hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 06-2023.

Thứ hai - 06/02/2023 11:10 629 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 06 (Từ ngày 06/02/2023 đến 10/02/2023)       


THỨ HAI (06/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm và động viên hộ dân bị hỏa hoạn tại xã Thanh Lương.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Công an thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Lương.
                   + Địa điểm: Xã Thanh Lương.
- 10g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tuyến đường Lê Đại Hành nối dài và Nguyễn Thái Học nối dài. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài chính - KH, TP. Tài nguyên - MT, GĐ. Ban quản lý dự án ĐTXD, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất; CT. UBND các xã - phường: Phú Đức, Phú Thịnh, Thanh Phú; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Hiển.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xét điển hình tiên tiến năm 2022 và khen thưởng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2022. (giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thị xã: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy; TB. Tổ chức Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư, Đ/c Phát), TP. Tài chính – KH, PC. Thanh tra thị xã (Đ/c Hương), CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), BT. Thị đoàn, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Hùng, Đ/c Trang, Đ/c Cương); VP: CVP + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì nghe Công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương thông qua phương án cấp nước sạch trên địa bàn thị xã (Giao Công ty CP cấp nước bình dương chuẩn bị nội dung báo cáo; Giao Phòng Quản lý đô thị thông báo lịch làm việc đến Công ty).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (07/02):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g45:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình khai mạc Hội trại tòng quân “Nhịp sống trẻ” thị xã Bình Long năm 2023.
                   + Địa điểm: Khuôn viên Phòng Văn hóa – TT thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Kinh tế; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số dự án; Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM & DL báo cáo Dự thảo Kế hoạch xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2023.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết kiến nghị của ông Vũ Văn Vạn, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Tối:
- 18g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang thăm và tặng quà các tiểu trại Hội trại tòng quân “Nhịp sống trẻ” thị xã Bình Long năm 2023.
                   + Địa điểm: Khuôn viên Phòng Văn hóa – TT thị xã.
- 19g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình đêm hội tuyên dương thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự Hội trại tòng quân “Nhịp sống trẻ” thị xã Bình Long năm 2023.
                   + Địa điểm: Khuôn viên Phòng Văn hóa – TT thị xã.
- 20g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình giao lưu lửa trại truyền thống Hội trại tòng quân “Nhịp sống trẻ” thị xã Bình Long năm 2023.
                   + Địa điểm: Khuôn viên Phòng Văn hóa – TT thị xã.


THỨ TƯ (08/02):
Sáng:                                                         
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ giao, nhận quân năm 2023.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã: CHT. Ban CHQS thị xã; Trưởng Công an thị xã; PCHT-ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. UBMTTQVN thị xã; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn.
+ Địa điểm: Khuôn viên Phòng Văn hóa – TT thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết vướng mắc trong cấp GCN bị chồng lấn ranh giữa đất cao su và đất hộ ông Nguyễn Tấn Hưng. (Giao Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tại thực địa).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; một số Đ/c Nguyên lãnh đạo, phòng ban huyện và thị xã Bình Long (có thư mời riêng); TP. Tài nguyên – MT; TP. Quản lý đô thị; PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết vướng mắc tại phường Phú Thịnh đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu và Hai Bà Trưng. (giao UBND phường Phú Thịnh chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Văn phòng đăng ký đất đai; CT. UBND phường Phú Thịnh, VP : PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp về việc thực hiện tách các khoa, phòng Trung tâm Y tế để lên Bệnh viện hạng 2.
                   + Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, PTP. Nội vụ; VP; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (09/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 03/2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 và tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023.
                   * Điểm cầu thị xã:
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thị xã: Thủ trưởng các đơn vị: Công an thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Kinh tế, Điện lực Bình Long, Chi cục thuế khu vực Bình Long, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội; Phó trưởng Công an thị xã phụ trách QLHC, ĐT. Đội tổng hợp Công an thị xã, ĐT. Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Tại điểm cầu xã, phường: Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã, phường.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét giải quyết việc ông Vũ Văn Dân và bà Mai Hồng Phương Trinh sử dụng đất tại khu vực mỏ đá Phú Lạc. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Thanh tra thị xã, Chi cục thi hành án dân sự thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Phú Thịnh: Chủ tịch + CB. Địa chính; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 02/2023.
                   + Cùng dự: TP. Tư pháp thị xã.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông Trần Công Sơn, phường Hưng Chiến; xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Dung, xã Thanh Phú. (Giao Phòng Tư pháp thị xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Thanh tra thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Công an thị xã, UBND các xã, phường: Thanh Phú, Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (10/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp giao chỉ tiêu giảm nghèo; xây dựng nhà tình thương; lao động - việc làm năm 2023 (Giao Phòng Lao động TB&XH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Lao động - TB&XH, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân. Hội Cựu chiến binh, Thị Đoàn, UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
                   + Cùng dự: PTP. Nội vụ thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây