hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 17-2023.

Thứ hai - 24/04/2023 10:14 447 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 17 (Từ ngày 24/4/2023 đến 29/4/2023)  


THỨ HAI (24/4):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 20/2023 về cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Thường vụ Thị ủy: hình thức họp không giấy trên phần mềm One - Win SYS (từ ngày 24/4/2023 đến 17 giờ 00 ngày 26/4/2023).
- 7g45:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp; UBND xã Thanh Lương, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
          - 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các công trình, dự án có vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, vốn giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do UBND xã Thanh Phú làm chủ đầu tư (Giao UBND xã Thanh Phú chuẩn bị nội dung liên quan). (cả ngày).

                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo UBND xã Thanh Phú; các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát công trình (giao UBND xã Thanh Phú mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (25/4):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức d Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong quý I/2023 trên địa bàn tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, BCH. Quân sự thị xã.
            + Địa điểm: Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
- 8g00:        Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã – Bùi Thị Hiển giám sát công tác quản lý nhà tạm giữ, tạm giam của Công an thị xã.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 22/QĐ-HĐND ngày 27/3/2023 của HĐND thị xã: PTB. Pháp chế HĐND thị xã, BT. Thị đoàn, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; lãnh đạo các ngành: Thường trực UBMTTQVN thị xã, Ban Kinh tế - XH HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Công an thị xã, Tòa án ND thị xã, Viện Kiểm sát ND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục và ĐT, Trung tâm Y tế, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dương (CV).
+ Địa điểm: Công an thị xã.
                     * Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (26/4):
Sáng:                                                         
- 7g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023 (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung).
                  + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                  + Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh, lãnh đạo + chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; thành phần theo Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND thị xã: Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng các xã, phường; Đại diện Ban giám hiệu và viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng các trường học trên địa bàn thị xã; các tập thể, cá nhân có thành tích, mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc (Giao Phòng Nội vụ mời); có thư mời riêng; VP: CVP.
                  + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Nhà máy xi măng Bình Phước, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 về công tác quy hoạch (Giao Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Nhà máy xi măng Bình Phước, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Thế (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã - Bùi Thị Hiển giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ đối với Ban chỉ huy Quân sự phường An Lộc.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-HĐND ngày 27/3/2023 của HĐND thị xã: PTB. Pháp chế HĐND thị xã, BT. Thị đoàn, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; lãnh đạo các ngành: Thường trực UBMTTQVN thị xã, Ban Kinh tế - XH HĐND thị xã, BCH. Quân sự thị xã, Phòng Tư pháp, Công an thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục và ĐT, Trung tâm Y tế, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dương (CV).
                             + Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự phường An Lộc.
                                    * Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tuyên truyền kế hoạch xây dựng khu phức hợp thể dục thể thao, công viên văn hóa kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc thị xã (Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị tài liệu, nội dung Hội nghị).
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 183/TB-UBND ngày 19/4/2023 của UBND thị xã: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất; già làng, người có uy tín, Nhân dân đồng bào S’tiêng sóc Bình Tây (Giao UBND các phường: Hưng Chiến, An Lộc mời). VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
- Các phường: Hưng Chiến, An Lộc: lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường, Công an và các đoàn thể.
                             + Địa điểm: Hội trường UBND phường Hưng Chiến.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án dường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương. (Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: TP. Tài chính - KH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Tài nguyên và MT, GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất; CV. Phòng Tài chính - KH (Đ/c Huy); Chủ tịch UBND các xã, phường: Hưng chiến, An Lộc, Thanh Phú; VP: CVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi công tác tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc tại trụ sở.THỨ NĂM (27/4):
Sáng:                                                         
- 6g15:         Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã viếng nghĩa trang liệt sỹ Bình Long nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).
                  + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                  + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 196/TB-UBND ngày 21/4/2023 của UBND thị xã; VP: LĐVP + 02 Phó ban HĐND thị xã, CV (các khối).
+ Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Bình Phước về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023.
                   + Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ngành Điều Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (Giao Phòng Kinh tế mời đại diện các Doanh nghiệp điều, hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân trồng điều trên địa bàn thị xã)
                  + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế thị xã, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã.
            + Địa điểm: Hội trường lầu 8 Trường Chính trị tỉnh.
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ khai trương trụ sở mới Nam Á Bank Bình Long.
                   + Địa điểm: Tòa nhà Nam Á Bank Bình Long.
Chiều:       
- 13g30:      Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: Trưởng ban + Phó Trưởng 02 ban HĐND thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dương (CV).
                   + Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Tổ phản ứng nhanh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp A)
- 15g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tham quan vùng lõi ccHCKT và dùng cơm thân mật cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố Đồng Xoài.
                   + Địa điểm: Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Xoài.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (28/4):
Sáng:
- 7g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Bù Đốp (01/5/2003 – 01/5/2023).
                             + Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết kiến nghị của ông Vũ Văn Vạn – phường Hưng Chiến (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước. (Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; TP. Tài nguyên và Môi trường; TP. Quản lý đô thị; TP. Kinh tế; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.


Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2023.
                   + Mời dự: Đảng viên chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BẢY (29/4):
Sáng:
- 6g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023.
                   + Địa điểm: Đền thờ Vua Hùng – đường ĐT753B, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
             * Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây