hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 13-2023.

Thứ hai - 27/03/2023 14:26 407 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 13 (Từ ngày 27/3/2023 đến 31/3/2023)  

THỨ HAI (27/3):
Sáng:                                                         
- 8g00 :        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì hội ý xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu của KHSDĐ 2021- 2025 (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND thị xã).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức gặp gỡ Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội nữ kháng chiến tỉnh Bình Phước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (28/3):
Sáng:                                                         
- 7g30:         Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g45:         Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 19 (mở rộng).
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh, nội dung:
(1) Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023 (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị báo cáo).
(2) Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (Giao Phòng Tài chính - KH chuẩn bị báo cáo).
(3) Tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (Giao Phòng Tài Chính – Kế hoạch chuẩn bị báo cáo).
(4) Tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị báo cáo).
(5) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023 (Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị báo cáo).
+ Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Kho bạc nhà nước thị xã, Chi Cục thống kê khu vực BL - HQ, Bảo hiểm xã hội thị xã, Chi cục thuế khu vực BL - HQ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm Y tế thị xã,Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã; VP: LĐVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (29/3):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội Đại biểu Hội nữ kháng chiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
                             + Địa điểm: Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xem xét điều kiện thụ lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tần – phường Hưng Chiến (Giao Ban Tiếp công dân thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                         + Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
 - 9g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp gian ban khối Nội chính quý I/2023.
                   + Mời dự: Thành phần theo quy định; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 09g45:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về nội dung quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhà ở xã hội (Giao Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị báo cáo).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A)
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản về việc thống nhất lại hướng tuyến thiết kế đường HCT3. (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, TP. Quản lý đô thị, TP. Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Thế (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (30/3):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy đi thăm và động viên các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn thị xã.
- 8g00:           Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua 03 dự thảo kế hoạch: Đầu tư xây dựng nền tảng số 3D bảo tồn, quảng bá phát triển văn hóa, du lịch địa phương trên địa bàn thị xã; Triển khai thực hiện “Tuyến phố văn minh, không dùng tiền mặt” trên địa bàn thị xã năm 2023; Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thị xã Bình Long. (Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã chuẩn bị nội dung họp; các ngành liên quan dự họp mang theo tài liệu).
                         + Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                         + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe thông qua báo cáo kết quả khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo).
                   + Cùng dự: TP. Tài nguyên và Môi trường thị xã.
                   + Địa điểm: Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (phòng họp B).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua phương án di dời mộ vô chủ dự án: di dời và hỗ trợ di dời mộ tại nghĩa trang Sóc Bế, xã Thanh Phú (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND thị xã: GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên và MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, PTP. Quản lý Đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (Đ/c Trí), CT. UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Thế (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Chương trình mục tiêu Quốc gia vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã, UBND xã Thanh Lương, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND thị xã).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (31/3):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giao ban khối kinh tế quý I/2023.
                   + Mời dự: Thành phần theo quy định; VP: CVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Đoàn Sở Nội vụ tỉnh làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, lãnh đạo + chuyên viên phụ trách công tác tôn giáo Phòng Nội vụ.
+ Địa điểm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã, chùa Chưởng Phước, xã Thanh Phú.
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tổng kết công tác hoạt động của các Tiểu ban chỉ huy thống nhất năm 2022.
                   + Địa điểm: Nông trường Cao su Xa Cam.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3/2023.
                   + Mời dự: Đảng viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu)

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây