hien ke

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 22-2023.

Thứ hai - 29/05/2023 10:24 587 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 22 (Từ ngày 29/5/2023 đến 03/6/2023)  


THỨ HAI (29/5):
Sáng:
- 8g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 13/2023.
                  + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 10g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 11/2023.
                  + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.

* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thành viên UBND thị xã (mở rộng) thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thị xã; CHT. BCH. Quân sự thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Kho bạc NN thị xã, CCT. Chi cục thuế KV Bình Long – Hớn Quản, Bảo hiểm xã hội, CCT. Chi cục Thống kê KV Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đội Quản lý thị trường số 4, VP: CVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 15g30:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của trường hợp của bà Mai Hồng Phương Trinh – phường Phú Thịnh (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
                  + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Thủ trưởng các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Thanh tra thị xã, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:     Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Phú lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
+ Địa điểm: Hội trường UBND xã Thanh Phú.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Tối:                    
- 20g00:     Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc Ngày hội gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XII năm 2023
                   + Địa điểm: Đoàn ca mua nhạc dân tộc tỉnh.
THỨ BA (30/5):
Sáng:                 
- 7g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g45:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                  + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp; UBND xã Thanh Lương, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Đại hội Công đoàn thị xã Bình Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 – 2028.
+ Cùng dự: PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Hoàng, Tấn (CV).
                  + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (01/6) năm 2023.
                  + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND thị xã: PCT. UBMTTQVN thị xã (Đ/c Hải), BT. Thị đoàn, CV. Hội Bảo trợ NKT – TMC&BNN thị xã.
                   + Địa điểm: xã Thanh Lương, xã Thanh Phú.
Chiều:
- 13g30:     Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Đại hội Công đoàn thị xã Bình Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 – 2028.
                  + Cùng dự: CVP, PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Hoàng, Tấn (CV).
                  + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 14g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự làm việc với UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 598/UBND-KT ngày 27/02/2023 về việc tiến hành xác định cụ thể trên thực địa về ranh mốc, vị trí, diện tích đất dự kiến thực hiện dự án khu dân cư Hưng Mai (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo).
                  + Mời dự: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND + Công chức địa chính phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
­- 14g00:     Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã dự họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023.
                  + Cùng dự: VP: Hoàng (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
                  * Tại điểm cầu cấp xã:
                  + Mời dự: lãnh đạo UBND, 01 chuyên viên phụ trách văn hóa – thông tin cấp xã.
- 16g00:     Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự cơm thân mật nhân dịp chia tay Đ/c Thượng tá Nguyễn Thành Niên – Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh.
                   + Địa điểm: Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh
THỨ TƯ (31/5):
Sáng:                                                         
- 7g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình khai mạc hè, phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2023.
+ Mời dự: Có thư mời riêng.
+ Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi (cũ).
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2023.
* Nội dung: Chủ trương giao đất cho UBND thị xã Bình Long để xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Địa điểm: Tỉnh ủy (Phòng họp B).
- 8g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh lý cây cao su để thực hiện dự án mương cống thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều; rà soát hồ sơ đền công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn An Lộc để làm cơ sở đền bù thực hiện dự án mương cống thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chuẩn bị nội dung).
                  + Mời dự: Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước; TGĐ. Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                  + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (01/6) năm 2023.
                  + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND thị xã: TP. Giáo dục và Đào tạo, PTP. Lao động – Thương binh và Xã hội.
                   + Địa điểm: Phường Hưng Chiến, phường Phú Đức.
Chiều:
- 14g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ do Tỉnh ủy tổ chức.
                  + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 14g00:     Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự, làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra công tác GDTC, GDDT, Y tế  Trường học (Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
+ Mời dự: Lãnh đạo + chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo + chuyên viên Phòng Nội vụ (phụ trách biên chế sự nghiệp giáo dục), PGĐ. Trung tâm Y tế thị xã (Đ/c Long Anh), HT các trường MN, TH, THCS, TH-THCS (Giao Phòng Giáo dục và ĐT mời); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (01/6):
Sáng:                 
- 7g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ nhập ngũ năm 2023.
                   + Địa điểm: Tiểu đoàn 208.
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu xã Thanh Lương, phường An Lộc, phường Phú Đức trong khu vực phòng thủ năm 2023 (Giao BCH. Quân sự chuẩn bị nội dung).
                  + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 653-QĐ/TU ngày 12/5/2023 của Thị ủy: CHT. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Trưởng Công an thị xã, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thị xã, TP. Văn hóa và Thông tin, PCHT. Ban chỉ huy Quân sự thị xã, PT. Công an thị xã (phụ trách an ninh), PCVP. Thị ủy (phụ trách tổng hợp); Ban chỉ huy Quân sự thị xã: Chính trị viên phó, Phó Tham mưu trưởng, DT/dBB368 (phụ trách công tác dân quân), trợ lý tác huấn; Công an thị xã: Đội trưởng Đội an ninh, Đội trưởng Đội tổng hợp; xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Trưởng Công an, CHT. Ban chỉ huy Quân sự; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Duy (CV).
                  + Địa điểm: BCH. Quân sự thị xã.
- 8g00:                  Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các công trình, dự án có vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, vốn giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn thị xã do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã làm chủ đầu tư (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuẩn bị nội dung liên quan). (cả ngày).

                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị; các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát công trình (Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dLễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hè, toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước và chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” cấp tỉnh năm 2023.
+ Địa điểm: Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:                 
- 14g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp bàn về chủ trương xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế tháo dỡ 13/23 hộ tiểu thương chợ Thanh Lương (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Công an thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH. Phòng Quản lý Đô thị, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương; PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:     Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).
                  + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp G).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (02/6):
Sáng:
- 7g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự khai mạc chấm điểm hội thi Sáng tạo kỹ thuật thị xã Bình Long lần thứ VII, năm 2022 - 2023
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Khoa học công nghệ, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Sở Y tế (Giao Phòng Kinh tế mời); TP. Giáo dục và ĐT, PTP. Kinh tế, PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh),
                   + Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 12/2023.
                  Nội dung:

1. Cho ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bản thị xã (Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: TP. Quản lý đô thị thị xã.
2. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Giao Phòng Tài nguyên và MT thị xã chuẩn bị nội dung).
+ Cùng dự: TP. Tài nguyên và MT thị xã.
                  + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.

- 8g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở năm 2022.
                   + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN tỉnh.

* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:     Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Trường Cao đẳng Bình Phước về đào tạo nguồn nhân lực Y tế (Điều dưỡng) cho ngành y tế thị xã (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).
                   + Mời dự: Lãnh đạo Sở Y tế, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Bình Phước, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức; Thủ trưởng các ngành: Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính - KH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ; đại diện Ban giám hiệu các trường: THPT chuyên Bình Long, THPT thị xã Bình Long, THPT Nguyễn Huệ, GĐ. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (03/6):
Sáng:
- 7g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự ra quân chiến dịch hè tình nguyện và trao xe lăn, quà do Hội mắt kính Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.
                  + Mời dự : TP. Lao động – TB&XH thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế ; Ban Chỉ đạo hè thị xã theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND thị xã; PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTB. Dân vận Thị ủy, TP. Giáo dục và Đào tạo, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên và Môi trường, CVT. BCH. Quân sự thị xã, PTP. Lao động - TB&XH thị xã, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), PTP. Văn hóa và Thông tin (Đ/c Công), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), PT. Công an thị xã (Đ/c Tuấn), PTP. Tài chính - KH, BT. Thị đoàn, CT. Hội Liên hiệp Phụ nữ, CT. Hội Chữ thập đỏ, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Liên đoàn lao động, PCT. UBND các xã, phường (phụ trách khối văn hóa - xã hội); Đại diện Ban giám hiệu các trường: THPT chuyên Bình Long, THPT thị xã Bình Long, THPT Nguyễn Huệ, GĐ. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã.
+ Địa điểm: Trung tâm Hoạt hoạt động Thanh thiếu nhi thị xã (cũ).

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây