hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 12-2023.

Thứ hai - 20/03/2023 10:30 584 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 12 (Từ ngày 20/3/2023 đến 24/3/2023)  


THỨ HAI (20/3):
Sáng:                                                         
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự : LĐVP + Duy (CV).
                   + Địa điểm : UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                   * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp cho ý kiến về số lượng Phó Trưởng các phòng ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã –Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thị xã; Thủ trưởng các ngành: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã; VP: CVP + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (21/3):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 08/2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm, quản lý thu, chi đối với các lớp bán trú trên địa bàn thị xã.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 07/3/2023 của HĐND thị xã: Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã thị xã, lãnh đạo: Ban pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Chiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND phường Phú Đức; VP: Dương (CV).
+ Địa điểm: Trường TH Thanh Phú A.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy đi thăm và động viên các Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn thị xã.
- 14g00:      Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm, quản lý thu, chi đối với các lớp bán trú trên địa bàn thị xã.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 07/3/2023 của HĐND thị xã: Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã thị xã, lãnh đạo: Ban pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Chiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND phường Phú Đức; VP: Dương (CV).
+ Địa điểm: Trường TH - THCS An Phú.
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB & XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Kinh tế; UBND xã Thanh Lương, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (22/3):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ tuyên dương người hiến máu tình nguyện nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4/2023.
                             + Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi (cũ).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự đối thoại với các hộ tiểu thương chợ Thanh Lương do UBND xã Thanh Lương tổ chức.
+ Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, UBND xã Thanh Lương; các hộ tiểu thương: giao UBND xã Thanh Lương mời; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn + Thế (CV).
                             + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 8g00:        Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm, quản lý thu, chi đối với các lớp bán trú trên địa bàn thị xã.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 07/3/2023 của HĐND thị xã: Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã thị xã, lãnh đạo: Ban pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Chiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND phường Phú Đức; VP: Dương (CV).
+ Địa điểm: Trường TH – THCS Thanh Lương.
* Chủ tịch UBND thị xãHoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch UBND thị xãHoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 06/2023.
                   + Địa điểm: phòng họp Thị ủy.
* Phó Chủ tịch UBND thị xã - Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (23/3):
Sáng:                                                         
- 6g15:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã viếng nghĩa trang liệt sỹ Bình Long nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2023).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 137/TB-UBND ngày     16/3/2023 của UBND thị xã.
                   + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CVP. HĐND – UBND thị xã làm việc với Đoàn kiểm tra số 69 về khảo sát công tác khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong CS DLQG về DC giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và Bộ phận một cửa thị xã; Bộ phận Một cửa và Công an phường An Lộc.
                   + Mời dự:
- Cấp thị xã: TP. Văn hóa và Thông tin; ĐT. Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an  thị xã, Phó đội trưởng Đội tổng hợp Công an thị xã; VP: Hoàng (CV).
- Phường An Lộc: Lãnh đạo UBND + Cán bộ phụ trách phụ trách Bộ phận một cửa.
                   + Địa điểm: UBND thị xã, UBND phường An Lộc.
- 8g00:          Chủ tịch HĐND thị xã - Bùi Quốc Bảo chủ trì họp Thường trực HĐND thị xã tháng 3/2023.
+ Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang; Trưởng + Phó hai Ban HĐND thị xã; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dương (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các công trình, dự án có vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, vốn giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do UBND phường An Lộc làm chủ đầu tư (Giao UBND phường An Lộc chuẩn bị nội dung liên quan). (cả ngày)
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo UBND phường An Lộc; Các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát công trình (giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Thế (CV).
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm cán bộ, chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Trung đoàn 736/Bộ CHQS tỉnh (đợt 1).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND thị xã: Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy, BCH. Quân sự thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã, Hội Cựu chiến binh, Thị đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, phóng viên Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.
+ Địa điểm: Tiểu đoàn 208 tại ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, Bình Phước; Trung đoàn 736/Bộ CHQS tỉnh Bình Phước tại Sóc Trào A, Tân Lợi, Hớn Quản, Bình Phước.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thi Hồng Vân làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Lương về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (24/3):
Sáng:
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp thống nhất việc phối hợp tuyên truyền giữa Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước với UBND thị xã Bình Long năm 2023. (Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo Ban Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước, lãnh đạo các ngành: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - KH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi thăm, động viên cơ sở sản xuất hủ tiếu, hủ tiếu khô, phở khô Trọng Chiến - phường An Lộc (Giao UBND phường An Lộc thông báo cho cơ sở sản xuất Trọng Chiến).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Hội Nông dân, UBND phường An Lộc; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (Cv).
                   + Địa điểm: Cơ sở sản xuất Trọng Chiến.
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
-14g00:       Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm, quản lý thu, chi đối với các lớp bán trú trên địa bàn thị xã.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 07/3/2023 của HĐND thị xã: Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã thị xã, lãnh đạo: Ban pháp chế HĐND thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Chiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND phường Phú Đức; VP: Dương (CV).
+ Địa điểm: Trường THCS An Lộc B.
- 14g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Bộ Xây dựng.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây