hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 08-2023.

Thứ hai - 20/02/2023 10:41 628 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 08 (Từ ngày 20/02/2023 đến 25/02/2023)       


THỨ HAI (20/02):
Sáng:                                                         
- 7g45:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Kinh tế; UBND xã Thanh Lương, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra khảo sát thực tế tại xã Thanh Lương về nội dung kiến nghị của công dân ấp Thanh An. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung họp).
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – KH, Phòng Kinh tế, Điện lực Bình Long, UBND xã Thanh Lương + Trưởng ấp Thanh An (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Thanh Lương.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (21/02):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.
                   + Cùng dự: Hai Phó ban HĐND thị xã, VP: LĐVP + CV. các khối.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với các ngành.
Nội dung: UBND thị xã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đã được HĐND thị xã thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Trưởng Công an; TP. Tài chính - KH; TP. Quản lý đô thị; TP. Giáo dục - ĐT; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất; TP. Tài nguyên - MT; TP. Kinh tế; TP. Văn hóa - TT; GĐ. Trung tâm Y tế; Chủ tịch UBND các xã, phường: Phú Thịnh, Phú Đức, Thanh Phú, Thanh Lương; VP: CVP.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh thông qua các dự thảo văn bản: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước; Báo cáo kết quả hoạt động du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (22/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên & MT tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã.
Nội dung:
Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã và tổ thư ký; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp mặt chức sắc các tôn giáo; già làng; người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã năm 2023 do Ủy ban MTTQVN thị xã tổ chức.
+ Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét khu đất xây dựng trụ sở Công an xã Thanh Lương (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung họp) và nhà kho khu các phòng, ban chuyên môn thị xã (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


THỨ NĂM (23/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2022, thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” năm 2023 trên địa bàn thị xã. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Văn hóa và thông tin, Phòng Nội vụ, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Thị đoàn, UBND các xã, phường; Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất Dưa lưới Thanh Phú (Giao UBND xã Thanh Phú mời); Đại diện Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đăng Nguyên (Giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Tổ kiểm tra số 2379 của tỉnh về thông qua kết quả kiểm tra, thống nhất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kế luận số 170/KL-UBND.
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, Phó Chánh Thanh tra thị xã.
                   + Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (24/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 05/2023.
Nội dung: Xin ý kiến phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2022; Xin ý kiến chủ trương đầu tư một số dự án. (Giao Phòng Tài chính – KH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Cùng dự: TP. Tài chính – KH thị xã.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết kiến nghị của bà Phạm Thị Loan, tại khu phố Xa Cam I, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch + Cán bộ địa chính phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết việc cấp GCNQSD đất cho hộ ông Lê Văn Lượng đối với phần diện tích không hoán đổi. (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch + Cán bộ địa chính phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 03/2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (25/02):
Chiều:
- 14g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam do Trung tâm Y tế thị xã tổ chức.
                     + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thị xã.
- 16g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự cơm thân mật nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam do Trung tâm Y tế thị xã tổ chức.
                     + Cùng dự: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                     + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thị xã.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây