hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 07-2023.

Thứ hai - 13/02/2023 11:09 486 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 07 (Từ ngày 13/02/2023 đến 17/02/2023)       


THỨ HAI (13/02):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Kinh tế; UBND xã Thanh Lương, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng lãnh đạo các ngành đi đo đạc khu dân cư Hưng Mai.
+ Cùng đi: TP. Tài nguyên – MT; TP. Quản lý đô thị; PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp về việc thực hiện tách các khoa, phòng Trung tâm Y tế để lên Bệnh viện
                   hạng 2.
 + Mời dự: GĐ. Trung tâm Y tế, PTP. Nội vụ; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).

 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (14/02):
Sáng:                                                         
- 6g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ hội Xuân Hồng hiến máu tình nguyện năm 2023.
                   + Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị thúc đẩy giao thương nông sản, thủy sản Việt – Trung trong bối cảnh mới. (họp trực tuyến trên nền tảng Zoom).
- 9g15:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.
+ Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo: Dự thảo Kế hoạch trồng cây xanh năm 2023; Dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (15/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 04/2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài chính – KH, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét khu đất xây dựng trụ sở Công an xã Thanh Lương (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung họp) và nhà kho khu các phòng, ban chuyên môn thị xã (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy dự làm việc với đồng chí Nguyễn Hồng Trà – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
                     + Địa điểm: Phòng họp lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết kiến nghị của ông Vũ Văn Vạn, phường Hưng Chiến. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Thanh tra thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu)
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (16/02):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp giao chỉ tiêu giảm nghèo; xây dựng nhà tình thương; lao động - việc làm năm 2023 (Giao Phòng Lao động Thương binh & XH thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Lao động - TB&XH, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân. Hội Cựu chiến binh, Thị đoàn, UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trả lời phỏng vấn Báo pháp luật Việt Nam về nội dung xác minh thông tin theo đơn phản ánh của ông Vũ Văn Dân, phường Phú Thịnh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp, làm việc với Đoàn Sở Nội vụ tỉnh về xác định vị trí mốc địa giới hành chính (Giao Phòng Nội vụ phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị nội dung làm việc).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ + Chuyên viên; UBND các xã – phường: Thanh Phú, Thanh Lương, Hưng Chiến: lãnh đạo UBND + Công an + Công chức Địa chính + Công chức Văn phòng - Thống kê; ông Tôn Thất Quý (Giao UBND xã Thanh Phú mời), ông Phạm Ngọc Toản (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị uỷ làm việc với Cục Thống kê tỉnh.
Nội dung: Về việc hiệp y xem xét nhân sự dự kiến điều động bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phòng Tài nguyên – MT thị xã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai làm việc với phóng viên Đài phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
                   + Địa điểm: Phòng Tài nguyên – MT thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã.
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác năm 2022 do Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã cùng UBND xã Thanh Phú tổ chức.
+ Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc phóng viên Đài phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước. (Giao Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị Báo cáo gửi cho đ/c chủ trì).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã. VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (17/02):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
                   + Địa điểm: Khu văn hóa Thác số 4 – Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
- 8g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp giao ban Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã quý I/2023.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
*  Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây