                             + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2023.
                   + Mời dự: Đảng viên chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BẢY (27/5):
Sáng:
- 7g30:         Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ tổng kết năm học 2022 – 2023.
                    + Địa điểm: Trường THPT chuyên Bình Long.
- 7g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ kỷ niệm ngày Phật Đản và đặt đá trùng tu xây dựng chùa Chưởng Phước.
                    + Địa điểm: Chùa Chưởng Phước.
CHỦ NHẬT (28/5):
Sáng:
- 10g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại lễ Phật Đản VESAK Phật lịch 2567 – dương lịch 2023.
                    + Địa điểm: Chùa Phật Quốc Vạn Thành.

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây